Topsector algemeen

infographic%20v2.jpg

Onze energievoorziening is aan het veranderen. Fossiele brandstoffen die we gebruiken voor warmte, elektriciteit en transport maken plaats voor hernieuwbare bronnen en de rol van decentrale energievoorziening neemt toe.

Versnelling van deze energie-omslag draagt bij aan een vitale en leefbare samenleving, waarin economische groei, sociale rechtvaardigheid en een schone omgeving ervoor zorgen dat mensen graag in Nederland willen wonen en werken.

Drijvende kracht innovaties

De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de verschuiving naar een betaalbaar, betrouwbaar, veilig en duurzaam energiesysteem. Wij helpen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties samen te werken aan het energiesysteem van de toekomst.

We stimuleren nieuwe initiatieven die de transitie naar duurzame energie versnellen. Hiermee creëren we nieuwe bedrijvigheid en versterken we de internationale concurrentiepositie.

De Topsector Energie gaat uit van de doelen zoals die zijn geformuleerd voor 2050 in het Energieakkoord en de Energieagenda en door de EU-lidstaten. In 2050 willen we een volledig duurzame energievoorziening en een CO2-reductie van 80 – 95% bereikt hebben ten opzichte van het basisjaar 1990. Dat geeft richting aan de innovaties die we stimuleren. In de Energieagenda wordt uitgegaan van vier energiefuncties. In 2017 zijn deze in vijf transitiepaden verder uitgewerkt. De innovaties van de TSE ondersteunen de transitiepaden volgens deze samenhang.

Infographic_TSE.jpg