Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s – MMIP’s

De missies die zijn geformuleerd naar aanleiding van het Klimaatakkoord vragen om gerichte innovatie door middel van een meerjarige en programmatische aanpak. De Topsector Energie heeft deze aanpak vormgegeven in 13 Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma's (MMIPs).

Elk MMIP schetst wat de verwachte bijdragen zijn aan de missies en welke kennis- en innovatieopgaven op korte termijn moeten worden opgepakt ten behoeve van onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en implementatie.
In onderstaande tabel treft u een overzicht van de MMIP’s per missie en de (tussen-)doelen die zij dienen. Voor meer informatie zie de pagina’s per missie.

Overzicht MMIP's
Missies Tussendoel(en) MMIP's
A. Een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2050 In 2030:
 •  wordt er op land jaarlijks minimaal 35 TWh elektriciteit opgewekt met windenergie en zonne-energie >15kW;
 • wordt er minimaal 49 TWh elektriciteit opgewekt met wind op zee.
1. Hernieuwbare elektriciteit
op zee.
2. Hernieuwbare elektriciteitsopwekking
op land en in de
gebouwde omgeving.
B.Een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050 In 2030:
 • gaan 200.000 bestaande woningen/jaar van aardgas af
 • zijn 1,5 mln. woningen en 15% van de u-bouw en maatschappelijk vastgoed, aardgasvrij;
 • wordt minimaal 20% van het lokale energiegebruik (incl. EV) binnen de gebouwde omgeving duurzaamopgewekt.

3. Versnelling energierenovaties
in de gebouwde
omgeving.
4. Duurzame warmte (en
koude) in de gebouwde
omgeving (incl. glastuinbouw).
5. Het nieuwe energiesysteem
in de gebouwde omgeving
in evenwicht.

C. Een klimaatneutrale industrie met hergebruik van grondstoffen en producten in 2050 In 2030:
 • worden 50% minder primaire grondstoffen verbruikt;
 • zijn de broeikasgasemissies van productie- processen en afvalsector verminderd tot circa 36 Mton CO2-equivalent;
 • is verduurzaming van het industriële warmte-systeem tot 300 ºC bereikt;
 • zijn elektrificatie en CO/CO2 hergebruik geëffectueerd
 • wordt CCS kosteneffectief ingezet;
 • is duurzame waterstofproductie op weg naar implementatie;
 • worden biogrondstoffen gezien als standaard.
6. Sluiting van industriële
kringlopen.
7. CO2-vrij industrieel warmtesysteem.
8. Elektrificatie en radicaal
vernieuwde processen
D+. Emissieloze en toekomstbestendige mobiliteit voor mensen en goederen in 2050 In 2030:
 • zijn er 1,9 miljoen elektrische vervoers-middelen;
 •  is 1/3 van het energieverbruik in de mobiliteit
 • hernieuwbaar;
 • maken we 8 miljard minder zakelijke (auto)kilometers;
 • hebben minimaal de 32 grootste gemeenten zero-emissiezones voor stadslogistiek.

9. Innovatieve aandrijving en gebruik van duurzame
energiedragers voor
mobiliteit.
10. Doelmatige vervoersbewegingen
voor mensen
en goederen.

E. In 2050 is het systeem van landbouw en natuur netto klimaatneutraal In 2030:
 • is een extra reductie bereikt van minimaal 1 Mton CO2- equivalent methaan,
 • 1 Mton CO2-equivalent reductie energieverbruik glastuinbouw en
  1,5 Mton CO2-equivalent reductie door slimmer landgebruik.
11. Klimaatneutrale productie
food en non-food.
12. Land en water optimaal
ingericht op CO2-vastlegging
en gebruik.

MMIP 13: Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem ontwikkelt kennis en innovaties, die de transitie naar hybride (2030) en duurzame (2050) energiesystemen mogelijk maken.

Meer weten?

Missies voor Energietransitie en Duurzaamheid