Programmalijn Wind op zee en de omgeving

Deze programmalijn bestaat uit twee onderwerpen:

  1. Meervoudig ruimtegebruik van offshore windparken
  2. Verbeteren van ecologische waarde van offshore windparken

Illustratie Wind op zee en de omgeving

1. Meervoudig ruimtegebruik van offshore windparken

De Noordzee is nu al één van de drukst bevaren zeeën ter wereld en daarnaast vinden er vele andere activiteiten plaats, zoals de commerciële visserij, zandwinning en recreatie. Een schaalsprong in offshore windenergie zal gepaard gaan met de samenloop van bestaande activiteiten op de Noordzee en ook toekomstig ruimtegebruik zoals mogelijk door offshore teelt van zeewier of drijvende zonneparken. Voor een optimale benutting van de ruimte op zee zal samenwerking en technische integratie noodzakelijk worden.

2. Verbeteren van ecologische waarde van offshore windparken

De opschaling van offshore windenergie zal naast de gevolgen voor andere gebruikers ook impact hebben op de ecologie van de Noordzee, zoals op vogels (aanvaringen, habitatverlies) en zeezoogdieren (onderwatergeluid). Windparken moeten zich aan de Vogel- en Habitatrichtlijn van de EU houden waarin de maximale negatieve impact van een bouwwerk op de natuur staat beschreven. Toch kunnen windparken ook een positieve bijdrage aan de ecologie hebben, doordat bijvoorbeeld algen, mosselen en oesters op de fundaties van windturbines kunnen groeien en er minder of geen bevissing is binnen de parken. Door de negatieve effecten te mitigeren en de positieve effecten te versterken hoopt het TKI Wind op Zee bij te dragen aan een netto positief effect van offshore windparken op de ecologie in de Noordzee.

 

In het programmadocument vindt u een overzicht van alle programmalijnen en onderzoeksonderwerpen.