Aanpak en organisatie

De Topsector Energie en de Topconsortia Kennis en Innovatie vormen vooral ‘organiserend vermogen’. De kerntaken zijn programmeren (in samenwerking met kennisinstellingen, bedrijven en overheden), het bouwen van Publiek Private Samenwerkingen (PPS) en kennisverspreiding.

Om uitvoering te geven aan onze missie en de gestelde doelen werken we met 3 agenda’s:

 1. De Kennis- en Innovatieagenda (KIA)  vormt de ruggengraat van de Topsector Energie. Hierin worden voor alle thema’s en Technology Readiness Levels (TRLs) de onderzoeks- en innovatieopgaven uitgewerkt. De Kennis- en Innovatieagenda werd in 2017 herzien. Hierbij werd de uitwerking van de transitiepaden van de energietransitie gevolgd. Dit betekende onder meer dat interdepartementale agenda’s koersbepalend zullen zijn en dat er nog sterker zal worden ingezet op een cross-sectorale aanpak.
 2. Internationale export en kennisagenda, waarmee we de kansen vergroten op afzet in buitenlandse markten en buitenlandse investeringen aantrekken.
 3. De Human Capital Agenda (HCA) legt de verbinding tussen de vraag naar goed geschoolde werknemers in de energiesector en het aanbod van opleidingsinstellingen. Nieuwe, innovatieve technieken vragen om de juiste curricula op universiteiten, hbo en mbo, en ook om ‘een leven lang leren en bijscholen’.

Wet normering topinkomens

De wet normering topinkomens (WNT) heeft als doel om bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen in de (semi)publieke sector tegen te gaan. Op grond van deze wet moeten instellingen met een publieke taak inkomens en ontslagvergoedeingen van topfunctionarissen openbaar maken. Hieronder vindt u de controleverklaringen van het accountantskantoor.

Jaarverslagen Stichting TKI-Energie

De Topconsortia voor Kennis & Innovatie

De Topconsortia voor Kennis & Innovatie (TKI’s) richten zich samen met overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten op de gehele innovatieketen (alle TRLs). Van funderend energieonderzoek via toegepast onderzoek tot demonstratie en exploitatie.

 • Energie en industrie - Verduurzaming van de procesindustrie door een focus op circulaire economie, elektrificatie, efficiency en het terugdringen van emissies.
 • Urban Energy - Verduurzaming van de energiesystemen in de gebouwde omgeving. Dat omvat zowel opwek van duurzame energie (zonPV) en gebouwisolatie als duurzame warmtesystemen. Energieopslag en het intelligent managen van het lokale energiesysteem zijn daarbij essentieel.
 • Nieuw Gas - Innovaties op het gebied van groen gas, CO2-opslag en hergebruik en versterking van de kennis van de (diepe) ondergrond. Groen gas kent een diversiteit aan opties: biomassavergisting en -vergassing, duurzame waterstofproductie en bioLNG zijn daar voorbeelden van.
 • Wind op zee - Innovaties die zich richten op het veilig en betaalbaar opschalen van wind op zee (kostenreductie en optimalisatie), integratie in het energiesysteem en integratie in de omgeving. Denk hierbij aan thema’s als onderhoud, robotisering, optimaal ontwerp van een wind park, fundaties, installatietechnieken, opslag, multi-use, ecologie en nog veel meer
 • Biobased Economy - Biobased innovatie betreft de gehele biomassa-waardeketen, van veld tot eindproduct. Verwerking van biomassa tot nuttig gebruik voor Chemie en Energie staat centraal. Ook kunstmatige fotosynthese maakt deel uit van het programma.

Doorsnijdende thema’s

Naast de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) heeft de Topsector Energie ook een aantal doorsnijdende thema’s die de energiesector, het MKB en de maatschappij betrekken en verbinden:

Portfoliomanagement

Om te bepalen op welk portfolio van programmalijnen de publieke middelen het best kunnen worden ingezet om de doelstellingen van de Topsector Energie zo effectief en doelmatig mogelijk te realiseren, is het proces in de Topsector Energie ingericht volgens een systeem van portfoliomanagement (McKinsey). De TKI’s stellen, samen met de bedrijven en kennisinstellingen uit hun achterban, programmalijnen op. Deze programmalijnen leggen de focus op de innovaties die het meeste bijdragen aan de werkgelegenheid én de CO2-reductie.

