Groen Gas

De productie van groen gas bedraagt momenteel op jaarbasis ongeveer 3 PJ en van biogas ongeveer 8 PJ. De ambitie is het volume van hernieuwbare gassen te laten verdubbelen tot 23 PJ in 2023. Om de ambities van het Klimaatakkoord waar te maken is in 2030 nog drie keer zoveel nodig, namelijk 70 PJ.

Op dit moment worden vooral vergistingsprojecten ontwikkeld. De vergassingstechnologie, inclusief superkritische watervergassing, heeft de potentie na 2020 grootschalige productie van hernieuwbaar gas uit biomassa en reststromen mogelijk te maken. Daarnaast kunnen chemische componenten worden geproduceerd voor de biobased economy. Vergassing bevindt zich in het laatste stadium van de technologieontwikkeling. Binnen afzienbare tijd kan vergassing grootschalig worden ingezet.

Vergisting

De productie van groen gas bedraagt momenteel op jaarbasis ongeveer 3 PJ en van biogas ongeveer 8 PJ. Als Nederland de ambities uit het Klimaatakkoord wil halen, dan moet het volume van hernieuwbare gassen toenemen tot 70 PJ in 2030.

Om die volumes zo fors te kunnen laten groeien is het van belang de kostprijs verder te verlagen. Biomassaraffinage en meervoudige verwaarding zijn daarbij sleuteltechnologieën. Maar ook andere onderdelen in de waardeketen moeten hieraan bijdragen. Daarom richt het programma zich op innovaties in de gehele keten dus zowel op de productie, de infrastructuur en de groengastoepassingen. Voorbeelden zijn de inzet en voorbehandeling van laagwaardige reststromen (oogstresten), onbenutte bijproducten en mengstromen die in grote hoeveelheden beschikbaar zijn, conversie en gasreiniging, en mestverwerking.

Thema’s

Er is een bestaande markt met individuele ondernemers die initiatieven nemen op het gebied van proces- en winstverbetering. Daar waar het individuele ondernemers ontbreekt aan kennis of aan een netwerk neemt TKI Nieuw Gas het initiatief. De nadruk ligt op het integraal oplossen van technologische en economische belemmeringen waardoor groengasketens succesvol kunnen worden gedemonstreerd en opgeschaald.

 • Stimuleren onderzoek naar opbrengstverhogende maatregelen zoals raffinage van biomassa- en digestaatstromen.
 • Stimuleren onderzoek naar kostprijsverlagende maatregelen zoals procesoptimalisaties en de inzet van overbodig geworden aardgasinfrastructuur.
 • Agenderen van de lage realisatiegraad van vergistingsprojecten na een SDE-beschikking door een tekort aan: financiering, de beschikbaarheid en de prijs van de biomassa en capaciteit voor invoeding van gas.
 • Stimuleren van voldoende invoedcapaciteit in de distributienetten tegen acceptabele maatschappelijke kosten in samenwerking met RVO.nl, KVGN en Netbeheer Nederland.

Resultaat

De beschikbaarheid van technologie waarmee natte biomassa (met name reststromen) efficiënt wordt omgezet in hernieuwbaar gas en hoogwaardige grondstoffen.

Cross-overs

Regisserende rol van TKI Nieuw Gas voor meervoudige verwaarding van biomassa in samenwerking met TKI Biobased Economy.

Meer informatie

Ruud Paap, programmanager
E: @email
T: (+31) 06 1057 9984

R&D-agenda

De R&D-agenda telt vijf programma’s.

 1. Agrarische monomestvergisters - Richt zich op maximale energie- en mineralenbenutting in de varkens-, pluimvee- en rundveesector. Er is een groot potentieel voor CO2(eq)-besparing en werkgelegenheid. De Jumpstart monomestvergisting is medio 2017 geopend. Het streven is 200 monomestvergisters in 2020. Er zijn al enkele demonstratieprojecten. Na optimalisatie van de demonstratieprojecten kan grootschalige uitrol in de veehouderij plaatsvinden.
 2. Agrarische vergisters in combinatie met mestverwerking - Nederland heeft 80 co-vergisters die marginaal draaien. Door betere integratie met mestververwerking, combinaties met RWZI’s, goedkopere biomassa en verwaarding van mineralen kan de businesscase ongeveer 40% verbeteren waardoor een bredere toepassing mogelijk wordt.
 3. Industriële vergisters - Het doel is kostenverlaging en efficiencyverhoging (samen 25% reductie) door schaalvergroting en integratie met restwarmtebronnen en opbrengstverhoging door afzet van energie en andere outputstromen (CO2, demiwater, mineralen). Er zijn O&O-projecten die 25% verbetering laten zien.
 4. Infrastructurele aspecten (gashubs, monitoring/validatie en invoeding) en toepassingen (mobiliteit, hoge- en lagetemperatuurwarmte, kracht en licht) - De afnemende vraag naar aardgas maakt slimme oplossingen voor groen gas noodzakelijk en zorgt er voor dat overbodig geworden infrastructuur beschikbaar komt. De ontwikkeling van (kleinschalige) warmtenetten en verzamelnetten voor biogas bieden mogelijkheden voor de koppeling aan hernieuwbaar gasproductie.
 5. Voorbehandeling en raffinage van biomassa- en digestaatstromen - Met bedrijven, kennisinstellingen en TKI BBE werkt het TKI Gas aan een programma voor meervoudige verwaarding. Bioraffinage voorafgaand aan energieproductie zorgt voor een hogere waarde van biomassa waardoor het volume biomassa zal toenemen.

Projecten

 • Groot Zevert: Productie biogas (8 mln m3) en demi-water voor melkfabriek FrieslandCampina
 • Wabico/HoSt: Productie groen gas (4 mln m3) uit reststromen (bermgras, plantaardig afval en dergelijke), compost en loosbaar water.