Subsidieregelingen

De Topsector Energie stimuleert nieuwe initiatieven die de transitie naar een duurzame energievoorziening versnellen, door subsidies voor energie-innovaties beschikbaar te stellen. Als u werkt aan innovaties voor de energietransitie in de gebouwde omgeving zijn er verschillende Topsector Energie-regelingen waar u een aanvraag voor kunt indienen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de relevante regelingen.

Topsector Energie-subsidieregelingen

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

De MOOI-regeling ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen. De regeling richt zich op projecten voor Wind op zee, Hernieuwbare elektriciteit op land, de Gebouwde omgeving en de Industrie. Voor de Gebouwde Omgeving is een budget van € 27 miljoen, voor Hernieuwbare elektriciteit op land is dit budget €10,9 miljoen. Meer informatie over deze regeling vindt u op RVO.nl.

Subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Binnen de regeling DEI+ kunt u subsidie aanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten. In een pilotproject kunt u een nieuwe technologie testen en verbeteren in een proefopstelling die representatief is voor de praktijk. In een demonstratieproject investeert u in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft. De DEI+-regeling richt zich op de thema's energie-innovaties, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie (inclusief flexibilisering van het elektriciteitssysteem, waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing), lokale infrastructuur, CCUS en overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector. 

DEI+: Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

Investeert u als ondernemer en/of eindgebruiker in een innovatie voor aardgasloze woningen, wijken en gebouwen? En doet u dat alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) 2020. Deze regeling ondersteunt projecten waarin één of meer innovatieve producten en diensten ontwikkeld worden, die bijdragen aan de transitie naar aardgasloze of aardgasloos-ready woningen, gebouwen en/of wijken tegen zo laag mogelijke kosten voor de eindgebruiker en zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, het tegelijkertijd handhaven en waar mogelijk verbeteren van de technische, fysische, functionele en esthetische kwaliteiten in de woning, het gebouw en/of de wijk, en het verhogen van het tempo en/of de aantallen om bestaande woningen en gebouwen op grote schaal aardgasloos of aardgasloos-ready te kunnen maken.

Voor 'Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen' is een budget van € 9 miljoen beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor deze regeling? Kijk hier hoe TKI Urban Energy u daarbij kan ondersteunen: TKI-urban-energy/innovatiesubsidies/subsidieregeling-demonstratie-energie-innovatie-dei

DEI+: Circulaire economie

Binnen een circulaire economie gaan we duurzamer om met grondstoffen. We willen grondstoffen langer en hoogwaardiger blijven gebruiken. De regeling DEI+ Circulaire economie draagt hieraan bij. Onder deze regeling vallen recycling en hergebruik van afval, reparatie, en het gebruik van biobased grondstoffen, waarbij sprake is van CO2-reductie.

Subsidieregeling Hernieuwbare Energie

De subsidie Hernieuwbare Energie heeft als doel om de energiedoelstellingen voor minder kosten te behalen met innovatieve projecten. Dit moet leiden tot een besparing op de toekomstige uitgaven aan subsidies voor de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De besparing van een project moet groter zijn dan de subsidie die voor het project aangevraagd wordt.

Overige subsidieregelingen van de Topsector Energie

Interesse in regelingen van de Topsector Energie op andere domeinen dan de gebouwde omgeving? Zoekt u bijvoorbeeld kansen op het gebied van diepe geothermie, nieuw gas, energie in de industrie of wind op zee? Voor het aanvragen van subsidie in een van de andere subsidieregelingen van de Topsector Energie kunt u terecht op de website van RVO.nl.

Andere subsidieregelingen vanuit het Rijk

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Wanneer u als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag gaat met innovatieprojecten, dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u. De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Meer informatie

Regionale subsidieregelingen

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Verschillende (samenwerkingsverbanden van) provincies hebben eigen subsidiemiddelen om innovatie aan te jagen in de eigen regio. Middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) worden door hen gebruikt om de regionale economie een impuls te geven. Elke regio kiest eigen ‘spelregels’ bij het inzetten van deze middelen. Bent u geïnteresseerd welke regelingen op dit moment beschikbaar zijn? Kijk dan op de websites van de regionale subsidieloketten:

  • Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)voor organisaties in Friesland, Groningen en Drenthe
  • OP Oostvoor organisaties in Overijssel en Gelderland
  • Kansen voor West IIvoor organisaties in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland
  • Stimulus/OP Zuidvoor organisaties in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg

Overige regionale subsidieregelingen

Wanneer u op zoek bent naar overige regionale subsidie- en financieringsregelingen voor uw organisatie, adviseren wij u om contact op te nemen met de regionale ontwikkelingsmaatschappij bij u in de regio:

Merk op: Regio Utrecht en Noord-Holland hebben geen eigen regionale ontwikkelingsmaatschappij.

Europese subsidieregelingen

EU-subsidieregeling H2020 en SME Instrument

Op Urban Energy thema’s kan ook Europese subsidie worden aangevraagd in het H2020 programma. Speciaal voor MKB ondernemers is in het H2020 programma het “SME instrument” ontwikkeld.

Oude subsidieregelingen relevant voor TKI Urban Energy

Urban Energy Tenderregeling

De Urban Energy subsidieregeling richtte zich op onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving. Urban Energy projecten moeten passen binnen specifieke thema’s in de gebouwde omgeving. Lees meer

Oproep tot MMIP-voorstellen 2019

De Oproep tot MMIP-voorstellen is gericht op meerjarige samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen. Aanvragen zijn gericht op (bundels van) projecten gericht op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe of aanmerkelijk verbeterde producten, processen en/of diensten. Deze dienen tijdens de looptijd (de eerste generaties van) producten, processen of diensten opleveren die daadwerkelijk beschikbaar zijn voor (grootschalige) toepassing in de gebouwde omgeving. Lees meer

Ondersteuning vanuit TKI Urban Energy

Ideeën voor innovatieprojecten kunt u doorlopend toetsen bij TKI Urban Energy. Vul daartoe een projectideeformulier in. Wij voorzien van inhoudelijke feedback en kunnen ook meedenken over relevante subsidieregelingen voor uw beoogde activiteiten. De keuze voor het juiste instrument hangt onder meer af van beoogde activiteiten, de thema’s die aandacht krijgen in uw innovatieproject, ontwikkelingsfase, beoogde startdatum, benodigde middelen etc. De ervaring leert dat het vormgeven van projecten vaak langer duurt dan gedacht. Dus hoe eerder een idee feedback kan krijgen, hoe beter. Heeft u vragen hierover, neem dan gerust contact op met één van de medewerkers van TKI Urban Energy.