Vacature

Deze vacature is momenteel gesloten.

Innovatieanalist zonne-energie

TKI Urban Energy zoekt een innovatieanalist met kennis over, en enkele jaren werkervaring op het gebied van zonne-energie, en in het bijzonder zonnestroomsystemen.

Als innovatieanalist werk je aan het verzamelen, onderzoeken, evalueren en aantrekkelijk overbrengen van relevante informatie over de belangrijkste (technologische) ontwikkelingen rond het innovatiethema Zonne-energie. Met de kennis die je verzamelt lever je direct input voor de dossiers over de belangrijkste (technologische) ontwikkelingen op jouw innovatiethema. Hiermee bepaal je mede het innovatieprogramma, waar we ons als Nederland op richten voor nader onderzoek naar de ontwikkeling en versnelling van de energietransitie.

Wat je als innovatieanalist doet

In nauwe samenwerking met de programmadirecteur verzamel, onderzoek, evalueer en verwerk je relevante informatie over de belangrijkste (technologische) ontwikkelingen rond jouw innovatiethema. Je levert scherpe analyses, overzichten van vorderingen in ons innovatieprogramma, en van de nog te slechten barrières. Je weet uit rapporten de crux halen, zo nodig door te vragen bij de auteurs, en informatie kort en helder weer te geven in overzichten, schema’s, figuren en te maken dashboards. Tevens ben je in staat ontwikkelingen in het vakgebied te duiden in heldere strategische opties.

Je schrikt niet terug van het doorgronden van relevante rapporten, het bestuderen van voortgangsrapportages en het extraheren van onderzoeksresultaten uit eindrapporten van projecten. Je voert niet alleen deskresearch uit, maar gaat ook in gesprek met deskundigen, kennisinstellingen en bedrijven die jou van relevante informatie voorzien, of deze informatie juist nodig hebben. Je spreekt met projectleiders en legt zo nodig projectbezoeken af, om zo goed op de hoogte te raken van de lopende en reeds afgeronde innovatieprojecten in Nederland en (waar mogelijk) daarbuiten. Dat doe je op eigen initiatief of je wordt daarvoor door collega’s, kennisinstellingen of bedrijven gevraagd.

Je weet de informatie uitstekend over te brengen op anderen, niet alleen op schrift maar ook tijdens bijeenkomsten die je mede organiseert. Je schrikt er niet van terug om tijdens deze bijeenkomsten je conclusies aan vakspecialisten te presenteren. Daarnaast organiseer je ook kennisuitwisseling tussen innovatiethema’s die in meerdere projecten of bij meerdere partijen zijn belegd, respectievelijk uitgevoerd.

Wie je bent

De innovatieanalist die we zoeken:

  • is inhoudelijk specialist op het voor deze functie relevante thema, en op de hoogte van actuele ontwikkelingen in energiebeleid en de energietransitie;
  • heeft een sterk analytisch vermogen en is goed in staat hoofdzaken van bijzaken te scheiden;
  • voert gemakkelijk gesprekken, kan goed presenteren en heeft goede redactionele vaardigheden;
  • heeft affiniteit met ontwikkelingen en energie-technische innovaties, de energietransitie en ondernemerschap.

Over de organisatie

De energietransitie is in volle gang. In rap tempo volgen nieuwe ontwikkelingen en technologieën elkaar op om een duurzame energievoorziening te realiseren. En dat is nodig ook! De stappen die worden gezet naar meer duurzaamheid, moeten worden versneld en geïntensiveerd. Er zijn trendbreuken nodig. Overheid, burgers, bedrijven en (kennis)organisaties zetten zich daar nú voor in: voor een toekomst waarin de doelstellingen uit het Klimaatakkoord zijn gerealiseerd.

Ook TKI Urban Energy, een Topconsortium voor Kennis en Innovatie binnen de Topsector Energie, zet zich hier dagelijks voor in. Ze vormt een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en (overheids)organisaties die ze stimuleert, verbindt en (financieel) ondersteunt bij de ontwikkeling en toepassing van energie-innovaties. Een significante versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving is de huidige inzet.

Solliciteren

Voor deze functies gelden uitstekende arbeidsvoorwaarden passend bij de rol en verantwoordelijkheden, een uitstekend salaris, reiskostenvergoeding en een passende pensioenvoorziening. Je rapporteert formeel aan de algemeen directeur van TKI Urban Energy maar de inhoudelijke en functionele lijnen met de programmadirecteur zijn kort.

Je kunt je sollicitatie uiterlijk vrijdag 31 mei sturen naar @email. Op dit e-mailadres kun je ook terecht voor algemene vragen over de procedure (gericht aan Marsha Roos) of over de functie (gericht aan Michiel Kirch, directeur TKI Urban Energy).

De gesprekken vinden in de drie weken na sluitingsdatum plaats op ons kantoor in Utrecht. Na de eerste kennismaking word je gevraagd om in een tweede ronde een case te behandelen. We streven naar een korte doorlooptijd van de procedure.