Publicaties TKI Urban Energy

Inhoudsopgave
 • Vooruitblik 2018
  Document over wat TKI Urban Energy in 2018 wil bereiken en wat daarvoor nodig is.

 • Analyse Projectportfolio
  In het najaar van 2018 heeft TKI Urban Energy door Navigant een portfolioanalyse laten uitvoeren, om te komen tot een nieuw evaluatiekader van het innovatieprogramma van TKI Urban Energy. De uitkomsten van het onderzoek worden benut voor het aanscherpen van het innovatieprogramma, de strategische visie op de versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving, en de gewenste organisatie van het innovatiesysteem in Nederland. In dit traject is een prestatie-evaluatieraamwerk ontwikkeld bestaande uit prestatie-indicatoren (KPI’s) per innovatiethema. De prestatie-indicatoren zijn in deze studie gebruikt voor evaluatie van het huidige portfolio, maar belangrijker nog is dat deze ook benut kunnen worden bij het opstellen van nieuwe projectvoorstellen, zodat die gericht bijdragen aan een verbetering van een prestatie-indicator.

 • Inspiratieboek Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI)
  In het Inspiratieboek MVI worden 12 projecten uitgelicht die op een zorgvuldige manier met de eindgebruikers in hun project zijn omgegaan.

In verband met afronding van het Klimaatakkoord volgt de Vooruitblik 2019 spoedig.

PL0: Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
30 april 2018 Verkenning tool aardgasvrije bestaande woningen Dit rapport is een verkennende studie naar het ontwikkelen van een tool voor het aardgasvrij maken van bestaande woningen. De tool richt zich op het inzichtelijk maken van de consequenties voor bewoners als aardgas als energiebron verdwijnt voor verwarming, warmtapwater en koken.

 

PL1: Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
maart 2016 Kennis- en onderzoeksinfrastructuur zonne-energie systemen en toepassingen in Nederland Een inventarisatie van relevante Nederlandse onderzoeksorganisaties (inclusief HBO), onderzoeksgroepen en onderzoeksleiders op het gebied van PV Systemen en Toepassingen.
 1. february 2017
 2. december 2017
 3. 10 january 2018
 1. Hybrid tandem solar cells
 2. Roadmap PV Systemen en Toepassingen
 3. Thin Film PV Roadmap
Voor het zonnestroomgerelateerde gedeelte van de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) heeft TKI Urban Energy TNO uitgenodigd om een viertal inputdocumenten te maken. Drie van deze inputdocumenten richten zich op een specifieke PV-technologie en één inputdocument richt zich op PV-systemen en -toepassingen. Drie van de vier inputdocumenten kunt u hier downloaden. Onder andere gebaseerd op deze inputdocumenten ontwikkelt TKI Urban Energy een integrale PV-routekaart voor Nederland. Publicatie van dit vierde inputdocument volgt binnenkort.
21 en 22 juni 2017 Verslag TKI dagen - PV technologieën Op 21 en 22 juni 2017 kwamen ruim 80 zonne-energie professionals in Utrecht bijeen om hun TKI-projectvoortgangsbijeenkomst te houden, elkaar informeel te ontmoeten, en nieuwe projectideeën en relevante kennis met elkaar uit te wisselen.
22 november 2017 Video: de innovatiekracht van de Nederlandse zonPV sectorDe innovatiekracht van de Nederlandse zon-PV-sector “De zonnestroomsector is zeer innovatief, succesvol en een aantrekkelijke partner voor internationale bedrijven en kennisinstellingen die samenwerkingspartners zoeken.” Dat is in het kort de boodschap van de Nederlandse zonnestroomsector die dit middels een film bekend wil maken bij buitenlandse partijen.
7 november 2018 Verslag Sunday 2018 Op woensdag 7 november 2018 vond de Sunday plaats in het Spant! te Bussum. De Sunday is al jarenlang het grootste zonne-energiecongres van Nederland waar de gehele sector bijeenkomt onder het motto onderzoek ontmoet praktijk.
december 2018 Brochure Zonnepanelen en Natuur Een praktische handreiking over hoe zonnepanelen kunnen samengaan met natuur. Opgesteld op initiatief van het consortium ‘Zon in landschap en landbouw’.
12 en 13 december 2018 Verslag PV-TKI-dagen december 2018 Op 12 en 13 december 2018 ontmoetten ruim 80 zonnestroomprofessionals elkaar in Utrecht om projectvoortgangsbijeenkomsten te houden, relevante kennis met elkaar te delen, en nieuwe projectideeën met elkaar te bespreken.

 

PL2: Warmte en koude installaties
13 september 2017 TNO Roadmap Warmtepompen In opdracht van TKI Urban Energy heeft TNO een roadmap opgesteld voor een verbeterd innovatiebeleid, samen met Nederlandse producenten, afnemers en gebruikers van warmtepompen.
15 november 2017 Roadmap Compacte Conversie en Opslag Roadmap in het kader van het project de Tweede Warmterevolutie, die de verschillende innovatie- en technologiepaden beschrijft die nodig zijn om concepten voor warmte- en koude opslag en conversie voor de gebouwde omgeving succesvol te ontwikkelen en in de markt te zetten. Meer informatie en aanvullende onderleggers hierover staan gepubliceerd op ProjectCCO.org.

