De Integrale Kennis en Innovatie Agenda (IKIA) voor de energietransitie

De maatschappelijke opgave van de energietransitie stelt in alle sectoren hoge eisen aan het innovatievermogen van economie en samenleving. Innovatie is benoemd als essentieel thema binnen het Klimaatakkoord. Daarvoor is een Integrale Kennis- en Innovatieagenda (IKIA) opgesteld. Deze agenda omvat de kennisontwikkeling en innovatieopgave om het doel van het terugdringen van de nationale broeikasgasuitstoot met 49% in 2030 en 95% in 2050 ten opzichte van 1990 mogelijk te maken.

Dit doel valt uiteen in deze missies:  
A.    Een volledig CO2 vrij elektriciteitssysteem in 2050
B.    Een CO2 vrije gebouwde omgeving in 2050
C.    Een klimaatneutrale industrie met hergebruik van grondstoffen en producten in 2050
D.    Emissieloze mobiliteit voor mensen en goederen in 2050
E.    Een netto klimaatneutraal landbouw en natuursysteem in 2050

Een netto klimaatneutraal landbouw en natuursysteem in 2050 De Integrale Kennis en Innovatie Agenda (IKIA) bestaat uit 13 meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s) die richting geven aan bepaalde ontwikkeldoelen, en daarmee bijdragen aan het perspectief dat nodig is in de bouw-, installatie- en energiesector om te investeren in de ontwikkeling van innovatie.

IKIA overzicht MMIP's

Bron: https://www.klimaatakkoord.nl/themas/kennis--en-innovatieagenda/documenten/publicaties/2019/03/12/innoveren-met-een-missie

MMIP Hernieuwbare elektriciteit op zee

Van de 13 Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s richt MMIP 1 zich op hernieuwbare elektriciteit op zee.

Dit MMIP richt zich op het mogelijk maken van de benodigde schaalsprong voor offshore duurzame energie, vooral offshore windenergie, maar voor de langere termijn ook op offshore zonne-energie. Offshore zonne-energie heeft een groot potentieel en staat aan het begin van zijn ontwikkeling waarbij R&D zich vooral richt op technische en economische haalbaarheid.

Voor offshore wind is het evident dat de benodigde schaalsprong met de huidige stand van de techniek niet zonder meer mogelijk is. De opschaling loopt tegen knelpunten aan zoals hoge kosten, uitroltempo, offshore ruimtegebruik en veiligheid (zoals scheepvaart), ecologie en integratie van zeer grote hoeveelheden elektriciteit in het energiesysteem waaronder het realiseren van een hub voor het verbinden van offshore windparken.

De innovatieopgave van dit MMIP ligt in het oplossen van die knelpunten middels drie deelprogramma’s en bijbehorende innovatiethema’s:

1.    Kostenreductie en optimalisatie (veilig en betaalbaar opschalen)

 • Zero breakdown & Robotisation
 • Optimal Wind Farm Design
 • Next Gen WTG
 • Balance of Plant optimisation
 • Floating Solar

2.    Integratie in het energiesysteem (waaronder opslag en conversie)

 • Future Offshore Energy Infrastructure
 • Offshore Wind On Demand
 • Off-grid Offshore Wind Farms

3.    Integratie in de omgeving (ecologie en multi-use)

 • Net Positive Contribution to the Ecology
 • Multi-Use of Offshore Wind Farms
 • Zero-Emission Circular Offshore Wind Farm

Het MMIP richt zich met deze thema’s op technische, sociale, ruimtelijke, ecologische, economische en institutionele veranderingsvraagstukken op alle TRL’s. Voor de korte termijn (resultaten binnen 5 jaar) ligt de nadruk vooral op het beschikbaar krijgen van slimme incrementele innovaties voor versnelling, acceptatie en veiligheid. Voor de middellange termijn (resultaten beschikbaar in de periode tot 2030) zijn structurele innovaties nodig voor verdere kostenreductie en de inpasbaarheid in het energiesysteem en omgeving, zoals het verhogen van de capaciteitsfactoren van windparken, nieuwe fundatietechnologie, digitalisering en robotisering van installatie en onderhoud. Voor de langere termijn (technologie beschikbaar na 2030) worden mogelijke doorbraken onderzocht zoals off-grid windparken, airborne wind, offshore zonne-energie en ocean-energy.

Vragen over de MMIPs?

Stel ze gerust aan ons per mail