Vergisting

Ambitie

Momenteel bedraagt de productie van hernieuwbaar gas bijna 100 mln Nm3 groen gas (≈ 3 PJ) en 400 mln Nm3 biogas (≈ 8 PJ). Syngas uit biomassa wordt nog niet op grote schaal in Nederland geproduceerd. Ondersteunend aan het Energieakkoord is een Versnellingstafel vergisting en vergassing ingericht waarvan TKI Gas deel uitmaakt. De ambitie van de Versnellingstafel is om de productie van hernieuwbare gassen te laten groeien tot 23 PJ in 2023.

Het doel van het programma Vergisting en Vergassing is opschalen van de gasproductie door technologische en economische innovaties. Het programma hanteert een integrale benadering van zowel de productie, infrastructuur en de verschillende gastoepassingen. Voorbeelden zijn: het gebruik en voorbehandeling van laagwaardige reststromen zoals oogstresten, bijproducten en mengstromen die nu onbenut blijven en nog in grote hoeveelheden beschikbaar zijn, conversie en gasreiniging, en de combinatie met mestverwerking.

TKI Gas stimuleert het onderzoek en procesontwikkeling van individuele ondernemers in de hernieuwbaar gasmarkt. Verder neemt TKI Gas samen met TKI BBE, de rol van regisseur op zich bij meer specialistische onderwerpen als opbrengstverhogende maatregelen bij meervoudige verwaarding of raffinage van biomassa- en digestaatstromen.

Doelstellingen programma’s

  • Programma 1.1 Agrarische monomestvergisters – Richt zich op maximale energie- en mineralenbenutting in de varkens-, pluimvee- en rundveesector. Er is een groot potentieel voor CO2-eq-besparing en werkgelegenheid. De Jumpstart monomestvergisting is medio 2017 geopend. Het is de bedoeling dat er in 2020 200 monomestvergisters operationeel zijn. Er zijn momenteel enkele demonstratieprojecten. Dit aantal neemt de komende periode nog toe. Deze worden eerst geoptimaliseerd en het is de verwachting dat daarna grootschalige uitrol plaatsvindt.
  • Programma 1.2 Agrarische vergisters in combinatie met mestverwerking – Nederland heeft 80 covergisters die marginaal draaien. Een aantal maatregelen zoals betere integratie met mestverwerking, combinaties met RWZI’s, goedkopere biomassa en verwaarding van mineralen kan de businesscase 40% verbeteren waardoor een bredere toepassing mogelijk wordt. Het programma richt zich op optimalisatie van covergisters.
  • Programma 1.3 Industriële vergisters – Kostenverlaging en efficiencyverhoging zijn met een rendement van 25% te bewerkstelligen door schaalvergroting en integratie met restwarmtebronnen. Opbrengstverhoging is mogelijk door afzet van energie en andere outputstromen (CO2, demiwater, mineralen). Er zijn O&O-projecten bekend met een opbrengstverhoging van - ook hier - 25%.
  • Programma 1.4 Infrastructurele aspecten en toepassingen – Bij infrastructurele aspecten gaat het om gashubs, monitoring/validatie en invoeding. Bij toepassingen om onder andere mobiliteit, hoge en lage temperatuurwarmte, kracht en licht. De afnemende vraag naar aardgas maakt slimme oplossingen voor hernieuwbaar gas noodzakelijk. De ontwikkeling van (kleinschalige) warmtenetten biedt mogelijkheden voor de koppeling aan hernieuwbaar gasproductie.
  • Programma 1.5 Voorbehandeling en raffinage van biomassa- en digestaatstromen – Samen met bedrijven, kennisinstellingen en TKI BBE werkt TKI Gas aan een programma dat ervoor zorgt dat de inkomsten uit energie straks slechts een deel van de waardecreatie in de keten uitmaken.