Regeling Innovatiemakelaars

Heeft u als startende of als mkb-ondernemer behoefte aan ondersteuning van een innovatiemakelaar? Dan kunt u bij TKI Urban Energy vragen om een financiële bijdrage voor deze ondersteuning. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kan 50% van de kosten voor de ondersteuning van een innovatiemakelaar worden gefinancierd. Deze vergoeding kan oplopen tot maximaal € 10.000 subsidie per onderneming.

Noot: de subsidiepot van de 'nieuwe regeling' met 100% vergoeding is reeds uitgeput

Waarom?

(Startende) mkb-ondernemers zijn vaak koplopers in innovatie. Maar ze lopen regelmatig tegen vele uitdagingen aan, in het bijzonder als zij minder bekend zijn met de markt, geen eerdere ondernemerservaring hebben of omdat ze over beperkte financiële middelen beschikken. Een innovatiemakelaar kan u als mkb-ondernemer onder meer het volgende bieden:

 • begeleiding en coaching bij het ontwikkelen van een business plan, de bedrijfsstrategie en de waardepropositie,
 • patentadvies en hulp bij de octrooi-aanvraag of kennisexploitatie,
 • begeleiding bij het investor ready worden, het zoeken naar financiering en deal closing,
 • hulp bij het vinden en opzetten van consortia en projectvorming met andere bedrijven en/of kennisinstellingen.

Voorwaarden

Heeft u als startende of als mkb-ondernemer behoefte aan ondersteuning van een innovatiemakelaar? Dan kunt u bij TKI Urban Energy vragen om een financiële bijdrage voor deze ondersteuning. U komt in aanmerking voor een financiële bijdrage als:

 • u een startende of mkb-ondernemer bent;
 • uw product of dienst innovatief is en een bijdrage levert aan de transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem en past bij de thema’s die TKI Urban Energy onder haar hoede heeft;
 • u in dit kalenderjaar niet eerder subsidie hebt ontvangen vanuit de mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren, zoals de MIT-kennisvouchers, MIT-R&D-samenwerkingsprojecten, MIT-samenwerkingsprojecten, MIT-innovatiemakelaarsregeling, MIT-Haalbaarheidsstudies en MIT-netwerkactiviteiten;
 • de innovatie een innovatie is voor de markt waarop zich de thema’s van het betreffende TKI richten. Het mag om bestaande technologie gaan die reeds in een andere markt wordt toegepast. De innovatie kan naast een nieuwe technologie ook een nieuw businessmodel zijn dat u wilt introduceren in deze markt. De innovatie mag nog niet door u reeds op de markt zijn gebracht als marktrijp product en of dienst. Er wordt geen financiële vergoeding verleend voor reeds uitgevoerde activiteiten;
 • u voldoet aan de voorwaarden uit het formulier Toelichting aanvraagformulier innovatiemakelaars.

Voldoet u aan de voorwaarden om van deze regeling gebruik te maken, dan geldt voor de regeling dat de kosten voor de ondersteuning van een innovatiemakelaar tot 50% kunnen worden gefinancierd. De overige 50% dient door u als mkb-onderneming zelf te worden gefinancierd. De regeling loopt tot eind 2020 zolang er nog subsidiebudget beschikbaar is. De vergoeding kan oplopen tot maximaal € 10.000 subsidie (inclusief btw) per onderneming. Aanvragen kunnen tot 1 december 2020 worden ingediend en dienen afgerond te worden voor 31 december 2020.

Het totaalbudget voor de subsidieregeling bedraagt € 100.000 en toewijzing zal plaatsvinden via het principe ‘first come, first served’. De mkb-onderneming kan bij afronding van de activiteiten van de innovatiemakelaar, de 50% subsidievergoeding voor de werkzaamheden van de makelaar bij de Topsector Energie factureren. De mkb-onderneming dient een kort verslag van de uitgevoerde activiteiten aan te leveren alsmede de factuur van de innovatiemakelaars en een bewijs (bankafschrift) van de betaling van de innovatiemakelaar door de mkb-ondernemer.  

Uitgesloten van de regeling is het inhuren van een innovatiemakelaar met als specifiek doel het laten opstellen (schrijven) van een subsidieaanvraag. Tevens zijn out of pocket-kosten uitgesloten, zoals kosten voor indiening van octrooien.

Voor wie?

 • Bedrijven die al wel actief zijn in de gebouwde omgeving maar die met een nieuwe technologische of business innovatie hun activiteiten willen uitbreiden.
 • Nichebedrijven/specialisten die actief zijn in de gebouwde omgeving en die op zoek zijn naar partnerships/consortia (bijvoorbeeld: toeleveranciers).
 • Bedrijven die actief zijn in andere sectoren en die hun dienstverlening naar de gebouwde omgeving willen uitbreiden.

Met wie?

U kunt bij TKI Urban Energy terecht voor een aanvraag op het domein van energie-innovaties in de gebouwde omgeving. Richt u zich op de ontwikkeling van energie-innovaties buiten de gebouwde omgeving, neem dan contact op met TKI Wind op Zee, TKI Energie & Industrie of TKI Nieuw Gas.

TKI Urban Energy heeft voor u een overzicht met potentiële innovatiemakelaars samengesteld. Deze lijst is bedoeld ter inspiratie. U bent niet verplicht om van deze innovatiemakelaars gebruik te maken, maar mag ook een eigen makelaar aandragen.

 

Expertise

Innovatiemakelaars en contactpersonen

(voorbeelden)

Ondernemerscoaching,
waardepropositie-
ontwikkeling,
bedrijfsstrategie,
businessplan

Intellectueel Eigendom,
patent advies,
kennisbescherming,
kennisexploitatie

Financiering, investor
readiness, deal closing

Consortiumvorming,
projectontwikkeling

 

Interesse?

De administratieve aanvraag loopt via de Topsector Energie. Heeft u vragen over de regeling? Neem dan contact op met Maarten de Vries van TKI Urban Energy via @email

TKI Urban Energy levert een eerste inschatting of u in aanmerking komt voor deze regeling. Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden en opsturen naar @email. Ter verduidelijking van het formulier vindt u hier de toelichting op het aanvraagformulier met daarin alle randvoorwaarden in detail die voor de aanvraag gelden.