Topteam

In de organisatie en besturing van de Topsector Energie komt overal het ‘platinum vierkant’ van overheid, kennisinstellingen, private sector en NGO’s terug. Het Topteam vormt het dagelijks bestuur en is eindverantwoordelijk voor de Topsector Energie.

Het Topteam bestaat uit een boegbeeld uit de sector, een vertegenwoordiger uit de wetenschap, een topambtenaar en een innovatieve ondernemer uit het mkb. Het Topteam wordt bijgestaan door een Regieteam.

Peter Molengraaf Boegbeeld Topsector Energie

 
Peter Molengraaf (1965) is sinds 1 januari 2022 het boegbeeld van de Topsector Energie. Hij is een bekend gezicht in de energiesector. Hij studeerde Computer Science aan de TU Delft en haalde daarna een MBA aan de Erasmus Universiteit. Hij begon zijn carrière bij Shell in diverse business- en projectmanagement functies. In 2005 maakte hij de overstap naar de utiliteitssector en was hij directeur in diverse functies bij Nuon en CEO bij Alliander. Sinds enkele jaren is hij actief als toezichthouder onder meer bij Invest-NL, Kadaster en bestuurder bij HollandSolar. Deze functies blijft hij bekleden naast zijn nieuwe rol als boegbeeld van de Topsector Energie.
 
Als boegbeeld ziet hij twee grote uitdagingen. Ten eerste hoe gaan we nog meer duurzame energie opwekken, zeker wetende dat de vraag zal blijven stijgen. Dat hoeft niet per se allemaal in Nederland, maar we hebben echt veel meer nodig. En binnen Nederland zijn er echt nog wel kansen, zoals op grote gebouwen. Het tweede grote vraagstuk zit in de opslag, meer vraagsturing en flexibiliteit. Ons energiesysteem is gebouwd op continue beschikbaarheid van energie en dat gaat veranderen als we overstappen op duurzame elektriciteit. De zon en wind zijn er eenvoudigweg niet elk uur van de dag. Het vraagt echt nog heel veel ideeën, kennis en innovatie om deze grote vraagstukken te tackelen. Daar kan de Topsector Energie een belangrijk vliegwiel in zijn.

 

Sandor Gaastra, Directeur-generaal klimaat en energie, ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Sandor Gaastra studeerde Rechten aan de Universiteit van Utrecht, afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht. Na zijn afstuderen werkte hij eerst als wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep van zijn afstudeerrichting. Vervolgens trad Sandor Gaastra in dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerst als beleidsmedewerker. Daarna vervulde hij bij datzelfde ministerie achtereenvolgens de functies van hoofd Bureau Secretaris-Generaal en directeur Personeel, Organisatie en Informatie Rijk. In die laatste functie was hij verantwoordelijk voor het HRM- en Informatiseringsbeleid van de rijksoverheid als geheel. In 2008 werd hij plaatsvervangend directeur-generaal bij het Directoraat-Generaal Openbare Orde en Veiligheid. Dit directoraat ging in 2010 op in het nieuwe ministerie van Veiligheid en Justitie. Van 2013 tot september 2016 was Sandor Gaastra directeur-generaal Politie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij was binnen het ministerie verantwoordelijk voor de goede werking van het politiebestel als geheel en van de politieorganisatie binnen dat bestel. Hij is sinds 2016 Directeur-Generaal Klimaat en Energie bij het Ministerie van Economische Zaken.

 

Dorien Terpstra – MKB-vertegenwoordiger

Dorien Terpstra is algemeen directeur van de Zehnder Group Nederland & België en vicevoorzitter Binnenklimaat Nederland. Ruim 20 jaar werkt zij in de bouw in diverse rollen op zowel strategisch als operationeel niveau bij onder meer Siemens Building Technologies in diverse landen in Europa en Azie en AFRY, een toonaangevend ingenieursbureau uit de Nordics. Binnen het Topteam is zij de MKB-vertegenwoordiger. Daarbij werkt ze vooral hoe de missiegedreven meerjarenprogramma’s toegankelijk kunnen worden voor MKB in Nederland. Ze wil kijken welke kansen de energietransitie biedt voor het bedrijfsleven, van het nu al succesvolle financieringsloket tot de bereikbaarheid van informatie en het borgen en versterken van het concurrentievermogen van Nederland.  

 

Richard van de Sanden – Captain of Science 

Richard van de Sanden is wetenschappelijk directeur van het Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems (EIRES) en hoogleraar aan de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven in Nederland. Daarnaast is hij onderzoeksgroepleider bij het Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) waar hij van 2011 tot juli 2020 directeur was. Sinds 2023 is hij lid van het Topteam Energie. In zijn grensverleggend onderzoek richt hij zich op het ontrafelen van de fysisch-chemische processen in plasma’s, onder andere van belang in de innovatieve productie van groene chemicaliën en brandstoffen en hij is zeer goed ingevoerd in de wereld van waterstof. Binnen het Topteam is hij, als Captain of Science, vooral bezig met het verbinden van kennisinstituten aan het innovatieproces om de energietransitie te versnellen. Richard behaalde zijn Ph.D. in 1991 van de Universiteit Eindhoven over een fundamenteel plasmafysisch onderwerp en promoveerde door tot voltijd hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven in 2000. Bij het DIFFER-instituut richt hij zich op de fysica en chemie van plasma-oppervlakte-interactie en op onderzoek naar de directe en indirecte omzetting van hernieuwbare energie in synthetische brandstoffen en chemicaliën. Hij won verscheidene wetenschappelijke prijzen zoals de Plasmaprijs van de AVS Plasma Science and Technology Division voor zijn carrièreprestaties. Hij is auteur en co-auteur van meer dan 500 papers en mede-uitvinder van meer dan 20 patenten. In 2021 werd hij lid van het bestuur van NWO-TTW en sinds 2022vertegenwoordigt hij dit bestuur in de programmacommissie van NWO-NWA.  

 

Contact

Contact met het topteam loopt via de secretaris Roy Dekker. Journalisten kunnen contact opnemen met Marjet Heins.