Vergassing

Ambitie

De ambitie is het ontwikkelen en demonstreren van vergassingstechnologie die met een rendement van 70–75% biomassa kostenefficiënt kan omzetten in groen gas, synthesegas en/of waterstof. Het uiteindelijke doel is de beschikking over een conversietechnologie die kosteneffectief en energie-efficiënt (droge) biomassastromen kan omzetten in groen gas, waterstof of synthesegas.

De toepassingsmogelijkheden zijn legio zoals chemie (grondstoffen), de opwekking van hoge temperatuurwarmte of als transportbrandstof. Het streven is om in 2020 de eerste twee installaties op demoschaal gereed te hebben.

Superkritiek water

Met vergassing in superkritiek water (superkritieke vergassing) kunnen natte stromen (RWZI-slib en natte mest) met 75% rendement worden omgezet in groen gas en waterstof waarbij de mineralen in bruikbare vorm vrijkomen.

Grootschalige productie

Vergassingstechnologie heeft de potentie om op termijn (na 2020) grootschalige productie van duurzaam gas uit biomassa en reststromen mogelijk te maken. Vergassing biedt ook interessante van mogelijkheden voor de biobased economy, zoals via variabele vergassingstemperaturen het produceren van diverse chemische componenten Vanwege het technologiestadium ligt de focus op ontwikkeling.

Doelstellingen programma’s

  • Deelprogramma 2.1 Vergassing (thermochemische omzetting) – Het programma kent drie onderdelen: een maximaal omzettingsrendement van 70%, kostenverlaging van de technologie en met minimale emissies droge biomassa en reststromen omzetten naar groen gas, waterstof en synthesegas voor verschillende doeleinden. Er zijn vijf Nederlandse consortia actief, ook in internationaal verband. Er lopen O&O-projecten waarmee een cruciale TRL-stap mogelijk wordt naar eerste demonstratie van de technologie.
  • Deelprogramma 2.2 Superkritische vergassing – Gericht op het omzetten van natte stromen zoals mest in superkritisch water (200–300 bar, 400–600 °C) in synthesegas, methaan en waterstof. Er wordt een rendement nagestreefd van 75%. Er zijn vier Nederlandse consortia actief, waaronder de waterschappen begeleid door STOWA. Er zijn concrete projecten waarmee een TRL-stap kan worden gezet naar een brede demonstratie. Het exportpotentieel is zeer groot, zeker als ook in andere EU-landen strikte mestwetgeving komt.

Showcases