Small Scale LNG

LNG in de scheepvaart en transportsector verlaagt de CO2-emissies met 10 tot 20% en vermindert de emissies van NOx, SOx, fijnstof met 80 tot 95%. Ook nemen de geluidsemissies voor het wegtransport fors af. LNG als transportbrandstof kan in 2030 de economie en de werkgelegenheid een flinke impuls geven waarmee Nederland de natuurlijke positie als gasrotonde verstevigt.

Het LNG-programma richt zich op vergroening van de LNG-keten. LNG met een geleidelijke overgang naar bio-LNG levert een aanzienlijke bijdrage aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Daarvoor zijn echter betere gasmotoren, en een algehele kostenverlaging van de LNG-keten noodzakelijk.

Thema's

 • Zwaar transport over weg en water moet voldoen aan de strenge EURO VI en EU Stage V-eisen voor luchtkwaliteit. LNG en bio-LNG kunnen relatief eenvoudig aan deze normen voldoen. Vervoer via LNG is een bewezen techniek maar de investeringen zijn hoog. Grootschalige toepassingen van LNG wordt mogelijk bij lagere investeringen.
 • Ontwikkelingen in opslag, overslag en transport van bio-LNG zijn relatief nieuw. De veiligheidseisen zijn daardoor ook onnodig strikt. Bij reëlere veiligheidseisen kunnen de investeringskosten dalen.
 • Stationair draaiende motoren op methaan – zoals wordt toegepast in de tuinbouw – zijn ongeschikt voor LNG-transport. De efficiency van methaanmotoren moet verbeteren voor toepassing in de LNG-transportsector. Daarbij is het ook noodzakelijk dat de GHG-emissies van de motoren dalen.
 • Hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie maken het mogelijk om de opgewekte energie om te zetten in gasvormige energiedragers. Methaan is een van deze gassen. Deze techniek is nog in ontwikkeling en kan op de lange termijn interessant zijn voor de LNG-sector. Dit vraagt om verbetering van de productietechniek zoals het vloeibaar maken van biomethaan bij lage temperaturen.

Resultaat

In 2017 werd het verbruik van LNG als brandstof geschat op circa 65 Kton LNG. Dit is circa 80 miljoen m3 aardgas als brandstof in de short‐sea vrachtvaart, veerdiensten, binnenvaart, wegtransport en off-grid applicaties.

Geschatte verdeling van LNG naar deelmarkten:

 • Wegtransport: 35 Kton LNG
 • Zeevaart: 22,5 Kton LNG
 • Binnenvaart: 5 Kton LNG
 • Overige markten (industrie/off-grid): 2,5 Kton LNG

Via GATE Rotterdam geleverd: in 2015: 3,9 Kton LNG; in 2016: 10,0 Kton LNG (11,3 miljoen m3 aardgas in 2016). Geleverd aan Nederlandse tankstations wegvervoer: in 2015: 2,8Kton LNG; in 2016: 6,2 Kton LNG.

Voer- en vaartuigen die LNG als brandstof gebruikten in Nederland (oktober 2017):

 • 8 binnenvaartschepen
 • 112 zeeschepen mondiaal, waarvan naar schatting circa 10 in Nederlandse wateren
 • 430 trucks.

Resultaten van projecten

 • Veiligheidsnormen vastgesteld, regelgeving op orde (o.a. PGS, CCR).
 • Tankinstallaties volwassen en netwerk uitgerold voor tanken en bunkering in Nederland. Verdere uitrol is gaande. Mede daardoor nu 450 trucks op LNG.
 • Meetsystemen brandstofafrekening zo goed als gereed.
 • Duidelijkheid over prestatie LNG, business case en marktpotentieel.
 • Deels een verlaging van kosten (tanks) en certificering.
 • Motorontwikkeling LNG binnenvaart Stage V.
 • Eerste schepen in de vaart en mobiele stroom toepassingen ontwikkeld.

Cross-overs

Het programma Small scale LNG van TKI Nieuw Gas werkt nauw samen met het Nationaal LNG Platform en het Expertise Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB).

Meer informatie

Khalid Tachi, programmamanager
E: @email
T: (+31) 06 4601 3821

R&D-agenda

De R&D-agenda telt 3 programma's.

 1. Methaanslip en brandstofefficiency van LNG en bio-LNG in motoren optimaliseren - Emissiereductie, prestatie-optimalisatie en kostenverlaging. Ontwikkeling van schonere en efficiëntere motor(control)-systemen, en uitlaatgasnabehandeling voor schepen. Reductie van GHG-emissies als gevolg van methaanslip.
 2. Overslag en opslag van LNG en bio-LNG optimaliseren - De benutting van industriële producten zoals iso-containers), en innovatieve logistieke opslag- en overslagsystemen en -producten.
 3. Productie en vloeibaar maken van biomethaan op kleine schaal stimuleren en optimaliseren - Verbeteren van de productietechnieken op kleine schaal en optimalisatie van het vloeibaar maken van biomethaan op kleine schaal.