Innovatieprogramma TKI Wind op Zee

Het programma van het TKI Wind op Zee richt zich op samenwerking in onderzoek, ontwikkeling en demonstratie. Met als doel de offshore windenergie een grote bijdrage te kunnen laten leveren aan de energietransitie door kostenreductie en optimalisatie, integratie in het energiesysteem en ruimtelijke inpassing en ecologie. Daarmee wordt de bijdrage van de Nederlandse windsector aan de implementatie van offshore wind in Nederland vergroot en de concurrentiepositie van die bedrijven in de internationale exportmarkt versterkt.
 

Aansluiting op maatschappelijke uitdaging 'Energietransitie en duurzaamheid'

Het missiegedreven innovatiebeleid richt zich op de maatschappelijke uitdaging 'Energietransitie en duurzaamheid': de omschakeling naar een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening. Het TKI Wind op Zee programma sluit daar direct op aan met de volgende thema's:

Doelstelling

Knelpunten

Programmalijn

Betaalbaar

Hoge kosten wind op zee (o.a. onderhoud, opslag)

Kostenreductie en optimalisatie

Betrouwbaar

Afhankelijkheid van wind, netwerkcapaciteit, energieopslag, netwerkaansluiting

Integratie in het energiesysteem

Duurzaam

Gelimiteerde ruimte, ecologische impact, snelle reductie CO2-uitstoot nodig

Wind op zee en de omgeving

 

Kostenreductie en optimalisatie 

Ondanks de recente kostendaling voor wind op zee blijft inzet op kostenreductie door innovatie noodzakelijk met het oog op het verder verlagen van de maatschappelijke kosten, locatiekosten en risico’s van grondstoffenprijzen en rente. Daarnaast brengen de inpassing in het energiesysteem (bijvoorbeeld energieopslag) extra kosten met zich mee. Het TKI Wind op Zee stelt daarom als doel: productiekosten van 30-40 €/MWh in 2030 en substantiële lagere kosten in 2050. Dit kan gerealiseerd worden door optimalisatie in windturbines, fundaties, kabels, installatiewerk en onderhoud. Dat is ook noodzakelijk om de benodigde schaalsprong te kunnen maken naar tot mogelijk 60 GW in 2050 en een installatietempo tot wel 2-3 GW per jaar.1

Illustratie Kostenreductie en Optimalisatie

Lees meer over kostenreductie en optimalisatie

Integratie in het energiesysteem

Grootschalige opwekking van offshore windstroom betekent dat inpassing in het energiesysteem steeds meer van belang wordt. De doelstelling van dit deel van het programma is het ontwikkelen van nieuwe componenten, producten, tools en diensten die het integreren van zeer grote hoeveelheden offshore windstroom in het energiesysteem mogelijk maken tegen lage maatschappelijke kosten. Hierbij spelen zowel energietransport en -opslag als het afstemmen van vraag en aanbod een rol. De horizon voor implementatie van innovaties ligt tussen 2020 en 2040.

Illustratie Integratie in het energiesysteem

Lees meer over integratie in het energiesysteem

Wind op zee en de omgeving

De bouw van tot mogelijk 60 GW wind op zee heeft grote invloed op de ecologie en het ruimtegebruik op zee. Dit deel van het programma heeft tot doel deze ambitie ruimtelijk mogelijk te maken. Onderzoek naar de interactie tussen de technologie en ecologie is van groot belang voor het realiseren van deze schaalsprong. Innovaties op het gebied van meervoudig ruimtegebruik kunnen bijdragen tot een efficiënte en veilige benutting van de ruimte op de Noordzee.

Illustratie Wind op zee en de omgeving

Lees meer over wind op zee en de omgeving

 

Programma 2019-2020

Het volledige programma kunt u hier downloaden.

Kijk ook hier voor voorgaande programmadocumenten.

 

1 Zie ook de volgende publicatie van PBL waarin u kunt lezen wat nodig is om aan onze klimaatdoelen van 60 GW te kunnen voldoen: PBL: Achtergronden bij de toekomst van de noordzee (2019)