 

PL3: Fysieke integratie van energie-innovaties in de bouw
31 augustus 2017 Eindrapport NOM-innovatieagenda Een inventarisatie van kortetermijnverbetermogelijkheden rondom NOM-woningrenovatie

 

PL4: Flexibele energie-infrastructuur
29 september 2016 Collectieve warmte naar lage temperatuur Rapport over de overwegingen die komen kijken bij de transitie van hoge temperatuur naar lage temperatuur warmtenetten voor bestaande bouw, opgesteld door Ecofys & Greenvis i.o.v. RVO.nl voor de Topsector Energie, op verzoek van TKI Urban Energy. Een korte PowerPoint presentatie van het rapport is hier te vinden, verdere uitleg en kostenkentallen staan in het rapport.
19 mei 2017 Verslag Bijeenkomst ‘Slimme aansturing voor én achter de meter’:Verslag Bijeenkomst ‘Slimme aansturing voor én achter de meter’ Eén van de vraagstukken is hoe de optimalisatie plaatsvindt tussen binnenklimaat enerzijds en het bieden van flexibiliteit voor portfolio-optimalisatie, balanshandhaving en congestiemanagement anderzijds. Zijn we klaar voor grootschalige toepassing of nog niet?
8 april 2018 Roadmap gelijkspanning Rapport over de ontwikkelingen op het gebied van gelijkstroom in Nederland, opgesteld door Berenschot i.o.v. RVO.nl voor de Topsector Energie, op verzoek van TKI Urban Energy

 

PL5: Energieregelsystemen en -diensten
december 2017 (herziene versie december 2018) Analyse lokale marktplaats initiatieven Rapport over verschillende lokale energie-marktplaatsinitiatieven, opgesteld door Ecofys i.o.v. RVO.nl voor de Topsector Energie, op verzoek van TKI Urban Energy.
december 2017 Flexibiliseringsmechanismen in relatie met saldering Rapport over flexibiliteit en saldering. Dit rapport is tot stand gekomen in opdracht van RVO.nl op verzoek van de TKI Urban Energy.

 

Overige thema's
januari 2019 Inspiratieboek Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI)

In het innovatieprogramma van de TKI Urban Energy is veel aandacht voor de technische kant van duurzame energie-innovaties, maar naar eigen mening niet genoeg aandacht voor het ontwerpen voor eindgebruikers, terwijl dit een cruciale succesfactor is van implementatie. TKI Urban Energy heeft Ecofys Navigant gevraagd een verzameling te maken van projecten die het belang van het ontwerpen voor de eindgebruiker aantonen. Dit is belangrijk omdat (1) de partijen in het netwerk van TKI Urban Energy hierdoor het belang van de eindgebruiker in de energietransitie inzien, (2) de programmering van TKI Urban Energy nu hierop aangepast kan worden en (3) omdat toekomstige innovatieprojecten hierdoor waarschijnlijk succesvoller gaan worden.

In het Inspiratieboek MVI worden 12 projecten uitgelicht die op een zorgvuldige manier met de eindgebruikers in hun project zijn omgegaan. Deze selectie van ‘best practices’ en het bundelen van de geleerde lessen dienen als inspiratiebron voor het ontwerp van toekomstige innovatieprojecten.

juni 2018 Urban Wind Energy Potential in the Netherlands - An exploratory study Rapport over Urban Wind-oplossingen in Nederland. Conclusie is dat Urban Wind Energy als redelijk interessant kan worden beschouwd als deze op grote schaal worden toegepast. Het rapport geeft aan dat er nog aanzienlijke uitdagingen liggen om deze potentie daadwerkelijk te realiseren, waarbij nog ten minste 15 jaar aan ontwikkelwerk nodig is. In het rapport wordt verder geconcludeerd dat deze en andere nadelen, zoals het zeer grote aantal benodigde kleine turbines en de relatief lage AEP zelfs bij al die 18,154 turbines toegepast in het hele land, ontradend werken om dit potentieel effectief in Nederland te kunnen gaan realiseren. Desalniettemin kan voor individuele projecten wel integratie van windenergiesystemen in de gebouwde omgeving beschouwd worden, gezien de lage LCoE, echter rekening houdend met de uitdagingen en problemen zoals vermeld in het rapport. Verwacht wordt dat steeds op basis van lokale omstandigheden maatwerk geleverd zal moeten worden en dat het niet aannemelijk is dat er een standaard product ontwikkeld kan worden dat in de meeste gevallen toegepast kan worden.
Op basis van bovenstaande hebben wij besloten om het thema Urban Wind Energy niet op te nemen in het innovatieprogramma van de TKI Urban Energy.

TKI Urban Energy in het nieuws