Innovatieprogramma TKI Urban Energy

Integrale Kennis- en Innovatieagenda

De maatschappelijke opgave van de energietransitie stelt in alle sectoren hoge eisen aan het innovatievermogen van economie en samenleving. Innovatie is benoemd als essentieel thema binnen het concept Klimaatakkoord. Een Integrale Kennis- en Innovatieagenda (IKIA) beschrijft de kennis en innovatie die nodig is om de maatschappelijke opgave van het Klimaatakkoord mogelijk te maken. TKI Urban Energy draagt, samen met vele verschillende partijen, bij aan het opstellen van deze Integrale Kennis- en Innovatieagenda. Met dit innovatieprogramma streeft het Klimaatberaad en de TKI Urban Energy twee belangrijke doelstellingen na:

  1. Het verduurzamen van het energiesysteem
  2. Het versterken van de Nederlandse economie

De huidige versie van de IKIA beschrijft een omvangrijk innovatieprogramma dat bestaat uit 13 meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s) die richting geven aan bepaalde ontwikkeldoelen, en daarmee bijdragen aan het perspectief dat nodig is in de bouw-, installatie- en energiesector om te investeren in de ontwikkeling van innovatie.

IKIA overzicht MMIP'sBron: https://www.klimaatakkoord.nl/themas/kennis--en-innovatieagenda/documenten/publicaties/2018/12/21/kennis-en-innovatieagenda

MMIP's voor de gebouwde omgeving

Vier van de dertien meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s in de huidige versie van de IKIA zijn gericht op de gebouwde omgeving:

Deze MMIP’s vormen het innovatieprogramma waar TKI Urban Energy zich de komende jaren op zal richten. De MMIP’s adresseren de meest relevante onderwerpen over de gehele keten. Door in het kader van de MMIP’s meerjarige samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen te stimuleren wordt versnippering tegengegaan. Verder geven verschillende key performance indicators richting aan de innovatiedoelen binnen de MMIP's.

Doorvertaling MMIP’s naar subsidieprogramma’s

In 2019 wordt overgegaan van Programmalijnen naar MMIP’s, die in de toekomst de basis van het TKI-innovatieprogramma zullen vormen. 2019 wordt een overgangsjaar waarbij RVO.nl voor zijn subsidieregelingen voor een gedeelte nog gebruik maakt van de Programmalijnen en voor een gedeelte van de huidige MMIP-beschrijvingen. Onder Subsidies vindt u meer informatie over de reguliere en nieuwe subsidieregelingen.

Op het gebied van energierenovaties en duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving komen in 2019 subsidiemiddelen ter beschikking via de oproep tot MMIP-voorstellen. Vanaf 2020 zullen er subsidie-middelen beschikbaar komen op de andere MMIP’s. De verwachting is dat in 2019 de meeste programmalijnen uit 2018 terugkomen onder een regeling van Topsector Energie. Een gedeelte onder de Urban Energy subsidieregeling, onder de subsidieregeling Demonstratie Energie-Innovatie (DEI+) en onder de geheel nieuwe opzet met MMIP’s (meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s).

Op deze pagina vindt u een verdere beschrijving van de wijzigingen ten opzichte van 2018.

Projectideeën, programma-ideeën en de juiste middelen

Heeft u ideeën voor innovatieprojecten, vul dan het projectideeformulier in, of innovatieprogramma’s in het geval van een aanvraag voor de oproep tot MMIP-voorstellen, het programma-ideeformulier. Deze zijn zo opgezet dat het behulpzaam is bij het aanscherpen van het idee. Vanzelfsprekend is het in een pril stadium niet erg als niet alles bekend is, maar het helpt wel bij het meedenken en feedback geven. We hebben in ons team vier inhoudelijke experts. Van wie u reactie krijgt hangt af van het onderwerp van het project. De adviseurs van TKI Urban Energy voorzien u graag van inhoudelijke feedback op uw idee/plan. De ervaring leert dat het vormgeven van projecten vaak langer duurt dan gedacht. Dus hoe eerder een idee feedback kan krijgen, hoe beter. Op de contactmomenten over uw projectidee kunnen we ook meedenken over alternatieve bronnen voor subsidie/financiering mochten die gunstiger zijn in tijd of voorwaarden.

Vernieuwende projecten met impact

Ter inspiratie treft u een overzicht van lopende en reeds afgeronde projecten in het Urban Energy domein in de projectenapplicatie van de Topsector Energie. Stel uw eigen projectoverzicht samen door de resultaten te verfijnen met de filters. Of voer een zoekopdracht uit voor een specifieke regeling. Ook kunt u kijken naar de Projectencatalogus PL 1 t/m 5 TKI Urban Energy en Projectencatalogus PL0 TKI Urban Energy.

Nieuwe projecten zouden moeten beantwoorden aan de (inter)nationale ontwikkelingen in de markt en de behoefte vanuit de maatschappij. Daarom heeft TKI Urban Energy in het najaar 2018 aan Ecofys Navigant gevraagd om een analyse te maken van alle afgeronde en lopende innovatieprojecten op het Urban Energy domein. Per innovatiethema zijn KPI’s (kritische procesindicatoren) opgesteld waaraan innovatieve producten en diensten zouden moeten bijdragen. Deze KPI’s zijn vervolgens gestaafd aan de (inter)nationale nationale ‘stand van de techniek’.

U kunt het rapport gebruiken om een beeld te krijgen van de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen die innovaties dienen te hebben om (inter)nationaal vernieuwend te zijn en  impact te kunnen hebben. Het rapport kunt u hier downloaden.

Uptempo!: de energietransitie versnellen door innovation intelligence

In juni 2019 startten TKI Urban Energy en TKI CLICKNL met het programma Uptempo!. Het doel van dit programma is versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving te bewerkstelligen, door ontwikkelde oplossingen in de Urban Energy innovatieprogramma’s te verbinden aan vragende partijen als gemeentes, woningcorporaties, gebouweigenaren en particuliere woningeigenaren. Dit moet leiden tot een situatie rond 2025 waarin er goed werkende, betaalbare en gedragen klimaatneutrale energiesystemen beschikbaar zijn voor vrijwel alle situaties in de gebouwde omgeving.