Vacature

TKI Urban Energy zoekt:

Twee innovatieanalisten

op de thema's:
  1. integratie van energie-innovaties in de bouw

  2. warmte-koudeinstallaties, collectieve warmtevoorziening en energieopslag

De energietransitie is in volle gang. In rap tempo volgen nieuwe ontwikkelingen en technologieën elkaar op om een duurzame energievoorziening te realiseren. Dat is nodig ook! De stappen die worden gezet naar meer duurzaamheid, moeten worden versneld en geïntensiveerd. Er zijn trendbreuken nodig. Overheid, burgers, bedrijven en (kennis)organisaties zetten zich daar nú voor in: voor een toekomst waarin de doelstellingen uit het Klimaatakkoord zijn gerealiseerd.

Ook TKI Urban Energy, een Topconsortium voor Kennis en Innovatie binnen de Topsector Energie, zet zich hier dagelijks voor in. Ze vormt een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en (overheids)organisaties die ze stimuleert, verbindt en (financieel) ondersteunt bij ontwikkeling en toepassing van innovaties in woningen en gebouwen. Een significante versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving is de huidige inzet.

Wij zijn op zoek naar twee innovatieanalisten die daaraan een bijdrage leveren.

Je draagt de verantwoordelijkheid om relevante informatie te vergaren op jouw innovatiethema. Je analyseert de ontwikkelingen en resultaten uit verschillende innovatieprojecten binnen en buiten Nederland op je deelgebied. Dit doe je in nauwe samenwerking met de programmadirecteur. Hoewel je daarmee intensief optrekt, wordt er een hoge mate van zelfstandigheid van je verlangd in deze functie. Je bent goed ingevoerd in het thema, bereid je daarin continu verder te verdiepen en je hebt de ambitie om jezelf verder te ontwikkelen. De functie heeft vanzelfsprekend een belangrijke (desk)researchcomponent, maar je bent tevens een vanzelfsprekende gesprekspartner voor belangrijke stakeholders.

Over de functies

Integratie van energie-innovaties in de bouw

TKI Urban Energy zoekt een innovatieanalist die zich samen met de programmadirecteur richt op het tot stand brengen van kwalitatief goede, betaalbare en opschaalbare energierenovaties voor alle belangrijke gebouwtypen, die kunnen rekenen op enthousiasme bij eigenaren en huurders. Door industrialisatie en robotisering zal de kostprijs van gebouwrenovaties aanzienlijk moeten dalen. Maar ook de ontwikkeling van aantrekkelijke standaardproposities voor verschillende gebouwtypen is een vereiste. De keten moet worden ingericht op een wijze die op termijn leidt tot opschaling naar meer dan duizend gebouwrenovaties per dag. Onderwerpen die binnen de scope van de keten vallen zijn onder andere nieuwe materialen in multifunctionele bouwdelen, robotisering van productieprocessen, prestatiemonitoring, digitalisering/BIM based, integratie van verschillende functies in bouwdelen en innovaties voor productiviteitsverbetering.

Waarschijnlijk werk je nu bij een (bouw)adviesorganisatie, een architectenbureau, bij een toeleverancier voor de bouw of in de (factory)engineering. Je hebt affiniteit met energie-technische onderwerpen en ondernemerschap. Daarnaast ben je op de hoogte van actuele thema’s in energiebeleid en recente ontwikkelingen in de energietransitie.

Warmte-koudeinstallaties, collectieve warmtevoorziening en energieopslag

TKI Urban Energy zoekt een innovatieanalist die zich samen met de programmadirecteur richt op de transformatie naar een duurzame, aardgasvrije warmtevoorziening op zowel collectief als individueel systeemniveau. Hernieuwbare productiebronnen (zoals geothermie, aquathermie, thermische zonne-energie en lagetemperatuurwarmtebronnen), zowel grootschalige opslag (seizoensopslag in de bodem) als compacte kleinschalige thermische opslag, distributie van warmte ((her)ontwerp van hybride energie-infrastructuren, warmtenetsystemen) maken hier ook onderdeel van uit. Ook vallen binnen de scope van de functie: stille, compacte, efficiënte en vooral goedkope warmtepompsystemen, zonnewarmtesystemen, comfortabele ventilatiesystemen, warmteopslag en bijbehorende regeltechniek voor individuele huishoudens.

