DEI+ regeling

Binnen de DEI+-regeling (Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie) is € 86,1 miljoen beschikbaar voor de volgende thema’s:

  • Energie-innovatie
  • Energie-efficiëntie
  • Hernieuwbare energie (incl. flexibilisering van het elektriciteitssysteem, waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing)
  • Lokale infrastructuur
  • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
  • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector

Een uitgebreide toelichting op deze thema’s vindt u hier.

Voor waterstof is het thema ‘Flexibilisering van het elektriciteitssysteem (alleen pilotprojecten)’ van belang. Het thema Flexibilisering van het elektriciteitssysteem ondersteunt pilotprojecten die op een optimale en kostenefficiënte manier de flexibiliteit van het energiesysteem vergroten. Dit is van groot belang vanwege het groeiende aanbod van hernieuwbare energie. Hierdoor wordt de balans tussen vraag en aanbod steeds belangrijker om de leveringszekerheid in 2030 en verder te waarborgen. U kunt hierbij denken aan projecten die inzetten op grootschalige opslag en conversie vanuit elektriciteit naar andere energiedragers en/of producten. Daarbij wordt expliciet gezocht naar projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van groene waterstof (productie van waterstof uit hernieuwbare energie door middel van elektrolyse). Of naar projecten die zich richten op het verbeteren van de stuurbaarheid van hernieuwbare-energie-opwekinstallaties. Voor dit thema komen de volgende mogelijkheden in aanmerking:

  1. stimulering van opslag en conversie van hernieuwbaar opgewekte elektriciteit
  2. stimulering van flexibele vraag naar elektriciteit
  3. stimulering van CO2-vrij regelbaar vermogen
  4. flexibiliteit van de elektriciteitsnetten voor transport en distributie van elektriciteit

Voor waterstof zijn de onderdelen a., c. en d. relevant. 

Ad a. Stimulering van opslag en conversie van hernieuwbaar opgewekte elektriciteit

Binnen het thema ‘Flexibilisering van het elektriciteitssysteem’ worden primair projecten beoogd die inzetten op grootschalige opslag en conversie vanuit elektriciteit naar andere energiedragers en/of producten. Hierbij wordt expliciet gezocht naar projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van groene waterstof (productie van waterstof uit hernieuwbare energie door middel van elektrolyse). De waterstof kan opgeslagen worden om later in te zetten voor elektriciteitsproductie en/of voor mobiliteit, of kan worden ingezet als grondstof in bijvoorbeeld de industrie. Zo kan waterstof een brugfunctie vervullen tussen de elektriciteitssector andere markten, zoals de industrie en de mobiliteit. Ook worden off-grid projecten gezocht waarbij potentieel op grote schaal elektriciteit kan worden omgezet in een energiedrager, zoals bijvoorbeeld waterstof, en die daarmee het elektriciteitsnet kunnen ontlasten, bijvoorbeeld rondom wind op zee. 

Naast waterstofprojecten wordt ook gezocht naar projecten op het gebied van andere vormen van opslag en conversie die nog verder van de markt af staan, maar in de toekomst mogelijk goedkoper of beter toepasbaar zijn dan opslagmethoden met waterstof. Te denken valt aan bepaalde innovatieve vormen van opslag (bijvoorbeeld flow batterijen) en “power-to-x” (omzetting naar chemische energiedragers). Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om ammoniak, mierenzuur, methanol of andere chemische componenten. 

Ad c. Stimulering van CO₂-vrij regelbaar vermogen voor de opwekking van elektriciteit

Hierbij moet gedacht worden aan het ontwikkelen van bijvoorbeeld WKK’s die gebruik maken van groene waterstof of andere synthetische groene brandstoffen of het verbeteren van de stuurbaarheid van hernieuwbare energie-opwekinstallaties. 

Ad d. Flexibiliteit van de elektriciteitsnetten

Het energiesysteem bestaat uit meer dan alleen het elektriciteitsnetwerk. In Nederland beschikken we ook over een uitgebreide infrastructuur voor gas, en lokaal ook voor warmte. Door het elektriciteitsnetwerk slim en op innovatieve manieren te combineren met de bestaande infrastructuur voor gas en warmte is de flexibiliteit van het gehele energiesysteem in potentie te vergroten. De uitnutting van de bestaande infrastructuur kan hiermee dan ook worden geoptimaliseerd. Denk bijvoorbeeld aan het converteren van elektriciteit naar gas of warmte (power2gas, power2heat), gecombineerd met opslag.

Meer informatie is te vinden op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/demonstratie-energie-en-klimaatinnovatie-dei

Voor projecten die zich op CO2-afvang richten bij de productie van waterstof, is de CCUS-module (alleen voor pilots) beschikbaar. Meer informatie is te vinden op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/demonstratie-energie-en-klimaatinnovatie-dei

 

Voor het thema ‘aardgasvrij in de gebouwde omgeving’ is een apart budget van € 9 miljoen beschikbaar. Het betreft hier de regeling DEI+: Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen 2020. Waterstof kan vallen onder het aardgasloos-ready maken van woningen. In de komende jaren moeten 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasloos gemaakt worden. In voorbereiding hierop kunnen woningen al aardgasloos-ready worden gemaakt. Aardgasloos-ready betekent dat woningen qua bouwkundige en installatietechnische voorzieningen voor verwarming, warm tapwater en koken gereed zijn voor afkoppeling van het aardgasnet en aansluiting op een alternatieve energie-infrastructuur. 

Het is nog niet duidelijk hoe waterstof binnen deze regeling valt. Daarom wordt u verzocht contact op te nemen met RVO voor nadere informatie. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/demonstratie-energie-en-klimaatinnovatie-dei-2020/dei-innovaties-aardgasloze-woningen-wijken-en-gebouwen-2020