De oogst van Uptempo!

In het eerste jaar dat Uptempo! werkte aan het lerend vermogen rond de energietransitie, deden we waardevolle kennis op. De Uptempo!-teamleden hebben deze kennis gebundeld in een aantal publicaties, die de volgende invalshoeken behandelen:

  • Innovatieve aanbieders; wat belemmert hen? Waar missen ze kansen? Hoe kunnen ze beter ondersteund worden?
  • Woningtypologieën; hoe kan je de kenmerken van 8 miljoen woningen indelen in typologieën om sneller, slimmer en kwalitatief beter aanbod voor te maken, bijvoorbeeld door te standaardiseren en industrialiseren, en wat betekent dit voor de samenwerking in de bouwketen?
  • Woningcorporaties; zij hebben een belangrijke rol gekregen als startmotor, maar wat komen ze tegen? Wat houdt ze tegen? Welke kansen blijven buiten beeld? Wat kunnen we doen om drempels te verlagen?
  • (Collectieve) particulieren; wat ervaren zij? Wat houdt ze tegen, wat motiveert hen? Zijn er interventies te bedenken die hun latente vraag om kan zetten in concrete vraag? Of angst in opwinding, weerstand in enthousiasme?
  • Lerend vermogen; hoe kan je leren van elkaar, terwijl de energietransitie in volle gang is? En kan hoe het lerend vermogen van de energiesector bijdragen aan het opschalen van energie-innovaties?
  • Matching; hoe vinden aanbieders de corporaties met een renovatievraag? Hoe vinden corporaties innovatieve oplossingen? Zijn er mogelijkheden om dit te verbeteren?
  • Projecten in wijken; waarom lopen sommige wijkaanpakken stroef? Waar loopt het soepel en wat is daarvan te leren? Wat kan er gedaan worden zodat meer wijken sneller succesvol aardgasvrij en (bijna) energieneutraal worden?
  • Realisatieketen; een niet goedwerkende keten in de renovatie van bestaande woningen, complexen en gebouwen, is een belangrijk obstakel in de energietransitie van de gebouwde omgeving gebleken. Deze distributieketen verdient zelf een renovatie. Wat is het probleem? Hoe gaat de markt er op dit moment mee om? Wat is het gewenste eindplaatje en hoe moeten de verschillende actoren in de bouwsector hiermee aan de slag?

Als werkwijze is Uptempo! de ‘reizen’ gaan verkennen. Naar analogie van het begrip ‘klantreis’ rapporteren we over de ‘aanbiedersreis’, de ‘corporatiereis’ enzovoorts. Dit geeft enerzijds aan dat we processen bekijken, maar het associeert ook met de exploratieve werkwijze. In het kader van de aanbiedersreis zijn gesprekken gevoerd, sessies georganiseerd en analyses gemaakt van de gegevens die over innovatieve aanbieders verzameld zijn.

 

 

December 2019: vaardigheden voor opschaling

Op 19 december 2019 verkende Uptempo! met acht ondernemers of en welke behoefte er is aan een ondersteuningsprogramma gericht op vaardigheden rond opschaling. Uit eerdere matchingsessies kwam naar boven dat aanbieders veelal kennis missen over de markt, hun klanten, samenwerken met partners en hoe hun product of dienst daar op aansluit. Daarbij gaat het om vragen over opschalen, businessmodellen en groeistrategieën. De uitkomst van deze ontwerpsessie leidt tot een reeks van nieuwe 'skills sessies' die in 2020 een eerste pilot krijgen, om vervolgens structureel te worden aangeboden aan de partijen in ons netwerk. Lees hier de learning sheet.

November 2019: hoe kunnen gemeenten beter profiteren van recente innovaties

In het najaar van 2019 verzorgde Uptempo! samen met RVO.nl de inhoud van een inspiratiebijeenkomst over belangrijke innovaties voor het Programma Aardgasvrije Wijken. Belangrijkste les: gemeenten kunnen meer doen met geteste innovaties. Lees hier meer of bekijk de learning sheet.

