Kennis elektrificatie van het energiesysteem

elektrificatie van het energiesysteem

Door de energietransitie komt de elektriciteitsvoorziening in de gebouwde omgeving langzaam maar zeker onder druk te staan. Er zijn systeeminnovaties nodig om de gedistribueerde opwekking van elektriciteit te faciliteren, om pieken en dalen af te vlakken, om vraag en aanbod beter met elkaar in evenwicht te brengen en om slimmer om te gaan met elektriciteit en via conversie met andere energiedragers en -infrastructuren te verbinden. Vind hier de door TKI Urban Energy verzamelde kennis en actuele informatie over elektrificatie van het energiesysteem.

Lees meer over elektrificatie van het energiesysteem (MMIP5)

Kennisuitwisseling

Kennisdossiers

Relevante publicaties

 • 28 april 2021 Flexibele inzet warmtepompen voor een duurzaam energiesysteem
  Binnen 5-10 jaar is slim aansturen van warmtepompen financieel interessant om pieken en onbalans op het elektriciteitsnet te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van Accenture in opdracht van Flexiblepower Alliance Network (FAN) en TKI Urban Energy. Momenteel zijn de opbrengsten voor de zogenaamde flexibele inzet van warmtepompen nog te klein. De verwachting is dat tussen 2025 en 2030 de business case positief is.

 • 25 februari 2021 Slimme energiecombinaties in de regio: Een praktische handreiking over systeemintegratie
  Door systeemintegratie verloopt de energietransitie sneller, beter en goedkoper. Om op regionaal niveau systeemintegratie te realiseren, is goede samenwerking tussen initiatiefnemers van duurzame projecten, netbeheerders, gemeenten en RES-regio’s nodig. Op verzoek van TKI Urban Energy en in opdracht van RVO ontwikkelde Energie Samen een handreiking over systeemintegratie bekeken vanuit de opwek van duurzame elektriciteit. Het belang, de mogelijkheden en de barrières voor systeemintegratie worden besproken, en uitwerkingen en voorbeeldprojecten komen aan bod.

 • 3 februari 2021 Flexibiliteit in de gebouwde omgeving: wegwijzer voor ondernemers
  De vraag naar flexibiliteit in het elektriciteitssysteem zal toenemen als gevolg van de energietransitie. Dit biedt kansen voor flexibiliteit in de gebouwde omgeving. Dit rapport heeft als doel om voor ondernemers een realistisch beeld te schetsen van deze kansen. 

 • 9 juli 2020 In-home Energy Flexibility Protocols
  Elektrische apparaten zoals warmtepompen, zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpunten voor elektrische auto’s zijn steeds vaker ‘slim’ aan te sturen waardoor ze flexibiliteit bieden in de het managen van het stroomgebruik in en om huis. Daarvoor moet deze apparatuur wel via open ICT-protocollen met elkaar kunnen communiceren. Dat is niet een vanzelfsprekendheid. Onderzoek van ElaadNL in opdracht van TKI Urban Energy concludeert dat er een extra software-laag nodig is om dit voor elkaar te krijgen.

 • 11 februari 2020 Smart Grid Ready Energy Storage
  Er komen steeds meer opslagmogelijkheden commercieel beschikbaar, batterijsystemen zijn daarom ook volop in ontwikkeling. Om batterijsystemen op een veilige, betrouwbare en efficiënte wijze aan te sturen, is interactie nodig tussen de batterij en de buitenwereld. Dat betekent dat er verschillende verantwoordelijkheden en rollen zijn voor de partij die de batterij ontwikkelt en degene die hem aanstuurt. In verschillende innovatieprojecten wordt zichtbaar dat de ontwikkelaars en systeemintegratoren van batterijsystemen worstelen met het inrichten van een goed 'storage Energy Management Systeem' (EMS) waar partijen als aggregators goed mee uit de voeten kunnen. Daardoor is het niet mogelijk om batterijsystemen eenvoudig ‘plug & play’ op te nemen in het energiesysteem. Om die reden heeft TKI Urban Energy aan DNV GL en Technolution gevraagd om een leidraad op te stellen waaraan een elektrisch opslagsysteem moet voldoen om effectief en eenvoudig geïntegreerd te kunnen worden in een smart-grid.

 • 20 december 2019 Praktijkervaringen flexibiliteit ontsluiten
  Door innovators die aan de slag gaat met het ontsluiten van flexibiliteit, wordt regelmatig geconstateerd dat de praktijk weerbarstiger is dan verwacht. Zaken vallen tegen, blijken complexer of duren langer dan vooraf gedacht. Door deze praktijkervaringen via een rapportage inzichtelijk te maken, kunnen organisaties worden geholpen om in de toekomst sneller en effectiever projecten op het gebied van flexibiliteit op te zetten.

 • augustus 2019 Lokale flexibiliteit voor een stabiele elektriciteitsvoorziening
  De groeiende vraag naar en productie van elektriciteit vraagt om nieuwe maatregelen om een goed functionerende elektriciteitsvoorziening te kunnen garanderen. Flexibiliteit is het sleutelwoord. Maarten de Vries, programmamanager Smart Energy Systems, schreef een artikel over de inzet van lokale flexibiliteit voor de stabiliteit van het elektriciteitsnet. De conclusie: Diverse technische mogelijkheden zijn in kaart gebracht. Er is nu behoefte aan schaalbare, herhaalbare en integrale oplossingen. Wetgeving speelt ook een rol en heeft invloed op de haalbaarheid van technische oplossingen.

 • 8 april 2018 Roadmap Gelijkspanning
  Rapport over de ontwikkelingen op het gebied van gelijkstroom in Nederland, opgesteld door Berenschot i.o.v. RVO.nl voor de Topsector Energie, op verzoek van TKI Urban Energy. Deze roadmap richt zich op DC-microgrids en zeven specifieke toepassingsgebieden daarvan. Doelstelling van de roadmap is het geven van inzicht in de verwachte ontwikkelingen op het gebied van DC in Nederland.

 • december 2017 Flexibiliseringsmechanismen in relatie met saldering
  Rapport over flexibiliteit en saldering. Dit rapport is tot stand gekomen in opdracht van RVO.nl op verzoek van de TKI Urban Energy. In dit onderzoek wordt de waarde van flexibiliteit bij kleinverbruikers in kaart gebracht, die ontsloten kan worden bij variabele leverings- en nettarieven. Daarbij wordt tevens gekeken naar de impact van alternatieven voor saldering. De potentiële waarde van deze flexibiliteit wordt in beeld gebracht op niveau van kleinverbruik en op systeemniveau. Ten slotte wordt bekeken in hoeverre de voorgestelde flexibiliseringsmechanismen aansluiten bij het bestaande reguleringskader.

 • december 2017 (herziene versie december 2018) Analyse lokale marktplaatsinitiatieven
  Rapport over verschillende lokale energie-marktplaatsinitiatieven, opgesteld door Ecofys i.o.v. RVO.nl voor de Topsector Energie, op verzoek van TKI Urban Energy. In dit rapport worden factsheets gepresenteerd van de projecten en bedrijven die zich bezig houden met lokale energie-marktplaatsen. Het doel van dit rapport is om kennis te delen en de verschillen tussen diverse initiatieven te duiden.

 • 19 mei 2017 Verslag Bijeenkomst ‘Slimme aansturing voor én achter de meter’
  Eén van de vraagstukken is hoe de optimalisatie plaatsvindt tussen binnenklimaat enerzijds en het bieden van flexibiliteit voor portfolio-optimalisatie, balanshandhaving en congestiemanagement anderzijds. Zijn we klaar voor grootschalige toepassing of nog niet?