Haalbaarheids- en verkennende studies

Zonder uitputtend te zijn kan bij de haalbaarheids- en verkennende studies worden gedacht aan:

  • Studies naar optimale lokale (gemeente) energie infrastructuur, onder andere in relatie tot de omschakeling van aardgas naar andere vormen van warmtevoorziening en ontwikkelingen rond elektrisch vervoer
  • Studies ter voorbereiding van opschaling en toepassing op (zeer) korte termijn van energierenovaties in groepen gebouwen en/of in wijken
  • Studies naar het verhogen van de aantrekkelijkheid van energierenovaties in de gebouwde omgeving
  • Studies naar het verlagen van de kostprijs, verbeteren van de toepasbaarheid en verbeteren van de business case van zonnestroomsystemen, warmte-koude-installaties, opslag- en ventilatiesystemen
  • Studies ter voorbereiding op een slimme aansturing op een schaal van (woonwijk) duizenden woningen, honderden laadpalen, bedrijventerreinen, utiliteitsbouw, etc.
  • Studies die de businesscase inzichtelijk maken van de flexibilisering van gebruik en produktie van energie al dan niet gekoppeld aan (lokale) handels- en onbalansmarkten.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van RVO.nl