Oktober 2019: systeemintegratie als innovatieve samenwerkvorm

Uit eerdere events met woningcorporaties en innovatieve aanbieders kwam de wens naar voren om dit ook op regionaal niveau te organiseren. Daarom heeft Uptempo! als try-out een eerste regiobijeenkomst in Brabant georganiseerd. Deze had op 21 oktober plaats en is in samenwerking met Woningcorporatie Thuisvester en bestuurder Pierre Hobbelen op touw gezet. Aanwezig waren vier woningcorporaties, drie innovatieve aanbieders en vier system integrators. Gastheer was de Greenworks Academy van RaabKarcher.

De centrale vraag vanuit Uptempo! was: kunnen regionale ontmoetingen versnelling brengen in de opschaling van kansrijke innovaties? De gedeelde conclusie was onder andere dat systeem integratie om vernieuwende samenwerkingen vraagt met optimale transparantie en interesse in elkaars belangen en processen. Kijk voor een impressie van deze bijeenkomst naar dit filmpje. En naar de learning sheet met daarin quotes van de deelnemers en de observaties vanuit Uptempo!.

Oktober 2019: innovation intelligence aan het werk in de wijk Over Al

Tijdens de Topsector Energie Werkconferentie op 31 oktober 2019 organiseerde Uptempo! de sessie ‘Opschaling en versnelling energierenovaties’. Projectleider Freek van ’t Ooster gaf een kijkje in de keuken van Uptempo! Daarna gingen de deelnemers aan de slag om aan te geven hoe zij zelf in 2020 kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de fictieve wijk 'Over Al' en wat hen zou helpen om dat op veel grotere schaal te doen.

Lees het verslag van de sessie of bekijk de uitwerking van 'Over Al'

September 2019: Uptempo! verkent kansen om energie-innovaties op te schalen met platformen

Op 5 september organiseerde Uptempo! de werksessie ‘Opschalen met Platformen’. In deze interactieve bijeenkomst werd met platformen, netwerken en incubators verkend welke kansen er zijn om aanbieders van technologische oplossingen nog beter te bedienen.

Lees het nieuwsbericht hierover, het verslag van de bijeenkomst op 5 september 2019 of de learning sheet Opschalen met platformen.

Juli 2019: verduurzaming hoogbouw met energie-oogstende gevels en daken

In de zomer van 2019 verzamelden zich opnieuw zeven innovatieve aanbieders en vijf woningcorporaties in Utrecht. Ditmaal stond hoogbouw als de galerijflat centraal. Naast het leggen van directe contacten tussen de vraagzijde en de kant van de aanbieders, was het ook het doel om veel van elkaar te leren. Hoe kunnen aanbieders beter inspelen op de vragen en processen bij woningcorporaties? Hoe kunnen woningcorporaties bijdragen aan opschaling van innovatieve oplossingen?

Lees het nieuwsbericht over deze bijeenkomst of bekijk de learning sheet Matching hoogbouw.

Juni 2019: innovatieve concepten verlagen kosten ombouw naar energieneutrale, aardgasvrije huizen

Vlak na de start van Uptempo! werden zeven aanbiedende partijen en vier woningcorporaties bij elkaar gebracht, om samen na te gaan of dergelijke ontmoetingen kunnen leiden tot versnelling in de opschaling van kansrijke innovaties. De conclusie was dat nieuwe concepten inderdaad interessante opties tegen haalbare prijzen bieden voor woningcorporaties.

23 juli 2019 NOS Journaal 20:00 uur

Lees het nieuwsbericht over deze bijeenkomst, of bekijk de learning sheet Matching naoorlogse rijwoningen.

De inventarisatie van innovatieve concepten om na-oorlogse rijwoningen betaalbaar van het gas af te krijgen, kreeg navolging in de nationale media. Het NOS journaal op radio en televisie besteedde op dinsdag 23 juli 2019 uitgebreid aandacht aan de publicatie over betaalbare renovaties van rijwoningen die na een innovatieprogramma nu op de markt komen. Lees het nieuwsbericht hierover.