Waarschijnlijk werk je nu bij een (infrastructuur)adviesorganisatie, netbeheerder, apparatenfabrikant, of als productontwikkelaar in deze industrie. Je hebt affiniteit met energietechnische onderwerpen en ondernemerschap. Daarnaast ben je op de hoogte van actuele thema’s in energiebeleid en recente ontwikkelingen in de energietransitie.

 

Voor beide functies gelden uitstekende arbeidsvoorwaarden passend bij de rol en verantwoordelijkheden van de functie, een uitstekend salaris, reiskostenvergoeding en een passende pensioenvoorziening. Je rapporteert formeel aan de algemeen directeur van TKI Urban Energy maar de inhoudelijke en functionele lijnen met de programmadirecteur zijn kort.

Wat je bezighoudt

Je verdiept je in jouw innovatiethema’s door het lezen van belangrijke rapporten en onderzoeksresultaten die worden gepubliceerd. Daarnaast ben je continu in gesprek met kennisinstellingen en bedrijven die om jouw informatie verlegen zitten en die jou van relevante informatie kunnen voorzien. Dat doe je op eigen initiatief of je wordt daarvoor door collega’s of kennisinstellingen en bedrijven gevraagd. Je bent een kei in het verbanden leggen tussen gegevens die je tot je neemt.

Je bent goed op de hoogte van de lopende en reeds afgeronde innovatieprojecten in Nederland en (waar mogelijk) daarbuiten. Die kennis is steeds input voor de doorontwikkeling van het innovatieprogramma. Je leest daartoe voortgangsrapportages van projecten, spreekt met de projectleiders, legt zo nodig projectbezoeken af en analyseert de eindverslagen van de projecten. Je gelooft in de energietransitie en wil je daaraan verbinden.

Je organiseert kennisuitwisseling tussen innovatiethema’s die in meerdere projecten of bij meerdere partijen zijn belegd respectievelijk uitgevoerd.

Wie je bent

Je bent sterk gedreven door de inhoud van je werk, je hebt een sterk analytisch vermogen, onderscheidt hoofd- van bijzaken en kan verbanden leggen om tot de kern van de zaak te komen. Je gaat consciëntieus te werk maar slaat niet door in perfectionisme. Soms moet ’t werk gewoon af zijn. Je voert gemakkelijk gesprekken, kan goed presenteren en hebt een goede pen. Je vindt een goede onderlinge samenwerking en collegialiteit net zo belangrijk als wij.

Je adviseert zowel intern als in ons netwerk over jouw innovatiethema. Je bent in staat ontwikkelingen in jouw vakgebied te duiden in heldere strategische opties. Je schrikt niet terug van een veelvoud aan taken, uiteenlopende inhoudelijke thema’s, het in de lucht houden van diverse ballen en het opereren in een complexe (bestuurlijke) omgeving met grote belangen.

Solliciteren

Als je geïnteresseerd bent in één van bovengenoemde functies kun je je sollicitatie uiterlijk 31 oktober sturen naar info@tki-urbanenergy.nl. Zet svp duidelijk in de onderwerpregel om welke functie het gaat. Op dit e-mailadres kun je ook terecht voor algemene vragen over de procedure (gericht aan Marsha Roos) of over de functie (gericht aan Michiel Kirch, directeur TKI Urban Energy).

De eerste gesprekken vinden plaats in de eerste helft van november op ons kantoor in Utrecht. Na de eerste kennismaking word je eventueel gevraagd om in een tweede ronde een van je wapenfeiten te presenteren of een case te behandelen. We streven naar een korte doorlooptijd van de procedure.