Nieuwe MOOI-tender: Focus op systeemoplossingen voor de integratie van grootschalige hernieuwbare elektriciteitsproductie

 

Status van deze subsidiemogelijkheid

Een aanvullende ronde van de MOOI-regeling (subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) is gepubliceerd in de Staatscourant. Deze ronde is gericht op systeemoplossingen om het energiesysteem voor te bereiden op grote hoeveelheden hernieuwbare elektriciteit. Partijen werken hiervoor sectoroverstijgend samen.

Aanvragen voor een MOOI-subsidie dienen te passen in de volgende R&D thema’s .

 1. 1. Grootschalige productie van duurzame elektriciteit
 2. 2. Transport en distributie
 3. 3. Opslag en conversie
 4. 4. Verbruik

De projectvoorstellen dienen bij te dragen aan thema 1 (grootschalige productie van duurzame elektriciteit) én minimaal één van de andere thema's. In de bijlage bij de regeling wordt de inhoud van deze thema's geïllustreerd door een aantal voorbeelden van relevante technologieën.

Hiernaast zijn er binnen de subsidiabele thema’s ook overige onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten subsidiabel zolang ze bijdragen aan de doelstelling. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

 • Participatie van omwonenden en belanghebbenden
 • Voorsorteren op marktintroductie
 • Kennisintegratie en -disseminatie
 • Scholing- en opleidingsactiviteiten

 

Doelstelling

Het doel van deze MOOI-subsidie tender is het ontwikkelen van systeemoplossingen die de flexibiliteit en integratie in het energiesysteem van de productie door grootschalige zonnesystemen en windparken voor verschillende toepassingsgebieden in Nederland vergroten. De innovaties moeten in 2030 hun eerste toepassing hebben tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en, waar dat relevant is, bijdragen aan een optimale integratie in de omgeving. ​

Onder 'grootschalige productie van elektriciteit' wordt verstaan: meer dan 1 MW, met een opschalingspotentieel tot minimaal 1 GW.

'Toepassing in Nederland' wordt gedefinieerd als:

 • Solar op het dak, in het landschap, op water, op infrastructuur
 • Wind kan op land en op zee zijn
 • Industrieel en ander grootschalig gebruik

Met ‘eerste toepassing’ wordt bedoeld: demonstratie in een operationele, commercieel relevante setting (hoeft nog niet grootschalig te zijn).

Met de ‘laagste maatschappelijke kosten’ wordt bedoeld: het gaat niet alleen om bedrijfseconomische kosten, maar ook om systeemkosten en ruimtelijke en ecologische effecten.

 

Kenmerken

Gericht op:

Industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling voor productontwikkeling en op Joint Research projecten.

TRL-niveau

Midden TRLs (industrieel onderzoek en experimentele  ontwikkeling).
Let op, voor het sub-thema kostenreductie gelden beperkingen (zie onder overige voorwaarden). Dit omvat ook pilots.

Tendersysteem:

Op basis van rangschikking

Tender open:

Open
Deadline vooraanmelding: 4 mei 2021, 17.00 uur

Tender sluit:

Deadline definitieve subsidie-aanvraag: 7 september 2021, 17.00 uur

Budget:

€ 13,8 miljoen

Subsidieomvang:

Industrieel onderzoek, experimenteel onderzoek en andere projectactiviteiten: 40%

Extra subsidie voor kleine en middelgrote bedrijven 20% resp. 10% Bij het uitblijven van daadwerkelijke samenwerking wordt het subsidiepercentage met 10% verlaagd.

Kennisinstellingen kunnen tot 80% subsidie ontvangen voor niet-economische activiteiten.

Minimale subsidie per deelnemer: € 25.000

Minimaal totaal subsidiabel project budget € 2.000.000

Maximale subsidie per project is € 4.000.000

Subsidiëring van andere projectactiviteiten: worden in aanmerking genomen voor maximaal 5% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 350.000 per project.

Subsidie bedraagt maximaal 200.000 per onderneming. Een de minimis-verklaring moet worden overlegd. Voor overige voorwaarden zie de tekst van de regeling

Belangrijkste overige voorwaarden:

 

 • Onderzoeksinstellingen mogen kosten maken tot maximaal 65% van de totale subsidiabele kosten.
 • Maximale tijdsperiode voor uitvoering van het project: 4 jaar .
 • Een consortium dient te bestaan uit minimaal 3 niet-aangesloten deelnemers van bedrijven en eventueel een of meer onderzoeksinstellingen.
 • Vooraanmelding; heeft betrekking op één subsidieaanvraag
 • Aanvragers moeten een innovatieplan voorleggen met daarin SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) opgestelde mijlpalen om de voortgang te kunnen volgen.
 • Participatie van vernieuwende MKB-ers, start-ups e.d. wordt aangemoedigd.
 • Projecten die in aanmerking komen voor subsidie onder de Hernieuwbare Energie Regeling zijn niet toegestaan binnen de MOOI-subsidieregeling.
 • Demonstratieprojecten zijn niet toegestaan onder de MOOI-subsidieregeling. Echter, de DEI+ 2020 en de Hernieuwbare Energie Regeling kunnen een optie zijn.

Beoordeling op basis van de rangschikkingscriteria

 • Bijdrage aan de doelstellingen van de regeling
 • Mate van innovativiteit t.o.v. internationale stand van onderzoek en versterking Nederlandse kennispositie
 • Slaagkans van de innovatie in Nederlandse markt
 • Kwaliteit van het project
 • Kwaliteit van het samenwerkingsverband

Let op: Alleen de officiële regeling en informatie op de website van RVO is leidend.

Lees meer over de MOOI regeling 2021 op de RVO website.