TKI Nieuw Gas

Het missiegedreven innovatiebeleid, dat in 2019 haar intrede heeft gedaan binnen de topsectoren, stelt de maatschappelijke missies centraal en koppelt deze aan het versterken van de Nederlandse concurrentiepositie en duurzame economische groei. Deze maatschappelijke missies voor Energietransitie en Duurzaamheid vragen om oplossingen waarbij innovaties worden verbonden met benodigde veranderingen in regels en gedrag. De Topsector Energie zoekt daarin een nauwe samenwerking met andere topsectoren. Samen gaan we maatschappelijke vragen omzetten in economische kansen.

Binnen de missie ‘Energietransitie en duurzaamheid’ zijn 13 zogenaamde meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s (mmip’s) gedefinieerd die sectoraal zijn georganiseerd. Daarnaast bestaan verschillende doorsnijdende thema’s. De doorsnijdende thema’s waarbij duurzame moleculen en vervangers daarvan centraal staan, zijn het werkgebied van TKI Nieuw Gas. Daarmee bouwen we voort op de traditioneel sterke positie van de gassector in Nederland. Het TKI helpt kennisinstellingen en bedrijven bij het ontwikkelen, demonstreren en toepassen van duurzame en innovatieve technologieën op deze gebieden waarvoor de huidige kennis, expertise en assets (leidingen, locaties, gasopslagen etc.) kunnen worden ingezet. Ook bredere thema’s, zoals maatschappelijke inbedding, de human capital agenda en digitalisering, maken onderdeel uit van ons portfolio.

Het Nederlandse energiesysteem verbruikt circa 20% elektriciteit, 80% van de energievoorziening komt uit moleculen. Die verhouding is aan het verschuiven en de verwachting is dat in 2050 de verdeling tussen elektriciteit en moleculen ongeveer gelijk is. Moleculen zijn in de toekomst daar nodig waar de inzet van elektronen technisch niet goed mogelijk is of uit economisch oogpunt te duur is. TKI Nieuw Gas richt zich op duurzame en klimaatneutrale opties die van belang zijn voor een succesvolle energietransitie:

  • Waterstof: productie en toepassing van duurzame en klimaatneutrale waterstof, bijvoorbeeld in de industrie, de gebouwde omgeving, de mobiliteit en de elektriciteitsopwekking.
  • Groen gas: productie en toepassing van hernieuwbare gassen uit biomassa, zoals groen gas, biogas en synthesegas.
  • Afvang, hergebruik en opslag van CO2 (CCUS), met name in de industrie.
  • Geo-energie: gebruik van de ondergrond voor de energietransitie, zoals voor de winning van geothermie en ondergrondse energieopslag.

Waterstof, groen gas en geo-energie zijn doorsnijdende thema’s van de 13 mmip’s. Het doel is om deze thema’s via een gezamenlijke en integrale aanpak met andere mmip’s optimaal te ontwikkelen. Een belangrijk initiatief is de samenwerking tussen de gas- en de windsectoren. Deze sectoren zoeken samen naar mogelijkheden om de bestaande gasinfrastructuur en diensten voor offshore gas- en olieactiviteiten optimaal te gebruiken voor de ontwikkeling van offshore-windparken en andere duurzame energieopties op de Noordzee. Zie North Sea Energy

TKI Nieuw Gas heeft meer dan 350 samenwerkingspartners. Daarnaast werkt TKI Nieuw Gas samen met verschillende organisaties die zich op dezelfde onderwerpen richten, zoals Platform Groen Gas, het Nationaal LNG Platform, het CATO-consortium (CCUS), het GEO Energy consortium en het H2 Platform en diverse regionale organisaties.

TKI Nieuw Gas stemt haar activiteiten af met verschillende ministeries, zoals het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en maakt gebruik van de expertise en ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Door de hele keten heen is er afstemming met een heel scala aan organisaties afkomstig uit bijvoorbeeld de industrie, gassector, mobiliteitssector, energiesector, waterschappen, agrarische sector en regionale organisaties.

Nieuws