MOOI-regeling

 

De MOOI-regeling kent 2 stappen:

 1. U dient een vooraanmelding in. In februari 2020 opent de regeling. Samenwerkende partijen kunnen tot 20 april 2020 17:00 uur de eerste schetsen van hun voorstel indienen bij RVO. In deze vereiste voorronde toetsen wij of de aanvraag aansluit op de regeling. 
 2. U dient een volledige subsidieaanvraag in. RVO geeft vervolgens met een adviescommissie advies over het plan en de voorgestelde samenwerking. Soortgelijke projecten kunnen met elkaar in contact worden gebracht. De Topconsortia van Kennis en Innovatie (TKI) helpen hierbij. Partijen verwerken de adviezen daarna in de definitieve aanvraag. De voorronde sluit op 20 april 2020, 17:00 uur en de definitieve indiening op 8 september 2020, 17:00 uur.

Op de website van de MOOI-regeling vindt u alle informatie over de regeling en de onderwerpen die worden gehonoreerd. 

 

Belangrijke voorwaarden in de MOOI-regeling zijn:

 • Er is een samenwerkingsverband dat het project gaat uitvoeren met minimaal 3 ondernemingen die niet met elkaar verbonden zijn in een groep.
 • In het project moet duidelijk sprake zijn van een integrale aanpak. Daarom gaat het om multidisciplinaire samenwerkingsverbanden waarin ook vernieuwende mkb’ers (midden- en kleinbedrijf) en belanghebbenden samenwerken aan integrale oplossingen voor de concrete uitdagingen uit het Klimaatakkoord. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld leveranciers, afnemers, gebruikers en lokale partijen.
 • Aanvragers moeten een innovatieplan voorleggen met daarin SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) opgestelde mijlpalen om de voortgang te kunnen volgen.
 • Projecten moeten een omvang hebben van minimaal € 2 miljoen aan subsidiabele kosten.
 • Onderzoeksorganisaties maken niet meer dan 65% van de subsidiabele kosten.
 • De subsidie is minimaal € 25.000 per deelnemer.
 • De subsidie is maximaal € 4 miljoen per MOOI-project. Voor de gebouwde omgeving (missie B in de bijlage) is dat maximaal € 7 miljoen.

Meer informatie vindt u hier.

MOOI-regeling: Waterstof binnen het thema wind op zee

Binnen dit thema is in totaal € 10,1 miljoen aan budget beschikbaar. 

Waterstof past onder MMIP 1 onder sub-thema 4: Integratie in het energiesysteem. Daarbij gaat het specifiek over: 

Onderzoek naar en ontwikkeling van het creëren van flexibiliteit in windparken en de mogelijkheden voor offshore systeemintegratie in de vorm van energieverbruik en energieconversie dicht bij de bron. Hierbij speelt omzetting naar waterstof een belangrijke rol. Transport kan plaatsvinden door pijpleidingen (zoveel mogelijk met gebruikmaking van bestaande (gas)infrastructuur) of per tanker. Een andere optie is de productie van energie-intensieve chemicaliën. 

Meer informatie vindt u hier.

MOOI-regeling: Waterstof binnen het thema gebouwde omgeving

Binnen dit thema is in totaal € 27 miljoen aan budget beschikbaar. 

Waterstof wordt genoemd bij onderdeel 2. Verduurzaming van de (collectieve) warmte- en koudevoorziening: 

Bij de verduurzaming van de (collectieve) warmte- en koudevoorziening gaat het vooral om geothermie, aquathermie, zonthermische systemen, duurzame vormen van restwarmte (zoals van datacentra) en gebruik van hernieuwbare gassen (groen gas en waterstof). 

 • Innovatiethema 5 – Collectieve warmte- en koudevoorziening (Duurzame warmtenetten, MMIP 4 – 4.4): Ontwerpmethodes voor warmte(koude)netten met gedistribueerde bronnen (zonthermisch, geothermie, aquathermie, bio- en restwarmtebronnen, zoals datacenters, en hernieuwbare gassen (groen gas, waterstof) voor piekvragen.

 

Waterstof wordt ook genoemd bij onderdeel 3. Oplossingen voor een betrouwbare, betaalbare en eerlijke elektriciteitsvoorziening: 

Verschillende systeeminnovaties zijn nodig om de gedistribueerde opwekking van elektriciteit en het toenemend gebruik van elektriciteit te faciliteren, om vraag naar en aanbod van elektriciteit beter met elkaar in evenwicht te brengen, om pieken en dalen daarbij af te vlakken en om (via opslag) slimmer om te gaan met elektriciteit en deze via conversie met andere energiedragers (zoals water en waterstof) en -infrastructuren te verbinden. Digitalisering is daarin van groot belang.

 • Innovatiethema 6 – Flexibiliteit van/voor het energiesysteem (in de gebouwde omgeving). Schaalbare en verbeterde flexibiliteitsopties, MMIP 5 – 5.2.1): 
  • (Door)ontwikkelen van demand-side management, opslag van elektriciteit in accu’s of conversie naar warmte of waterstof.
  • Verbeteren conversie- en uitwisselingsmogelijkheden tussen energiedragers en sectoren. 
  • Grootschalige experimenten om flexibiliteitsopties met een integrale benadering te toetsen.

Meer informatie vindt u hier.

MOOI-regeling: Waterstof binnen het thema industrie

Binnen dit thema is in totaal € 17 miljoen aan budget beschikbaar.

Waterstof past hier onder MMIP 8 ‘Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen’ die gericht is op de ontwikkeling van kennis en kosteneffectieve innovaties voor volledig klimaatneutrale productieprocessen in 2050, optimaal geëlektrificeerd en volledig geïntegreerd in het duurzame energiesysteem. Waterstof wordt genoemd onder: 

 • Innovatiethema 5. Toepasbaar maken van waterstofproductie vanuit elektriciteit op GWe-schaal en inpassing daarvan in productieprocessen, als grondstof en brandstof voor industriële processen, en de integratie daarvan in het energiesysteem:
  • Ontwikkeling van opschalingsconcepten tot 100 MW en conceptueel ontwerp GW- schaal elektrolyse fabriek. 
  • Ontwikkeling van elektrolyser componenten voor kostenverlaging en efficiencyverhoging.
  • Ontwikkeling van alternatieve elektrische waterstofproductie concepten. 
  • Acceptatie, inclusiviteit en ruimtebeslag van industriële elektrificatie.

Meer informatie vindt u hier.