Innovatieprogramma TKI Wind op Zee

Het programma van het TKI Wind op Zee heeft tot doel om door samenwerking in onderzoek, ontwikkeling en demonstratie:
  • offshore windenergie een grote bijdrage te kunnen laten leveren aan de energietransitie door kostenreductie en optimalisatie, integratie in het energiesysteem en ruimtelijke inpassing;
  • de bijdrage van de Nederlandse windsector aan de implementatie van offshore wind in Nederland te vergroten;
  • de concurrentiepositie van die bedrijven in de internationale exportmarkt te versterken.
Onder kostenreductie wordt een reductie van de Levelised Cost of Energy (LCOE) verstaan. Reductie van de LCOE kan worden bereikt door het verlagen van de kosten (bijvoorbeeld kapitaaluitgaven, operationele kosten, financieringskosten) of het verhogen van de inkomsten (energieproductie, waarde).
 

Aansluiting op maatschappelijke uitdaging Energie & CO2

De energietransitie richt zich op de maatschappelijke uitdaging Energie & CO2: de omschakeling naar een CO2-arme, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Het TKI Wind op Zee programma sluit daar direct op aan met de volgende thema's:

Diagram%20website%20innovatieprogramma%20(2).png

Betaalbaar vereist kostenreductie en optimalisatie:

Ondanks de recente kostendaling voor wind op zee, blijft inzet op kostenreductie door innovatie van belang met het oog op het verder verlagen van de maatschappelijke kosten, nieuwe locaties en risico’s van externe factoren. Daarnaast zullen de inpassing in het energiesysteem (bijvoorbeeld energieopslag) extra kosten met zich meebrengen. Innovatie richt zich op optimalisatie en versnelling en ook op nieuwe technologie en materialen.

Betrouwbaar vereist integratie in het energiesysteem:

Grootschalige opwekking van offshore windstroom betekent dat inpassing in het energiesysteem steeds meer van belang wordt. Hierbij spelen vraagstukken als ketenafstemming, forecasting, balancering, opslag en conversie, interconnectie, het net-op-zee en net-ondersteunende services (ancillary services) een rol.

CO2-arme energievoorziening vereist aandacht voor de omgeving:

De energietransitie vraagt een grote bijdrage van offshore windenergie. Dit heeft invloed op de ecologie en het ruimtegebruik op zee, zowel beperkend als versterkend. Samenwerking met andere gebruikers op de Noordzee en de interactie tussen technologie en ecologie zijn onderwerp van onderzoek en innovatie.

Binnen het programma is een gebalanceerd portfolio van activiteiten en onderwerpen gedefinieerd, die ieder bijdragen aan één of meerdere van de schakels (uitvinding, ontwikkeling, demonstratie of implementatie) in de innovatieketen. Voor een deel van de activiteiten is een proeftuin of een demonstratie-omgeving essentieel om de innovaties daadwerkelijk te realiseren. Daarom wordt apart aandacht besteed aan demonstratiefaciliteiten.

Binnen bovengenoemde thema's zijn een aantal onderwerpen die door het TKI programma worden ondersteund nader beschreven:

  1. Ondersteuningsconstructies (inclusief Floating)
  2. Windturbine en windcentrale
  3. Intern elektrisch netwerk en aansluiting
  4. Transport, Installatie & Logistiek
  5. Beheer en Onderhoud (inclusief End-of-Life)
  6. Wind op zee en de omgeving

Programma 2018 - 2019

Het programma kunt u hier downloaden.

Kijk ook hier voor voorgaande programmadocumenten.