Factsheets koudetechnieken

Woningen en gebouwen worden steeds beter geïsoleerd. Daarnaast verandert het klimaat en neemt het aantal (extreem) warme dagen in een jaar toe. Dit zorgt ervoor dat het koelen en koel houden van ruimtes steeds belangrijker wordt om oververhitting te voorkomen. Op deze pagina vindt u een verzameling factsheets die in opdracht van TKI Urban Energy zijn opgesteld door W/E adviseurs met de opties voor koeling. Per factsheet is aangegeven hoe duurzaam de techniek is, hoe het gebruikt wordt, de stand van de techniek, de rol van gebruikers en waar het geschikt is.

In deze eerste factsheet vindt u een inleiding op de andere factsheets en een overzichtstabel met de belangrijkste eigenschappen uit alle onderstaande factsheets.

 

 

Bouwkundig ontwerp

De manier waarop een gebouw ontworpen wordt heeft veel invloed op de kans op oververhitting. In deze factsheet vindt u meer informatie over bijvoorbeeld dakoverstekken, gebouworiëntatie en andere ontwerpkeuzes. Lees meer.

 

Zonwerend glas

Een gevel bestaat vaak voor een groot deel uit glas. Zonlicht straalt dan warmte naar binnen. Ramen die de zonnestraling tegenhouden (zonwerende beglazing) verminderen de warmte die binnen ontstaat. De behoefte om te koelen (koudevraag) wordt hierdoor minder. Lees meer.

 

Zonwering

De instraling van zon is zeker 's zomers een belangrijke factor in de hoeveelheid warmte in woningen. Zonwering kan worden gebruikt om deze warmte te weren. Zonwering zorgt niet voor koeling, maar kan wel veel warmte tegenhouden. Lees meer.

 

 

Beperken interne warmtelast

De meeste (elektrische) apparaten en installaties die binnen worden gebruikt geven warmte af. Bijvoorbeeld door energie-efficiënte apparaten te nemen kan deze interne warmtelast worden beperkt, om de noodzaak te koelen te verkleinen. Lees meer.

 

Groen in de gebouwde omgeving

Natuurlijke begroeiing in de gebouwde omgeving verkoelt. Bomen zorgen voor schaduw en voorkomen lokale warmtestraling. Meer groen is een effectieve maatregel tegen oververhitting in stedelijke gebieden. Lees meer.

 

Spuiventilatie

Spuiventilatie is het (tijdelijk) met grote hoeveelheden lucht ventileren, om verontreinigde of warme lucht snel af te voeren. Dat kan bijvoorbeeld door ramen en deuren tegenover elkaar open te zetten. Lees meer.

 

PCM en koudebuffers

PCM's (phase change materials) en koudebuffers zijn een passieve koudetechniek waarbij warmte wordt opgeslagen in voelbare of latente vorm. Deze buffers bestaan doorgaans uit materialen met een hoge warmtecapaciteit. Lees meer.

 

Ventilatoren

Ventilatoren zorgen voor een geforceerde luchtweging in een ruimte waardoor een afkoelend effect wordt ervaren. Door de luchtbeweging langs het lichaam wordt verdamping bevordert en koelt de huid af. Lees meer.

 

Warmteterugwinning (WTW) bypass

Warmteterugwinning (WTW) is een methode waarbij warmte uit afvoerlucht wordt hergebruikt. Een bypass zorgt er voor dat in warme zomerperiodes relatief koele buitenlucht (vaak 's nachts) direct naar binnen wordt geleid, zonder gebruik te maken van de WTW. Lees meer.

 

Airconditioning

De bekendste manier om een ruimte te koelen is door het gebruik van een airco. Een airco koelt met elektriciteit en zorgt er dus voor dat de temperatuur en luchtvochtigheid op een comfortabel niveau blijven. Lees meer.

 

Warmtepomp voor koeling

In woningen is een warmtepomp vooral bedoeld voor verwarming en warm tapwater, maar kan ook gebruikt worden voor actieve (lucht-water) of passieve (bodembron of WKO) koeling. Lees meer.

 

Koudenetten

Een koudenet levert koude aan meerdere gebouwen, op dezelfde manier als een warmtenet warmte levert. Koudenetten komen voor in combinatie met warmte- koudeopslag (WKO), maar zonder opslag met een koudebron. Lees meer.

 

 

Thermo-akoestische koeling

Een thermo-akoestische warmtepomp levert warmte of koude op basis van staande geluidsgolven. Hiervoor is geen koudemiddel nodig en de techniek is stil en energie-efficiënt, maar is momenteel wel nog volop in ontwikkeling. Lees meer.

 

Magneto-calorische koeling

Magneto-calorische warmtepompen kunnen warmte of koude leveren door gebruik te maken van magneto-calorische materialen, die de unieke eigenschap hebben dat ze warmer of kouder worden afhankelijk van een extern magneetveld. Lees meer.

 

Dauwpuntkoeling

Dauwpuntkoeling is een koeltechniek die relatief weinig stroom verbruikt, door gebruik te maken van de verdampingswarmte van water. De werking is vergelijkbaar met hoe mensen hun lichaam koelen door het verdampen van zweet. Lees meer.

 

Koudevraag in Nederland en Europa

Deze laatste factsheet gaat over de huidige en toekomstige koudevraag op Europees en nationaal niveau. Daarbij is onderzocht of er relaties bestaan tussen de huidige koudevraag in Midden- en Zuid-Europese landen en de toekomstige koudevraag in Nederland.

 

 

Bron: W/E adviseurs in opdracht van TKI Urban Energy en RVO.nl