Subsidies

Voorlichting en matchmaking

Hieronder treft u een overzicht van de subsidies binnen het werkgebied van TKI Urban Energy, de energietransitie binnen de gebouwde omgeving en de infrastructuur. Elk subsidieprogramma draagt op een eigen wijze bij aan de inhoudelijke thema’s waar TKI Urban Energy op actief is.

Ideeën voor innovatieprojecten kunt u doorlopend toetsen bij TKI Urban Energy. De keuze voor het juiste instrument hangt af van beoogde activiteiten, de thema’s die aandacht krijgen in uw innovatieproject, ontwikkelingsfase, beoogde startdatum, benodigde middelen etc. Vul een projectideeformulier of, in het geval van een aanvraag voor de oproep tot MMIP-voorstellen, een programma-ideeformulier. Aan de hand daarvan voorzien de medewerkers van TKI Urban Energy u van inhoudelijke feedback. De ervaring leert dat het vormgeven van projecten vaak langer duurt dan gedacht. Dus hoe eerder een idee feedback kan krijgen, hoe beter. Op de contactmomenten over uw projectidee kunnen we ook meedenken over de keuze voor de juiste subsidieregeling.

Subsidies voor MKB

In de meeste van onderstaande subsidieregelingen kunnen MKB-ondernemingen, grote bedrijven en onderzoeksorganisaties deelnemen. Klik hier voor een overzicht van een aantal andere overheidsregelingen specifiek gericht op MKB ondernemers.

Subsidieregeling Urban Energy

De Urban Energy subsidieregeling richt zich op onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving. Urban Energy projecten moeten passen binnen specifieke thema’s in de gebouwde omgeving. Lees meer

Oproep tot MMIP-voorstellen 2019

De Oproep tot MMIP-voorstellen is gericht op meerjarige samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen. Aanvragen zijn gericht op (bundels van) projecten gericht op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe of aanmerkelijk verbeterde producten, processen en/of diensten. Deze dienen tijdens de looptijd (de eerste generaties van) producten, processen of diensten opleveren die daadwerkelijk beschikbaar zijn voor (grootschalige) toepassing in de gebouwde omgeving. Lees meer

Subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

De DEI-regeling richt zich op demonstratie van energie-innovaties, waardoor Nederlandse bedrijven gemakkelijker de sprong naar internationaal succes kunnen maken met producten, processen of diensten die zij ontwikkeld hebben. Lees meer

PPS-toeslagregeling

Het budget voor de Publiek-Private Samenwerking toeslag regeling (PPS-toeslag, voorheen TKI-toeslag) genereert u zelf, door lopende projecten aan te melden bij TKI Urban Energy. Partijen (m.n. kennisinstellingen) kunnen zo via de TKI budget aanvragen waaruit weer nieuwe projecten worden gesubsidieerd. Lees meer

Subsidieregeling Hernieuwbare Energie

De Subsidieregeling Hernieuwbare Energie beoogt door innovatie de doelstelling van 16% hernieuwbare energie in 2023 kosteneffectiever te realiseren. Het gaat om innovatieve projecten die leiden tot (additionele) duurzame energieproductie in (uiterlijk) 2023.

Regeling Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI)

De MVI Energie tender, eerder bekend onder de naam STEM, stimuleert experimentele kennisontwikkeling met het volgende doel: het vergroten van de kans op maatschappelijk gewenste en verantwoorde energie-innovaties die daadwerkelijk gerealiseerd worden. Lees meer

Subsidieregeling Systeemintegratie

De Subsidieregeling Systeemintegratiestudies is interessant voor organisaties die een haalbaarheidsstudie overwegen op het terrein van energieopslag en conversietechnologie en hiervoor financiering zoeken. Er is 750.000 euro budget beschikbaar om in korte tijd meer dan 15 studies van te realiseren.

Innovatiemakelaarsregeling

MKB ondernemers die hulp nodig hebben bij het plannen en uitvoeren van innovatieactiviteiten, bijvoorbeeld het uitvoeren van een concurrentieanalyse of een technologie assessment, het zoeken naar geschikte samenwerkingspartners, kunnen een beroep doen op ondersteuning door een Innovatiemakelaar. Lees meer

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Het doel van de MIT subsidieregeling is om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. De regeling kent verschillende instrumenten, namelijk haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot), kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten. Voor de opening- en sluitingdata van de verschillende instrumenten en aanvullende informatie kunt u terecht op de MIT website van RVO.nl.

Subsidieregeling Geo-Energie

Bedrijven en kennisinstellingen die nieuwe kostenefficiënte, veilige en robuuste ideeën ontwikkelen voor geothermie en ondergrondse energieopslag in de diepe ondergrond (lager dan 1250-1500 meter) kunnen subsidie aanvragen. De subsidieregeling met een plafond van 1 miljoen euro verstrekt subsidies voor projecten in verschillende onderdelen van de keten geformuleerd in een aantal onderzoeksthema's. Lees meer over deze regeling op de website van RVODeze regeling is momenteel gesloten. 

Subsidieregelingen van de Topsector Energie

Interesse in diepe geothermie, nieuw gas, energie in de industrie of wind op zee? Voor het aanvragen van subsidie in een van de andere subsidieregelingen van de Topsector Energie kunt u terecht op de TSE website van RVO.nl.

Europese subsidieregelingen

EU-subsidieregeling H2020 en SME Instrument

Op Urban Energy thema’s kan ook Europese subsidie worden aangevraagd in het H2020 programma. Speciaal voor MKB ondernemers is in het H2020 programma het “SME instrument” ontwikkeld.

SOLAR-ERA.NET

SOLAR-ERA.NET is een Europees netwerk van nationale- en regionale- innovatieprogramma’s op het gebied van zonne-energie (PV en CSP). Lees meer