In de jaarlijkse programmering is ook aandacht voor andere mogelijkheden om de doelen van de programmalijnen te behalen:

 • Welke Europese programma’s lopen er (IEA, ERAnetten, KIC InnoEnergy) en hoe kan Horizon 2020 benut worden?
 • Wat gebeurt er in de regio’s (o.m. EFRO en interreg) en hoe kunnen we dat versterken zonder dingen dubbelop te doen?
 • Hoe kunnen vroege-fasefinanciering en andere generieke instrumenten voor het bedrijfsleven onze partners helpen?

Topteam

In de organisatie en besturing van de Topsector Energie komt overal het ‘platinum vierkant’ van overheid, kennisinstellingen, private sector en NGO’s terug. Het Topteam bestaat uit een boegbeeld uit de sector, een vertegenwoordiger uit de wetenschap, een topambtenaar en een innovatieve ondernemer uit het mkb. Het Topteam vormt het dagelijks bestuur en is eindverantwoordelijk voor de Topsector Energie. Het Topteam wordt bijgestaan door een Regieteam.

manon%20jansen.jpg

Manon Janssen Boegbeeld Topsector Energie

Manon Janssen is in 1984 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit van Brussel, met een Master of Science bij de Solvay School of Business. Ze begon haar carrière bij Procter & Gamble en heeft daar 16 jaar in verschillende landen gewerkt als verantwoordelijke voor grote merken zoals Pampers, Always, Dreft en Pantene. In 2000 werd ze Vice President Marketing & Innovation bij Electrolux Europe, en in 2005 Chief Marketing Officer bij Philips Lighting. Van mei 2010 tot mei 2015 was Manon Janssen CEO & Managing Director van Ecofys. Haar taak was om het bedrijf wereldwijd te ontwikkelen en daarmee te voldoen aan de missie 'sustainable energy for everyone'. Sinds 1 september 2015 is zij CEO bij Ecorys en voorzitter van de Raad van Bestuur van Ecorys. Manon Janssen vervult ook een aantal andere mandaten, waaronder het Regieteam Energie sinds 2011 en het co-voorzitterschap van Tafel 3 in het Energieakkoord. Voor de invulling van het nieuwe Klimaatakkoord, dat vanaf 2019 uitgevoerd gaat worden, is zij voorzitter van de sectortafel Industrie.

Paulien%20Herder.jpg

Paulien Herder

Als er één woord is dat veel zegt over prof. dr. ir. Paulien Herder dan is het wel ‘verbinden’. Paulien Herder is hoogleraar aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft. De focus van Herder ligt op de aansluiting en inbreng van de kennisinstellingen en de Human Capital Agenda. Ook is ze voorzitter van het Delft Energy Initiative.

Sandor%20Gaastra.jpg

Sandor Gaastra, Directeur-generaal klimaat en energie, ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Sandor Gaastra studeerde Rechten aan de Universiteit van Utrecht, afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht. Na zijn afstuderen werkte hij eerst als wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep van zijn afstudeerrichting. Vervolgens trad Sandor Gaastra in dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerst als beleidsmedewerker. Daarna vervulde hij bij datzelfde ministerie achtereenvolgens de functies van hoofd Bureau Secretaris-Generaal en directeur Personeel, Organisatie en Informatie Rijk. In die laatste functie was hij verantwoordelijk voor het HRM- en Informatiseringsbeleid van de rijksoverheid als geheel. In 2008 werd hij plaatsvervangend directeur-generaal bij het Directoraat-Generaal Openbare Orde en Veiligheid. Dit directoraat ging in 2010 op in het nieuwe ministerie van Veiligheid en Justitie. Van 2013 tot september 2016 was Sandor Gaastra directeur-generaal Politie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij was binnen het ministerie verantwoordelijk voor de goede werking van het politiebestel als geheel en van de politieorganisatie binnen dat bestel.

Richard%20Verbree.jpg

Richard Verbree

Richard Verbree is vanaf 1997 werkzaam bij Inventum BV, vanaf 2003 als Algemeen Directeur. Daarvoor was hij werkzaam bij Eneco. Naast zijn rol als lid van het Topteam is hij bestuurslid van de Dutch Heat Pump Association en lid van de VEDIB (Vereniging van Leveranciers van Elektrische Direkt Gasgestookte en Indirekt Gestookte Boilers).