Geo-energie

Ambitie

Geo-energie richt zich op innovaties voor duurzame energietoepassingen in de ondergrond. Belangrijke thema’s zijn kennisontwikkeling voor veilige gaswinning met verbeterde productietechnieken en de toepassing van nieuwe gebruiksfuncties als gasopslag en diepe geothermie.

Uitgangspunt is het vermijden van negatieve effecten van ondergrondse activiteiten op het milieu en de leefomgeving. Geo-energie kijkt ook naar hergebruik van gasputten voor energieopslag of geothermie en het veilig afsluiten van niet bruikbare gasputten.

Doelstellingen programma’s

Het R&D-programma 2016-2019 bestaat uit 7 onderdelen:

  1. Basin Analysis – Gericht op nieuwe exploratietechnieken en het opbouwen van een beter begrip van ondergeëxploreerde gebieden of lagen in de Nederlandse ondergrond voor gaswinning en geothermie.
  2. Field Development and Performance – Ontwikkelen van technieken gericht op efficiencyverhoging van de productie en maximaliseren van de ‘ultimate recovery’ van bestaande velden.
  3. Drilling and Completion – Innovatieve technologieën om nieuwe putten te boren gericht op opruimen of hergebruik van putten zonder hoge kosten of schade aan de leefomgeving.
  4. Well Performance – Maximaliseren van de productie uit putten en het oplossen van vraagstukken rond de productie van ongewenste componenten zoals water en zout.
  5. Infrastructure – Verlengen van het gebruik van de infrastructuur zoals platforms, pijpleidingen of putten door kostenverlaging of de ontwikkeling van alternatieve functies, mogelijk in samenhang met andere energiebronnen, zoals offshore wind en geothermie. Het ontwikkelen van kostenbesparende multipurpose well-constructies voor de gecombineerde productie van gas en geothermie. (In 2017 heeft een gezamenlijke tender plaatsgevonden tussen TKI Wind op Zee en TKI Gas gericht op synergie-effecten van offshore wind en gas).
  6. Decommissioning and Abandonment – Het veilig en efficiënt afsluiten van putten waardoor risico’s op lekkage worden vermeden. Dit is inclusief het opruimen van infrastructuur zonder schade te berokkenen aan de ecologie (van met name de Noordzee).
  7. Health, Safety, Security and Environment – Minimaliseren van de impact van ondergrondse activiteiten op de leefomgeving onder andere door emissiereductie van schadelijke stoffen en geluid naar de lucht, water of bodem.

Systeemintegratie

Geo-energie werkt met TKI Wind op Zee samen aan het thema Systeemintegratie Noordzee en met TKI Energie & Industrie aan het thema productiewaterbehandeling bij offshore-installaties. Andere belangrijke samenwerkingsverbanden zijn er rond de thema’s groen gas, waterstof en geothermie.

Organisatiestructuur

Ieder programma heeft een stuurgroep waarin industriële en kennispartners zitting nemen. Zij bepalen de keuze van de innovatieonderwerpen en selecteren de kennispartners. Een onafhankelijke adviesraad beoordeelt alle projecten. In Geo-energie werken de kennispartners van de Nederlandse ondergrond samen, zoals onder meer TNO en de universiteiten van Utrecht, Delft en Eindhoven.