Nieuwe regeling vanaf 1 mei 2020

De Topsector Energie stelt ook dit jaar weer geld beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar door mkb-ondernemingen die actief zijn op de thema’s (programmalijnen) van het TKI Nieuw Gas. Het mkb kan de kosten van de innovatiemakelaar volledig vergoed krijgen tot een maximum van € 10.000.

(Startende) mkb-ondernemers zijn vaak koplopers in innovatie. Maar ze lopen regelmatig tegen uitdagingen aan, in het bijzonder als zij minder bekend zijn met de markt, geen eerdere ondernemerservaring hebben of omdat ze over beperkte financiële middelen beschikken. Een 'innovatiemakelaar' kan u als mkb-ondernemer onder meer het volgende bieden:

  • begeleiding en coaching bij het ontwikkelen van een business plan, de bedrijfsstrategie en de waardepropositie,
  • patentadvies en hulp bij de octrooi-aanvraag of kennisexploitatie,
  • begeleiding bij het ‘investor ready’ worden, het zoeken naar financiering en deal closing,
  • hulp bij het vinden en opzetten van consortia en projectvorming met andere bedrijven en/of kennisinstellingen.

Voorwaarden

Heeft u als startende of als mkb-ondernemer behoefte aan ondersteuning van een innovatiemakelaar? Dan kunt u bij TKI Nieuw Gas vragen om een financiële bijdrage voor deze ondersteuning. U komt in aanmerking voor een financiële bijdrage als:

  • u een startende of mkb-ondernemer bent;
  • uw product of dienst innovatief is en een bijdrage levert aan de transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem en past bij de thema’s die TKI Nieuw Gas onder haar hoede heeft;
  • u in dit kalenderjaar niet eerder subsidie hebt ontvangen vanuit de mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren, zoals de MIT-kennisvouchers, MIT-R&D-samenwerkingsprojecten, MIT-samenwerkingsprojecten, MIT-Haalbaarheidsstudies en MIT-netwerkactiviteiten;
  • de innovatie een innovatie is voor de markt waarop zich de thema’s van het betreffende TKI richten. Het mag om bestaande technologie gaan die reeds in een andere markt wordt toegepast. De innovatie kan naast een nieuwe technologie ook een nieuw businessmodel zijn dat u wilt introduceren in deze markt. De innovatie mag nog niet door u reeds op de markt zijn gebracht als marktrijp product en of dienst. Er wordt geen financiële vergoeding verleend voor reeds uitgevoerde activiteiten;
  • u voldoet aan de voorwaarden uit het formulier “Toelichting aanvraagformulier innovatiemakelaars”.

Voldoet u aan de voorwaarden om van deze regeling gebruik te maken, dan geldt voor de regeling die loopt van 15 september 2020 t/m 30 juni 2021 dat de kosten voor de ondersteuning van een innovatiemakelaar tot 100% kunnen worden gefinancierd. Deze vergoeding kan oplopen tot maximaal € 10.000 subsidie (inclusief btw) per onderneming. Aanvragen kunnen uiterlijk tot 1 juni 2021 worden ingediend en dienen afgerond te worden voor 15 juni 2021.

Het totaalbudget voor de subsidieregeling bedraagt € 100.000 en toewijzing zal plaatsvinden via het principe ‘first come, first served’. In geval van overtekening van de regeling (op een en dezelfde dag) zal toewijzing verlopen via loting. De innovatiemakelaar dient rechtstreeks aan de Topsector Energie te factureren; dit kan worden gedaan na indiening van een verslag door de mkb-onderneming van de uitgevoerde werkzaamheden.

Uitgesloten van de regeling is het inhuren van een innovatiemakelaar met als specifiek doel het laten opstellen (schrijven) van een subsidieaanvraag. Tevens zijn out of pocket-kosten uitgesloten, zoals kosten voor indiening van octrooien.

Voor wie?

Met wie?

U kunt bij TKI Nieuw Gas terecht voor een aanvraag op het domein van de thema’s (programmalijnen) van het TKI Nieuw Gas. Voor de ontwikkeling van energie-innovaties buiten het domein van het TKI Nieuw Gas maar binnen de Topsector Energie kunt u zich wenden tot TKI Wind op Zee, TKI Energie & Industrie of TKI Urban Energy.

Het TKI Nieuw Gas heeft voor u een overzicht met potentiële innovatiemakelaars samengesteld. Deze lijst is bedoeld ter inspiratie. U bent niet verplicht om van deze innovatiemakelaars gebruik te maken, maar mag ook een eigen makelaar aandragen. 

Interesse?

De administratieve aanvraag loopt via de Topsector Energie. Heeft u vragen over de regeling? Neem dan contact op met Martin Weissman via @email.

TKI Energie en Industrie levert een eerste inschatting of u in aanmerking komt voor deze regeling. Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden en opsturen naar @email. Ter verduidelijking van het formulier vindt u hier de toelichting op het aanvraagformulier met daarin alle detailrandvoorwaarden die voor de aanvraag gelden.