Human Capital Agenda

De Energietransitie is een banenmotor en vraagt om andere vaardigheden. Arbeidsmarkt en scholing zijn belangrijke factoren in de transitie naar een duurzame economie. Om de klimaatdoelen te halen zijn vele tienduizenden extra arbeidskrachten nodig. De Topsector Energie verwacht op grote schaal nieuwe competenties nodig te hebben en spant zich in voor betere scholing. Betere kwaliteit, gelijkwaardigheid én toegankelijkheid van scholing is wat de Topsector Energie stimuleert via de Human Capital Agenda (HCA).

De Human Capital Agenda is bij uitstek een netwerkconcept. Het werkt vanuit een agenderende, aanjagende en faciliterende rol met alle relevante partijen en andere topsectoren samen.  

Learning Communities

Als motor en als landplaats van innovatieve ontwikkelingen, zijn de ogen gericht op learning communities zoals fieldlabs en living labs. Professionals uit onderwijs en onderzoek, bedrijfsleven, overheid en de publiek-private sector werken er samen.

Alle professionals in Nederland krijgen te maken met nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Ze verbinden het onderzoeken, werken, innoveren en leren aan elkaar. Mensen dragen bij aan innovaties, passen ze in de praktijk toe en werken midden in de veranderingen. De onderzoekscall Human capital: learning communities als innovatieversneller is gericht op de ontwikkeling van kennis over de werkzame elementen van learning communities. De praktijk vormt daarbij een inspiratiebron voor onderzoek en met de opgedane kennis kan tegelijkertijd direct in de praktijk worden geëxperimenteerd.

In een learning community wordt vorm gegeven aan een leven lang leren en er wordt samengewerkt tussen instellingen en organisaties uit onderwijs en onderzoek, bedrijfsleven, overheid en de publiek-private sector. Onderzoek, werken, innoveren én leren worden aldus met elkaar verbonden. Op het gebied van leren zijn learning communities hybride leeromgevingen, waarin formeel en informeel leren samenkomen. Ze bestaan al in diverse vormen, zoals Centres of Expertise aan de diverse hogescholen, Centra voor Innovatief Vakmanschap aan de mbo’s, living labs, fieldlabs en hubs.
Learning communities verbinden de drie functies van een leven lang leren: voorwaardelijk leren voor een diploma, reactief leren in het werk en proactief leren om te innoveren. 

 

Nieuws