Innovatiesubsidies

Inhoud van deze pagina
Voorlichting en matchmaking

Hieronder treft u een overzicht van de subsidies binnen het werkgebied van TKI Urban Energy, de energietransitie binnen de gebouwde omgeving en de infrastructuur. Elk subsidieprogramma draagt op een eigen wijze bij aan de inhoudelijke thema’s waar TKI Urban Energy op actief is.

Ideeën voor innovatieprojecten kunt u doorlopend toetsen bij TKI Urban Energy. Wij voorzien van inhoudelijke feedback en kunnen ook meedenken over relevante subsidieregelingen voor uw beoogde activiteiten. De keuze voor het juiste instrument hangt onder meer af van beoogde activiteiten, de thema’s die aandacht krijgen in uw innovatieproject, ontwikkelingsfase, beoogde startdatum, benodigde middelen etc.

TKI Urban Energy stimuleert bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden om samen te werken op het gebied van energie-innovaties. Als onderdeel van de Topsector Energie is TKI Urban Energy actief betrokken bij (het opstellen van) verschillende subsidieregelingen vanuit de topsector. Maar ook als u zich richt op regionale of Europese subsidies, of überhaupt niet op zoek bent naar subsidie, kunt u bij TKI Urban Energy terecht met uw ideeën.

Vul daartoe een projectideeformulier in. Aan de hand daarvan voorzien de medewerkers van TKI Urban Energy u van inhoudelijke feedback. De ervaring leert dat het vormgeven van projecten vaak langer duurt dan gedacht. Dus hoe eerder een idee feedback kan krijgen, hoe beter.

Subsidieregelingen binnen de Topsector Energie

Subsidieregeling Urban Energy

De Urban Energy subsidieregeling richt zich op onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving. Urban Energy projecten moeten passen binnen specifieke thema’s in de gebouwde omgeving. Lees meer

Oproep tot MMIP-voorstellen 2019

De Oproep tot MMIP-voorstellen is gericht op meerjarige samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen. Aanvragen zijn gericht op (bundels van) projecten gericht op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe of aanmerkelijk verbeterde producten, processen en/of diensten. Deze dienen tijdens de looptijd (de eerste generaties van) producten, processen of diensten opleveren die daadwerkelijk beschikbaar zijn voor (grootschalige) toepassing in de gebouwde omgeving. Lees meer

Subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

De DEI-regeling richt zich op demonstratie van energie-innovaties, waardoor Nederlandse bedrijven gemakkelijker de sprong naar internationaal succes kunnen maken met producten, processen of diensten die zij ontwikkeld hebben. Lees meer

PPS-toeslagregeling

Het budget voor de Publiek-Private Samenwerking toeslag regeling (PPS-toeslag, voorheen TKI-toeslag) genereert u zelf, door lopende projecten aan te melden bij TKI Urban Energy. Partijen (m.n. kennisinstellingen) kunnen zo via de TKI budget aanvragen waaruit weer nieuwe projecten worden gesubsidieerd. Lees meer

Subsidieregeling Hernieuwbare Energie

De Subsidieregeling Hernieuwbare Energie beoogt door innovatie de doelstelling van 16% hernieuwbare energie in 2023 kosteneffectiever te realiseren. Het gaat om innovatieve projecten die leiden tot (additionele) duurzame energieproductie in (uiterlijk) 2023.

Subsidieregeling Systeemintegratie

De Subsidieregeling Systeemintegratiestudies is interessant voor organisaties die een haalbaarheidsstudie overwegen op het terrein van energieopslag en conversietechnologie en hiervoor financiering zoeken. Er is 750.000 euro budget beschikbaar om in korte tijd meer dan 15 studies van te realiseren.

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Het doel van de MIT subsidieregeling is om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. De regeling kent verschillende instrumenten, namelijk haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot), kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten. Voor de opening- en sluitingdata van de verschillende instrumenten en aanvullende informatie kunt u terecht op de MIT website van RVO.nl.

Subsidieregeling Geo-Energie

Bedrijven en kennisinstellingen die nieuwe kostenefficiënte, veilige en robuuste ideeën ontwikkelen voor geothermie en ondergrondse energieopslag in de diepe ondergrond (lager dan 1250-1500 meter) kunnen subsidie aanvragen. De subsidieregeling met een plafond van 1 miljoen euro verstrekt subsidies voor projecten in verschillende onderdelen van de keten geformuleerd in een aantal onderzoeksthema's. Lees meer over deze regeling op de website van RVO.Deze regeling is momenteel gesloten.

Overige subsidieregelingen van de Topsector Energie

Interesse in regelingen van de Topsector Energie op andere domeinen dan de gebouwde omgeving? Zoekt u bijvoorbeeld kansen op het gebied van diepe geothermie, nieuw gas, energie in de industrie of wind op zee? Voor het aanvragen van subsidie in een van de andere subsidieregelingen van de Topsector Energie kunt u terecht op de TSE website van RVO.nl.

Overige subsidieregelingen vanuit het Rijk

Subsidies voor mkb

In de meeste van onderstaande subsidieregelingen kunnen mkb-ondernemingen, grote bedrijven en onderzoeksorganisaties deelnemen. Klik hier voor een overzicht van een aantal andere overheidsregelingen specifiek gericht op mkb-ondernemers.

Regionale subsidieregelingen

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Verschillende (samenwerkingsverbanden van) provincies hebben eigen subsidiemiddelen om innovatie aan te jagen in de eigen regio. Middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) worden door hen gebruikt om de regionale economie een impuls te geven. Elke regio kiest eigen ‘spelregels’ bij het inzetten van deze middelen. Bent u geïnteresseerd welke regelingen op dit moment beschikbaar zijn? Kijk dan op de websites van de regionale subsidieloketten:

  • Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)voor organisaties in Friesland, Groningen en Drenthe
  • OP Oostvoor organisaties in Overijssel en Gelderland
  • Kansen voor West IIvoor organisaties in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland
  • Stimulus/OP Zuidvoor organisaties in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg

Overige regionale subsidieregelingen

Wanneer u op zoek bent naar overige regionale subsidie- en financieringsregelingen voor uw organisatie, adviseren wij u om contact op te nemen met de regionale ontwikkelingsmaatschappij bij u in de regio:

Merk op: Regio Utrecht en Noord-Holland hebben geen eigen regionale ontwikkelingsmaatschappij.

Europese subsidieregelingen

EU-subsidieregeling H2020 en SME Instrument

Op Urban Energy thema’s kan ook Europese subsidie worden aangevraagd in het H2020 programma. Speciaal voor MKB ondernemers is in het H2020 programma het “SME instrument” ontwikkeld.

Overige vormen van financiering

Elk bedrijf heeft financiering nodig om te groeien. Subsidie is één van de mogelijkheden om uw bedrijfsactiviteiten te financieren. Daarnaast bestaan nog andere vormen van financiering (crowdfunding, lening, achtergestelde lening, aandelenkapitaal), waarbij regionale ontwikkelingsmaatschappijen, banken, informal investors/business angels en venture capitalists een rol spelen. Ondernemers in de energiesector die advies willen over hoe en waar ze financiering zouden kunnen vinden voor hun innovatie, kunnen voor een gratis adviesgesprek terecht bij het FinancieringsLoket. Een gespecialiseerde innovatiemanager denkt mee over uw financieringsbehoefte, bespreekt uw ‘investor readiness’ en verwijst zo nodig door.