MMIP 3

MMIP3

Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving

Dit MMIP draagt bij aan de missie ‘een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050’, met als tussendoel in 2030: 200.000 bestaande woningen per jaar spijtvrij1 van het aardgas af en voorbereid op 2050. De ambitie is dat circa 1,5 miljoen woningen en 15% van de utiliteitsgebouwen in 2030 aardgasvrij (en duurzaam) worden verwarmd. MMIP 3 stimuleert technische, procesmatige en maatschappelijke innovaties die de energietransitie in de gebouwde omgeving kunnen versnellen.

In het Klimaatakkoord staat dat de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving in 2030 met 3,4 Mton moet zijn verlaagd ten opzichte van 1990. De uitdaging is om voor 2050 ruim 7 miljoen woningen en 570.000 utiliteitsgebouwen te transformeren tot goed geïsoleerde panden, die met duurzame warmte verwarmd worden en waarin schone elektriciteit wordt gebruikt. Om deze missie te verwezenlijken zijn technische, procesmatige en maatschappelijke innovaties nodig. Daarom is besloten om vanuit Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) te werken en partijen meerjarig met elkaar te verbinden in de innovatieketen. Het hoofddoel van dit MMIP is om innovaties te ontwikkelen die woningen en utiliteitsgebouwen gereedmaken voor een aardgasvrije warmtevoorziening, en die de opschaling van het aantal energierenovaties versnellen. De uitvoering van dit programma levert waardevolle inzichten op die kunnen leiden tot verbeteringen in producten, processen of diensten.

MMIP 3 richt zich op het realiseren van integrale oplossingen, waarin in ieder geval invulling wordt gegeven aan de volgende drie aspecten: (1) ontwikkeling van integrale renovatieconcepten voor woningen en utiliteitsgebouwen, (2) industrialisatie en digitalisering van het renovatieproces en (3) gebouweigenaren en -gebruikers centraal bij energierenovaties. Er worden betaalbare en aantrekkelijke renovatieconcepten ontwikkeld voor belangrijke gebouwtypen (arrangementen), met een focus op gebouwen of gebouwtypen die een groot deel van de CO2-uitstoot veroorzaken. De industrialisatie en digitalisering van het productie-, (ver)bouw- en installatieproces is nodig om de gewenste uitvoeringscapaciteit te bereiken en verdere kostenreductie te realiseren. Ook moeten de technische en procesmatige innovaties aansluiten bij de latente behoeften van eigenaren en gebruikers. Uiteindelijk besluiten zij immers om over te gaan tot een renovatie. Met deze arrangementen, opschaling en aandacht voor de gebruiker kan een efficiencyverbetering worden bereikt, die in 2030 leidt tot lagere systeemkosten (afhankelijk van het soort renovatiepakket). Zo is renoveren binnen korte tijd goedkoper, makkelijker en aantrekkelijker.

Download hier het volledige MMIP 3-programma (versie 16 december 2022) (pdf opent in nieuw venster)

Uw TKI Urban Energy-adviseur

Guus Mulder, programmamanager versnelling energierenovaties MMIP 3