Vacature

Programmamanager energietransitie bedrijventerreinen

De energietransitie is in volle gang. Zo ook op bedrijventerreinen. De transitie naar duurzame utiliteitsgebouwen en het bedrijventerrein van de toekomst vraagt niet alleen om innovatieve technologieën. Het vergt ook nieuwe kennis op sociaal-maatschappelijk vlak. Bedrijventerreinen bieden ruimte voor grootschalige energieopwekking, energieopslag, flexibel energiegebruik, uitwisseling van energie en het laden van elektrische vervoermiddelen. Volledige bedrijventerreinen worden onderdeel van het energiesysteem.

De kleine en middelgrote ondernemers die er gevestigd zijn spelen een essentiële rol. Het zijn hún bedrijfsprocessen, hún gebouwen die worden verduurzaamd. En het zijn de werkplekken van tientallen mensen die er dagelijks komen. Hoe krijgen facilitair medewerkers, gebouweigenaren en parkmanagers zicht op passende innovatieve producten en diensten? Welke opties zijn er voor een gezamenlijke aanpak op het terrein? Welke relaties zijn er met thema’s als klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit? Welke dialoog moet gevoerd worden met bedrijfsverenigingen, omgevingsdiensten, gemeenten en provincies? Kortom, er is werk aan de winkel voor het bedrijfsleven.

TKI Urban Energy zoekt een programmamanager die de doelgroep bij de geschetste opgave en hoofdbrekens kan helpen.

Over de functie

De Programmamanager energietransitie bedrijventerreinen houdt zich bezig met het faciliteren van de veranderende rol van bedrijventerreinen in het energiesysteem, en het ondersteunen van de ontwikkeling van energie-innovaties daarvoor. Dit doet hij of zij door:

  • te onderzoeken hoe opschaling en versnelling van de energietransitie kan plaatsvinden op bedrijventerreinen waar het mkb gevestigd is en in kantoren, bedrijfsgebouwen en utiliteitsgebouwen. Informatie haalt hij of zij bijvoorbeeld bij innovatieve ondernemers en duurzame voorlopers;
  • relevante ontwikkelingen door te vertalen naar de geschetste opgave. Met de Programmamanagers van TKI Urban Energy wordt nauw samengewerkt en er vindt continu afstemming plaats over de inhoudelijke thema’s;
  • nieuw, gedegen onderzoek te initiëren wanneer beschikbare informatie ontoereikend of gedateerd blijkt;
  • te zorgen dat opgedane kennis wordt gedeeld met relevante partijen in seminars of webinars, via andere communicatiekanalen, in kennisdossiers en middels gevraagd en ongevraagd advies over het aandachtsgebied;
  • een relevant netwerk in kaart te brengen en partijen te leren kennen, bijvoorbeeld door ‘accountgesprekken’ te voeren. (Tech)bedrijven, kennisinstellingen, energiecoöperaties, parkmanagers, ondernemersverenigingen, brancheorganisaties, gemeenten en provincies zijn gesprekspartners;
  • ambitieuze organisaties en mensen met de slimste ideeën bijeen te brengen die daadwerkelijk willen investeren in het aandachtsgebied, bijvoorbeeld door matchmakingbijeenkomsten te organiseren, of juist gericht partijen uit het netwerk te verbinden op basis van hun vraag en aanbod;
  • ideeën voor energie-innovaties ter versnelling van de energietransitie op bedrijventerreinen te beoordelen of initiëren, en bestaande projecten waarbinnen kansrijke energie-innovaties ontwikkeld worden te ondersteunen;
  • op basis van al deze informatie de verduurzamingsaanpak van utiliteitsbouw en bedrijventerreinen voortdurend aan te scherpen.
Wie je bent

Woorden die de Programmamanager typeren zijn netwerker, flexibel, zelfstandig en een sterke focus op resultaat. Je voert gemakkelijk gesprekken, kan goed presenteren en hebt een goede pen. Je bent actief op social media en schrijft blogs of opiniestukken voor vakbladen.

Je bezit ruimschoots kennis over de energietransitie, je kent de complexiteit ervan en beseft dat het niet een louter technische opgave is maar ook sociale en maatschappelijke implicaties kent. Je volgt de ontwikkelingen in de energiesector op de voet en bent in staat deze te vertalen in heldere strategische keuzes voor TKI Urban Energy en meer specifiek, jouw aandachtsgebied. 

Je schrikt niet terug van een veelvoud aan taken, uiteenlopende inhoudelijke thema’s, het in de lucht houden van diverse ballen en het opereren in een complexe (bestuurlijke) omgeving met grote belangen.

Je bent een teamspeler pur sang. Iemand die met diplomatieke vaardigheden bewegingen in gang zet, en die op verschillende niveaus en op gepaste momenten kan ‘doordrukken’. Iemand die de sociaaleconomische kant van de energietransitie soms meer boeit dan de techniek.

Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een vrouw.

Wat wij bieden

TKI Urban Energy biedt voor deze inhoudelijk zeer uitdagende functie een uitstekend salaris, een 1e klas business card voor openbaar vervoer en een passende pensioenvoorziening.

Het betreft een vast dienstverband en het gaat nadrukkelijk niet om detachering.

Wie wij zijn

TKI (Topconsortium voor Kennis en Innovatie binnen de Topsector Energie) Urban Energy is een ambitieuze organisatie en wordt gevormd door een hecht team van gemotiveerde energie-experts, zowel “jonge honden” als “oude rotten”, die zich dagelijks inzetten voor versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving.

TKI Urban Energy faciliteert, stimuleert, verbindt en ondersteunt haar netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en (overheids)organisaties bij ontwikkeling en toepassing van innovaties die nodig zijn voor die versnelling. We werken daar met volle overtuiging aan, en drinken aan het einde van de maand ook graag een borrel samen.

Solliciteren

Geïnteresseerden kunnen hun motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk 1 augustus a.s. sturen naar @email. Hier kun je ook terecht voor algemene vragen over de procedure (gericht aan Marsha Roos) of over de functie (gericht aan Michiel Kirch, directeur). Laatstgenoemde kun je ook bellen op 06-23368489.

De eerste gesprekken vinden plaats in de tweede helft van augustus op ons kantoor in Utrecht. Na een eerste kennismaking word je gevraagd om in een tweede ronde een van je wapenfeiten te presenteren of een case te behandelen. We streven naar een korte doorlooptijd van de procedure.