Programmalijn 0: Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen

 

Deze subsidie direct aanvragen?
Op RVO.nl/urban-energy vindt u meer informatie, zoals een handleiding voor de aanvraag en de tip om uw projectidee eerst voor te leggen met het projectideeformulier.

De documenten die u moet invullen voor een aanvraag vindt u op Mijn.RVO.nl/urban-energy.

 

TKI Urban Energy zet zich in om het aardgasvrij maken van bestaande gebouwen (utiliteitsbouw en woningen) en wijken te versnellen. Samen met de ministeries BZK en EZK en RVO is de tender opgezet. Het doel is om de investering naar aardgasvrij op korte termijn aantrekkelijker en goedkoper te maken.

Met de subsidie kunnen producten, diensten en instrumenten worden ontwikkeld tot prototypes, geschikt om daarna vele gebouwen of wijken aardgasvrij te maken. Projecten die in aanmerking komen voor subsidie zijn innovaties die op korte termijn bijdragen aan het significant goedkoper maken van energiebesparing van gebouwen, lokale energie-opwek en/of slimme regelsystemen in gebouwen of wijken voor opslag en het verlagen van piekbelasting. Concreet betekent dit dat projecten gehonoreerd worden die de kosten verlagen voor: gebouwisolatie, efficiënte warmteopwek/-levering, het voorbereiden op lage-temperatuurverwarming, duurzame warm tapwater en kookoplossingen, het kierdicht maken van gebouwen met goede ventilatie en oplossingen om gebouwen en wijken (meer) zelfvoorzienend te maken in hun energiebehoefte (inclusief opwekking en opslag van warmte/elektriciteit, slimme regel- en monitoringsystemen). Ook instrumenten die nodig zijn voor marktacceptatie en opschaling kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Bijvoorbeeld goedkopere effectieve luchtdichtheidsmetingen of een wijkaanpak voor opschaling.

De ‘time to market’ van de subsidiabele oplossingen bedraagt idealiter 1 tot 2 jaar. Een voorwaarde van de regeling is dat de ontwikkelde producten en diensten aan het eind van de looptijd van het project (looptijd circa 1 jaar) als prototype in een woning of in de energie-infrastructuur van de wijk zijn geplaatst of gebruikt. Daarnaast moeten ze binnen een jaar na afloop van het project beschikbaar zijn voor de markt.

De focus van de subsidiemodule Urban Energy ligt op industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, waaronder nadrukkelijk ook praktijkproeven vallen die nodig zijn om de nieuwe ontwikkeling in de markt te beproeven. Gelet op de korte ‘time to market’, ondersteunt de subsidie de laatste ontwikkelstappen die u samen met kennisinstellingen, leveranciers en afnemers wilt zetten. Een sterk consortium dat (technische) ontwikkeling en marktopschaling mogelijk maakt is vereist om een goede beoordeling te krijgen voor uw subsidieaanvraag. Zo is er aandacht nodig voor communicatie met bewoners en monitoring in de woningen en gebouwen. Wilt u uw consortium sterker maken, dan kan TKI Urban Energy u hierbij helpen.

Voorwaarden op een rij:

 • Het project moet leiden tot aantoonbare kostenverlaging (bijdragen aan 30% ten opzichte van huidige oplossingen) voor het aardgasvrij maken (of hierop voorbereiden) van een woning.
 • Eerste prototype kan in circa 1 jaar worden gerealiseerd, in het jaar daarna is de oplossing beschikbaar voor de markt.
 • Er is potentie voor opschaling (inclusief partijen en samenwerking die opschaling mogelijk maakt) in de komende jaren.
 • Het projectconsortium bestaat uit minimaal één onderneming en minimaal één vragende of anderszins betrokken partijen, om producten en diensten maximaal te laten aansluiten op de maatschappelijke wenselijkheid ervan. Bijvoorbeeld een (woning)corporatie, de plaatselijke eigenaar van energie-infrastructuur, een vertegenwoordiging van bewoners, een lokaal energie-initiatief, een partij voor financiering, een partij op het gebied van ruimtelijke ordening.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Per deelnemer aan het project kan tot € 125.000 euro subsidie worden aangevraagd. Voor het totale project kan tot maximaal 1 miljoen euro subsidie worden aangevraagd.

Om in aanmerking te komen voor subsidie is een eigen bijdrage aan de innovatie nodig. De eigen bijdrage mag in cash en in kind. Hoeveel subsidie je kan aanvragen hangt af van het type onderzoek en investeringen. De subsidie is maximaal:

 1. 50% van de subsidiabele kosten voor industrieel onderzoek;
 2. 25% van de subsidiabele kosten voor experimentele ontwikkeling;
 3. 80% van de subsidiabele kosten voor niet-economische activiteiten door onderzoeksorganisaties.

Kleine ondernemingen kunnen 20% extra subsidie ontvangen op bovengenoemde percentages op kosten die de kleine ondernemer zelf bijdraagt. Middelgrootte ondernemingen kunnen 10% extra subsidie ontvangen op bovengenoemde percentages op kosten die de middelgrootte ondernemer zelf bijdraagt. In aanvulling hierop kunnen alle projectvoorstellen aanvullend 10% extra subsidie ontvangen indien er samengewerkt wordt met een onderzoeksorganisatie die het recht heeft de resultaten van het project te publiceren voor zover deze afkomstig zijn van het door die organisatie uitgevoerde onderzoek.

Waar kan ik aanvragen en ondersteuning krijgen om een projectvoorstel in te dienen?

Werkt u aan een product of dienst die u in het komend jaar klaar wil maken voor de markt, en wellicht al wil testen om de haalbaarheid en werking aan te tonen? Dan kunt u uw project aanmelden via het ideeformulier. We kunnen snel voor u nagaan of uw idee kans maakt en welke zaken u goed dient toe te lichten in uw projectvoorstel om een goed te kunnen scoren in de beoordeling van uw subsidieaanvraag.

De stappen naar een projectaanvraag:

 1. Lees hier de 10 tips van TKI Urban Energy voor een kwalitatieve aanvraag.
 2. Zoekt u partners of wilt u sparren over de inhoud van een idee met iemand van TKI Urban Energy? Neem contact op met de innovatiecoaches Michiel van der Vight (vight@tki-urbanenergy.nl, bedrijven), Niels Rood (niels@tki-urbanenergy.nl, overheid) of Klaas Vegter (klaas@tki-urbanenergy.nl, algemeen). Heeft u vragen over financieel / juridische zaken voor uw aanvraag, neemt u dan contact op met RVO.
 3. Wilt u een eerste concrete projectidee toetsen? Dat kan via het indienen van het projectideeformulier op de website van RVO.nl. Op deze pagina treft u ook de handleiding, de beschrijving van de inhoudelijke scope (“de programmalijnen”) en de subsidiepercentages (“kenmerken.”)
 4. Algemene informatie over voorwaarden van de regeling en de criteria voor een projectaanvraag vindt u op de website van RVO.nl.
 5. Indiening van een project kan via de website van mijn.RVO.nl. Hier vindt u ook alle benodigde documenten voor een aanvraag.

Aanvragen kan nu al, de expliciete deadline is 11 september. U wordt aangeraden om uiterlijk een week voor die dag in te dienen. De inzendingen worden na die datum door een onafhankelijke commissie beoordeeld en gewogen op de gepubliceerde criteria.

N.B. Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend, de tenderregeling zoals gepubliceerd in de Staatscourant is uiteraard leidend.