Subsidies

Voorlichting en matchmaking

Hieronder treft u een overzicht van de subsidies binnen het werkgebied van TKI Urban Energy, de energietransitie binnen de gebouwde omgeving en de infrastructuur. Het TKI-programma focust op een aantal inhoudelijke thema’s in zogenaamde “programmalijnen”. Detailinformatie over ons inhoudelijke programma vindt u hier.

In de volgende illustratie (eerste versie) is een globaal overzicht geschetst welke subsidieregelingen van toepassing zijn op verschillende Technology Readiness Levels (TRL-niveau's) van onderzoek en technologie-ontwikkeling.

subsidieregelingen%20in%20market%20readiness%20level%20scale.png

 

Subsidies voor MKB

In de meeste van onderstaande subsidieregelingen kunnen MKB-ondernemingen, grote bedrijven en onderzoeksorganisaties deelnemen. Klik hier voor een overzicht van een aantal andere overheidsregelingen specifiek gericht op MKB ondernemers.

Subsidieregeling Urban Energy

De Urban Energy subsidieregeling richt zich op onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving. Urban Energy projecten moeten passen binnen de thema’s van het innovatieprogramma van TKI Urban Energy.

Lees meer >>>

PPS-toeslagregeling

Het budget voor de Publiek-Private Samenwerking toeslag regeling (PPS-toeslag, voorheen TKI-toeslag) genereert u zelf, door lopende projecten aan te melden bij TKI Urban Energy. Partijen (m.n. kennisinstellingen) kunnen zo via de TKI budget aanvragen waaruit weer nieuwe projecten worden gesubsidieerd.

Lees meer >>>

Haalbaarheids- en verkennende studies

Naast technologisch onderzoek wordt het via de Topsector Energie mogelijk om haalbaarheids- en verkennende studies uit te voeren. Deze studies kunnen voorbereidend zijn op de grootschalige verduurzaming van de Nederlandse gebouwvoorraad (Programmalijn 0) maar kunnen ook betrekking hebben op de overige programmalijnen.

Lees meer >>>

Subsidieregeling Hernieuwbare Energie

De Subsidieregeling Hernieuwbare Energie beoogt door innovatie de doelstelling van 16% hernieuwbare energie in 2023 kosteneffectiever te realiseren. Het gaat om innovatieve projecten die leiden tot (additionele) duurzame energieproductie in (uiterlijk) 2023.

Subsidieregeling Demonstratie Energie Innovatie (DEI)

De DEI-regeling richt zich op demonstratie van energie-innovaties, waardoor Nederlandse bedrijven gemakkelijker de sprong naar internationaal succes kunnen maken met producten, processen of diensten die zij ontwikkeld hebben.

Lees meer >>>

Regeling Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI)

De MVI Energie tender, eerder bekend onder de naam STEM, stimuleert experimentele kennisontwikkeling met het volgende doel: het vergroten van de kans op maatschappelijk gewenste en verantwoorde energie-innovaties die daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Lees meer >>>

Subsidieregeling Systeemintegratie

De Subsidieregeling Systeemintegratiestudies is interessant voor organisaties die een haalbaarheidsstudie overwegen op het terrein van energieopslag en conversietechnologie en hiervoor financiering zoeken. Er is 750.000 euro budget beschikbaar om in korte tijd meer dan 15 studies van te realiseren.

Innovatiemakelaarsregeling

MKB ondernemers die hulp nodig hebben bij het plannen en uitvoeren van innovatieactiviteiten, bijvoorbeeld het uitvoeren van een concurrentieanalyse of een technologie assessment, het zoeken naar geschikte samenwerkingspartners, kunnen een beroep doen op ondersteuning door een Innovatiemakelaar.

Lees meer >>>

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Het doel van de MIT subsidieregeling is om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. De regeling kent verschillende instrumenten, namelijk haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot), kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten. Voor de openings- en sluitdatums van de verschillende instrumenten en aanvullende informatie kunt u terecht op de MIT website van RVO.nl.

Subsidieregelingen van de Topsector Energie

Interesse in diepe geothermie, nieuw gas, energie in de industrie of wind op zee? Voor het aanvragen van subsidie in een van de andere subsidieregelingen van de Topsector Energie kunt u terecht op de TSE website van RVO.nl.

Subsidieregeling Geo-Energie

Bedrijven en kennisinstellingen die nieuwe kostenefficiënte, veilige en robuuste ideeën ontwikkelen voor geothermie en ondergrondse energieopslag in de diepe ondergrond (lager dan 1250-1500 meter) kunnen subsidie aanvragen. De subsidieregeling met een plafond van 1 miljoen euro verstrekt subsidies voor projecten in verschillende onderdelen van de keten geformuleerd in een aantal onderzoeksthema's. Lees meer over deze regeling op de website van RVO. Let op! Deze regeling sluit op 9 oktober 2018. 

Europese subsidieregelingen

EU-subsidieregeling H2020 en SME Instrument

Op Urban Energy thema’s kan ook Europese subsidie worden aangevraagd in het H2020 programma. Speciaal voor MKB ondernemers is in het H2020 programma het “SME instrument” ontwikkeld.

KIC InnoEnergy

Voor toepassing van innovaties en business creation op Urban Energy thema’s kan via het KIC InnoEnergy programma eens per half jaar subsidie aangevraagd worden.

SOLAR-ERA.NET

SOLAR-ERA.NET is een Europees netwerk van nationale- en regionale- innovatieprogramma’s op het gebied van zonne-energie (PV en CSP). Lees meer >>>

Regional Energy Systems (ERA-Net RegSys)

Het Europese netwerk voor slimme energiesystemen (ERA-Net Smart Grids) organiseert een subsidieronde over regionale, hybride energiesystemen (ERA-Net RegSys). Het betreft het opzetten van pilots en demonstratieprojecten (potentie voor marktintroductie over ca. 5-10 jaar) voor co-creatie van producten en diensten samen met regionale stakeholders.

In elk project dienen steeds minstens 2 Europese landen betrokken te zijn. Deze consortia moeten een eerste schets van het project indienen bij het programmabureau van ERA-Net RegSys vóór 11 september 2018.

Kennisinstellingen zoals universiteiten en TNO kunnen subsidie ontvangen voor tijdelijke onderzoeksposities. Het bedrijfsleven wordt van harte uitgenodigd om te participeren. Meer informatie vindt u hier, of neem contact op met NWO via @email.