Uptempo!

Met het programma Uptempo! van TKI Urban Energy en TKI CLICKNL onderzoekt een multidisciplinair team via ‘learning by doing’ hoe versnelling en opschaling gerealiseerd kunnen worden in de energietransitie in de gebouwde omgeving, door kansrijke energie-innovaties en in de Urban Energy-innovatieprogramma’s ontwikkelde oplossingen te verbinden aan vragende partijen.

Uptempo! beoogt - binnen het kader van innovaties die via TKI Urban Energy zijn gestimuleerd - het lerend vermogen van alle actoren te vergroten. Dat gebeurt door uit te zoeken welke obstakels er zijn, hoe daar mee omgegaan kan worden en welke kansen blijven liggen. Ook zijn er op kleine schaal interventies, evenementen en initiatieven, als test en om weer nieuwe dingen te leren. Tenslotte zoeken we de grote schaal door actief over de geleerde lessen te communiceren.

2019: snel leren en kennis opschalen

Gedurende 2019 deed Uptempo! in een sneltreinvaart waardevolle kennis op over aanbieders van energie-innovaties, over matchen met de afnemers daarvan, over woningcorporaties en (collectieve) particuliere woningbezitters, over de kenmerken van de 8 miljoen woningen in Nederland die gerenoveerd moeten worden, over wijkaanpak en over het lerend vermogen in de energietransitie. Deze kennis is gebundeld in een aantal publicaties, die via de pagina De oogst van Uptempo! in 2019 worden aangeboden.

December 2019: vaardigheden voor opschaling

Op 19 december 2019 verkent Uptempo! met acht ondernemers of en welke behoefte er is aan een ondersteuningsprogramma gericht op vaardigheden rond opschaling. Uit eerdere matchingsessies kwam naar boven dat aanbieders veelal kennis missen over de markt, hun klanten, samenwerken met partners en hoe hun product of dienst daar op aansluit. Daarbij gaat het om vragen over opschalen, businessmodellen en groeistrategieën. De uitkomst van deze ontwerpsessie leidt tot een reeks van nieuwe 'skills sessies' die in 2020 een eerste pilot krijgen, om vervolgens structureel te worden aangeboden aan de partijen in ons netwerk Lees hier de learning sheet.

November 2019: hoe kunnen gemeenten beter profiteren van recente innovaties

In het najaar van 2019 verzorgde Uptempo! samen met RVO.nl de inhoud van een inspiratiebijeenkomst over belangrijke innovaties voor het Programma Aardgasvrije Wijken. Belangrijkste les: gemeenten kunnen meer doen met geteste innovaties. Lees hier meer of bekijk de learning sheet.

Oktober 2019: systeemintegratie als innovatieve samenwerkvorm

Uit eerdere events met woningcorporaties en innovatieve aanbieders kwam de wens naar voren om dit ook op regionaal niveau te organiseren. Daarom heeft Uptempo! als try-out een eerste regiobijeenkomst in Brabant georganiseerd. Deze had op 21 oktober plaats en is in samenwerking met Woningcorporatie Thuisvester en bestuurder Pierre Hobbelen op touw gezet. Aanwezig waren vier woningcorporaties, drie innovatieve aanbieders en vier system integrators. Gastheer was de Greenworks Academy van RaabKarcher.

De centrale vraag vanuit Uptempo! was: kunnen regionale ontmoetingen versnelling brengen in de opschaling van kansrijke innovaties? De gedeelde conclusie was onder andere dat systeem integratie om vernieuwende samenwerkingen vraagt met optimale transparantie en interesse in elkaars belangen en processen. Kijk voor een impressie van deze bijeenkomst naar dit filmpje. En naar de learning sheet met daarin quotes van de deelnemers en de observaties vanuit Uptempo!.

Oktober 2019: innovation intelligence aan het werk in de wijk Over Al

Tijdens de Topsector Energie Werkconferentie op 31 oktober 2019 organiseerde Uptempo! de sessie ‘Opschaling en versnelling energierenovaties’. Projectleider Freek van ’t Ooster gaf een kijkje in de keuken van Uptempo! Daarna gingen de deelnemers aan de slag om aan te geven hoe zij zelf in 2020 kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de fictieve wijk 'Over Al' en wat hen zou helpen om dat op veel grotere schaal te doen.

Lees het verslag van de sessie of bekijk de uitwerking van 'Over Al'

September 2019: Uptempo! verkent kansen om energie-innovaties op te schalen met platformen

Op 5 september organiseerde Uptempo! de werksessie ‘Opschalen met Platformen’. In deze interactieve bijeenkomst werd met platformen, netwerken en incubators verkend welke kansen er zijn om aanbieders van technologische oplossingen nog beter te bedienen.

Lees het nieuwsbericht hierover, het verslag van de bijeenkomst op 5 september 2019 of de learning sheet Opschalen met platformen.

Juli 2019: verduurzaming hoogbouw met energie-oogstende gevels en daken

In de zomer van 2019 verzamelden zich opnieuw zeven innovatieve aanbieders en vijf woningcorporaties in Utrecht. Ditmaal stond hoogbouw als de galerijflat centraal. Naast het leggen van directe contacten tussen de vraagzijde en de kant van de aanbieders, was het ook het doel om veel van elkaar te leren. Hoe kunnen aanbieders beter inspelen op de vragen en processen bij woningcorporaties? Hoe kunnen woningcorporaties bijdragen aan opschaling van innovatieve oplossingen?

Lees het nieuwsbericht over deze bijeenkomst of bekijk de learning sheet Matching hoogbouw.

Juni 2019: innovatieve concepten verlagen kosten ombouw naar energieneutrale, aardgasvrije huizen

Vlak na de start van Uptempo! werden zeven aanbiedende partijen en vier woningcorporaties bij elkaar gebracht, om samen na te gaan of dergelijke ontmoetingen kunnen leiden tot versnelling in de opschaling van kansrijke innovaties. De conclusie was dat nieuwe concepten inderdaad interessante opties tegen haalbare prijzen bieden voor woningcorporaties.

23 juli 2019 NOS Journaal 20:00 uur

Lees het nieuwsbericht over deze bijeenkomst, of bekijk de learning sheet Matching naoorlogse rijwoningen.

De inventarisatie van innovatieve concepten om na-oorlogse rijwoningen betaalbaar van het gas af te krijgen, kreeg navolging in de nationale media. Het NOS journaal op radio en televisie besteedde op dinsdag 23 juli 2019 uitgebreid aandacht aan de publicatie over betaalbare renovaties van rijwoningen die na een innovatieprogramma nu op de markt komen. Lees het nieuwsbericht hierover.

 

Contact

Ontwikkelt u ook energie-innovaties die de energietransitie in de gebouwde omgeving kunnen versnellen, bijvoorbeeld omdat ze kostenreducerend werken of efficiëntie beogen? Of houdt u zich bezig met energie-renovaties op grote schaal mogelijk maken? Of bent u juist een partij die behoefte heeft aan dit soort innovaties? Of biedt u wellicht een platform of netwerk voor partijen die aan innovaties werken ten behoeve van de energietransitie? Wij horen graag van u! Neem contact op met Uptempo! via info@tki-urbanenergy.nl.