Topteam

In de organisatie en besturing van de Topsector Energie komt overal het ‘platinum vierkant’ van overheid, kennisinstellingen, private sector en NGO’s terug. Het Topteam vormt het dagelijks bestuur en is eindverantwoordelijk voor de Topsector Energie.

Het Topteam bestaat uit een boegbeeld uit de sector, een vertegenwoordiger uit de wetenschap, een topambtenaar en een innovatieve ondernemer uit het mkb. Het Topteam wordt bijgestaan door een Regieteam.

Manon Janssen Boegbeeld Topsector Energie

 

Manon Janssen is in 1984 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit van Brussel, met een Master of Science bij de Solvay School of Business. Al haar hele leven werkt ze voor bedrijven die wereldwijd opereren. Rode draad in haar werk is bovendien duurzaamheid en het meenemen van mensen daarin. Sinds 1 september 2015 is zij CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur bij Ecorys. Ecorys werkt sinds 90 jaar wereldwijd als internationaal onderzoeks- en adviesbureau die met name overheden ondersteunen bij het overzichtelijk maken en aanpakken van grote complexe maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaatverandering. Manon Janssen vervult ook een aantal andere mandaten, waaronder het co-voorzitterschap van Tafel 3 in het Energieakkoord van 2013 en is sinds begin 2021 Klimaatregisseur voor Antwerpen bij de uitvoering van het stedelijk klimaatplan 2030. Voor de invulling van het nieuwe Klimaatakkoord was zij voorzitter van de sectortafel Industrie. Sinds 2013 is ze Boegbeeld van de Topsector Energie en sinds 2019 voorzitter van het thema Energietransitie en Duurzaamheid.

Manon is een ware Europeaan; werkt voor organisaties in drie continenten, woont in Brussel met haar man en (volwassen) kinderen en werkt in Rotterdam en Den Haag. Als overtuigd vegetariër staat ze voor een circulaire economie en wil ze laten zien dat het verminderen van je eigen footprint begint bij jezelf. Haar spaarzame vrije tijd besteedt ze aan haar paard, Elrode, waar ze dressuur mee rijdt. Werken aan duurzaamheid en klimaatverandering is mensenwerk. Hoe goed de techniek ook is, het zijn mensen die daarin samenkomen en het verschil moeten maken. Daarom legt Manon als Boegbeeld van de Topsector Energie de nadruk op het samenwerking in respect naar de mens en elkaar, in werken in openheid en eerlijkheid en met als doel om de wereld een mooiere plek te maken.

 

Paulien%20Herder.jpg

Paulien Herder

Prof.dr.ir. Paulien M. Herder is hoogleraar Energiesystemen en decaan van de Faculteit Technische Natuurwetenschappen aan de Technische Universiteit Delft. Zij heeft een MSc graad in Chemical Engineering en een PhD graad in Systems Engineering Science. Ze bestudeert het ontwerp en beheer van energie- en industriële systemen en is geïnteresseerd in de integratie van energiesystemen (opslag, waterstof) en het decarboniseren van de industrie (CO2 reductie, elektrificering). In haar onderzoek en onderwijs spelen zowel ingenieurswetenschappen als sociale en gedragswetenschappen een belangrijke rol. In 2017 ontving zij hiervoor de TU Delft Professor of Excellence award.  Voordat Paulien decaan werd, gaf ze binnen Delft leiding aan het Delft Energy Initiative en aan het het e-Refinery instituut van de TU Delft, een universiteitsbreed instituut naar elektrochemische conversie en opslag. Binnen het TopTeam Energie is ze, als Captain of Science, vooral bezig met het verbinden van kennisinstituten aan het innovatieproces om de energietransitie te versnellen. Ze is ook fervent aanjager van de Human Capital Agenda, het systeemintegratieprogramma, het programma sociale innovatie en het programma digitalisering in energie.

 

Sandor Gaastra, Directeur-generaal klimaat en energie, ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Sandor Gaastra studeerde Rechten aan de Universiteit van Utrecht, afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht. Na zijn afstuderen werkte hij eerst als wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep van zijn afstudeerrichting. Vervolgens trad Sandor Gaastra in dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerst als beleidsmedewerker. Daarna vervulde hij bij datzelfde ministerie achtereenvolgens de functies van hoofd Bureau Secretaris-Generaal en directeur Personeel, Organisatie en Informatie Rijk. In die laatste functie was hij verantwoordelijk voor het HRM- en Informatiseringsbeleid van de rijksoverheid als geheel. In 2008 werd hij plaatsvervangend directeur-generaal bij het Directoraat-Generaal Openbare Orde en Veiligheid. Dit directoraat ging in 2010 op in het nieuwe ministerie van Veiligheid en Justitie. Van 2013 tot september 2016 was Sandor Gaastra directeur-generaal Politie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij was binnen het ministerie verantwoordelijk voor de goede werking van het politiebestel als geheel en van de politieorganisatie binnen dat bestel. Hij is sinds 2016 Directeur-Generaal Klimaat en Energie bij het Ministerie van Economische Zaken.

Richard Verbree

 

Richard Verbree studeerde bedrijfskunde tijdens zijn werkzame carrière. Na zijn periode bij Eneco is Richard bij Inventum gaan werken en is daar ruim twintig jaar CEO geweest en board member van verschillende internationale bedrijven in de toeleverende energiesector. Richard is een actief bestuurder bij diverse brancheverenigingen in de duurzame apparatenbouw in Nederland. Na het afronden van de missie om diverse (internationale) bedrijven in de toeleverende industrie van apparaten te acquireren, een groep te vormen en te voorzien van duurzame productroadmaps is Richard in 2020 zelfstandig ondernemer geworden.

Luxxor Energy Systems is zijn bedrijf vanwaar uit hij werkt naar totaaloplossingen voor duurzame energie in de gebouwde omgeving. Hier ligt zijn passie en drive. Samenwerken met startups, scale ups maar ook met grote (internationale) bedrijven om onderscheidende concepten te ontwikkelen die bijdrage aan duurzaamheid, CO2-reductie en circulariteit en deze met partners naar de markt te brengen. Deze passie is ook de reden dat Richard zich al vele jaren actief inzet als lid van het Topteam Energie met de focus op het MKB. Vanuit deze rol is Richard betrokken bij meerjarige missie gedreven programma’s voor de gebouwde omgeving waar de opgave ligt om in 2050 een CO2-vrije gebouwde omgeving te realiseren.

Contact

Contact met het topteam loopt via de secretaris Ed Buddenbaum. Journalisten kunnen contact opnemen met Marjet Heins.