Subsidiemogelijkheden voor waterstof in Nederland

Sinds begin 2021 is de website van het Nationale Waterstofprogramma actief. Daar is ook informatie over subsidies opgenomen, te weten nationale subsidies voor waterstof en Europese subsidies. Deze informatie wordt steeds geactualiseerd; daarom verwijzen we u graag door naar deze informatie. Op de site hier bieden we de informatie geordend aan om een eerste indruk te geven wat er aan subsidiemogelijkheden is.

Met ingang van 2020 is er veel veranderd in het subsidie-instrumentarium dat het ministerie van EZK (Economische Zaken en Klimaat) via RVO beschikbaar stelt. De invoering van het missiegedreven innovatiebeleid heeft tot vijf missies geleid voor de sectoren Elektriciteitsopwekking, Gebouwde Omgeving, Industrie, Mobiliteit, en Landbouw en Natuur. Daaraan zijn 13 meerjarige, missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s) gekoppeld. Meer informatie daarover is hier te vinden. 

Deze sectorale aanpak heeft ertoe geleid dat waterstof een doorsnijdend thema is geworden omdat het snijpunten heeft met alle missies en met zeker 9 MMIP’s. Er is vanaf 2020 helaas geen apart subsidieprogramma voor waterstof, zoals in de jaren 2017-2019 het geval was. Hieronder wordt toegelicht welke subsidiemogelijkheden er voor waterstof zijn binnen deze nieuwe constellatie. De basisgedachte is dat waterstof in meerdere missies en MMIP’s is opgenomen, waarbij het specifieke onderwerp leidend is waar projecten kunnen passen. Bijvoorbeeld de productie van waterstof voor de industrie valt onder missie C, MMIP 8. Toepassing in de mobiliteit past binnen missie D, MMIP 9.

De onderstaande informatie is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Via links wordt naar de officiële websites (meestal van RVO) verwezen; daar staat de gepubliceerde tekst die leidend is voor subsidieaanvragen. Voor nadere informatie of advies kunt u altijd contact zoeken met RVO en met ons.

Overzicht subsidieregelingen

Hier vindt u een overzicht van Europese subsidieregelingen op het gebied van waterstof.

Nadere toelichting op deze regelingen

Een nadere toelichting op de subsidiemogelijkheden vindt u op de regelingenpagina's:

MOOI-regeling

DKTI Transport-regeling

DEI+-regeling

Topsector Energiestudies Industrie

MIT subsidieregeling

Fiscale instrumenten: MIA Vamil

EIA

WBSO

Innovatiemakelaars

We adviseren u om de ter zake doende websites in de gaten te houden voor de meest actuele informatie. Ook is het raadzaam om uw projectidee te laten toetsen door RVO.