Topteam

In de organisatie en besturing van de Topsector Energie komt overal het ‘platinum vierkant’ van overheid, kennisinstellingen, private sector en NGO’s terug. Het Topteam vormt het dagelijks bestuur en is eindverantwoordelijk voor de Topsector Energie.

Het Topteam bestaat uit een boegbeeld uit de sector, een vertegenwoordiger uit de wetenschap, een topambtenaar en een innovatieve ondernemer uit het mkb. Het Topteam wordt bijgestaan door een Regieteam.

Peter Molengraaf Boegbeeld Topsector Energie

 
Peter Molengraaf (1965) is sinds 1 januari 2022 het boegbeeld van de Topsector Energie. Hij is een bekend gezicht in de energiesector. Hij studeerde Computer Science aan de TU Delft en haalde daarna een MBA aan de Erasmus Universiteit. Hij begon zijn carrière bij Shell in diverse business- en projectmanagement functies. In 2005 maakte hij de overstap naar de utiliteitssector en was hij directeur in diverse functies bij Nuon en CEO bij Alliander. Sinds enkele jaren is hij actief als toezichthouder onder meer bij Invest-NL, Kadaster en bestuurder bij HollandSolar. Deze functies blijft hij bekleden naast zijn nieuwe rol als boegbeeld van de Topsector Energie.
 
Als boegbeeld ziet hij twee grote uitdagingen. Ten eerste hoe gaan we nog meer duurzame energie opwekken, zeker wetende dat de vraag zal blijven stijgen. Dat hoeft niet per se allemaal in Nederland, maar we hebben echt veel meer nodig. En binnen Nederland zijn er echt nog wel kansen, zoals op grote gebouwen. Het tweede grote vraagstuk zit in de opslag, meer vraagsturing en flexibiliteit. Ons energiesysteem is gebouwd op continue beschikbaarheid van energie en dat gaat veranderen als we overstappen op duurzame elektriciteit. De zon en wind zijn er eenvoudigweg niet elk uur van de dag. Het vraagt echt nog heel veel ideeën, kennis en innovatie om deze grote vraagstukken te tackelen. Daar kan de Topsector Energie een belangrijk vliegwiel in zijn.

Paulien%20Herder.jpg

Paulien Herder

Prof.dr.ir. Paulien M. Herder is hoogleraar Energiesystemen en decaan van de Faculteit Technische Natuurwetenschappen aan de Technische Universiteit Delft. Zij heeft een MSc graad in Chemical Engineering en een PhD graad in Systems Engineering Science. Ze bestudeert het ontwerp en beheer van energie- en industriële systemen en is geïnteresseerd in de integratie van energiesystemen (opslag, waterstof) en het decarboniseren van de industrie (CO2 reductie, elektrificering). In haar onderzoek en

onderwijs spelen zowel ingenieurswetenschappen als sociale en gedragswetenschappen een belangrijke rol. In 2017 ontving zij hiervoor de TU Delft Professor of Excellence award.  Voordat Paulien decaan werd, gaf ze binnen Delft leiding aan het Delft Energy Initiative en aan het het e-Refinery instituut van de TU Delft, een universiteitsbreed instituut naar elektrochemische conversie en opslag. Binnen het TopTeam Energie is ze, als Captain of Science, vooral bezig met het verbinden van kennisinstituten aan het innovatieproces om de energietransitie te versnellen. Ze is ook fervent aanjager van de Human Capital Agenda, het systeemintegratieprogramma, het programma sociale innovatie en het programma digitalisering in energie.

Sandor Gaastra, Directeur-generaal klimaat en energie, ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Sandor Gaastra studeerde Rechten aan de Universiteit van Utrecht, afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht. Na zijn afstuderen werkte hij eerst als wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep van zijn afstudeerrichting. Vervolgens trad Sandor Gaastra in dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerst als beleidsmedewerker. Daarna vervulde hij bij datzelfde ministerie achtereenvolgens de functies van hoofd Bureau Secretaris-Generaal en directeur Personeel, Organisatie en Informatie Rijk. In die laatste functie was hij verantwoordelijk voor het HRM- en Informatiseringsbeleid van de rijksoverheid als geheel. In 2008 werd hij plaatsvervangend directeur-generaal bij het Directoraat-Generaal Openbare Orde en Veiligheid. Dit directoraat ging in 2010 op in het nieuwe ministerie van Veiligheid en Justitie. Van 2013 tot september 2016 was Sandor Gaastra directeur-generaal Politie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij was binnen het ministerie verantwoordelijk voor de goede werking van het politiebestel als geheel en van de politieorganisatie binnen dat bestel. Hij is sinds 2016 Directeur-Generaal Klimaat en Energie bij het Ministerie van Economische Zaken.

Richard Verbree

 

Richard Verbree studeerde bedrijfskunde tijdens zijn werkzame carrière. Na zijn periode bij Eneco is Richard bij Inventum gaan werken en is daar ruim twintig jaar CEO geweest en board member van verschillende internationale bedrijven in de toeleverende energiesector. Richard is een actief bestuurder bij diverse brancheverenigingen in de duurzame apparatenbouw in Nederland. Na het afronden van de missie om diverse (internationale) bedrijven in de toeleverende industrie van apparaten te acquireren, een groep te vormen en te voorzien van duurzame productroadmaps is Richard in 2020 zelfstandig ondernemer geworden.

Luxxor Energy Systems is zijn bedrijf vanwaar uit hij werkt naar totaaloplossingen voor duurzame energie in de gebouwde omgeving. Hier ligt zijn passie en drive. Samenwerken met startups, scale ups maar ook met grote (internationale) bedrijven om onderscheidende concepten te ontwikkelen die bijdrage aan duurzaamheid, CO2-reductie en circulariteit en deze met partners naar de markt te brengen. Deze passie is ook de reden dat Richard zich al vele jaren actief inzet als lid van het Topteam Energie met de focus op het MKB. Vanuit deze rol is Richard betrokken bij meerjarige missie gedreven programma’s voor de gebouwde omgeving waar de opgave ligt om in 2050 een CO2-vrije gebouwde omgeving te realiseren.

Contact

Contact met het topteam loopt via de secretaris Roy Dekker. Journalisten kunnen contact opnemen met Marjet Heins.