T2016-02-UG Develop Innovation Cluster Offshore Energy

Samenvatting

Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. Het bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra en de overheid werken samen aan kennis en innovatie om deze positie nog sterker te maken. Binnen iedere Topsector hebben de partijen zich gebundeld in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). De TKI’s hebben onderzoeksagenda’s en doelstellingen opgesteld voor de komende jaren. Elke TKI kent programmalijnen of roadmaps.

Binnen het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Gas bestaan een aantal programmalijnen waaronder sinds 2012 de programmalijn Upstream Gas. Via deze programmalijn werkt de gassector samen met als doel gas uit binnenlandse voorraden te produceren tegen maatschappelijk acceptabele randvoorwaarden en tegen een minimale milieu-impact. Voorts is het streven om de internationale concurrentiepositie van de sector te versterken. Tot slot draagt de programmalijn bij aan de ontwikkeling van innovatieve economische activiteiten in Nederland en waarbij ook het MKB wordt betrokken.

In 2015 is samen met de partners van het Upstream Gas Consortium een nieuwe roadmap opgesteld voor de periode 2016-2019. Een van de nieuwe lijnen in het programma is Infrastructure, waarbinnen wordt gekeken naar innovaties waarmee bestaande infrastructuur langer economisch kan worden ingezet of hergebruikt voor andere activiteiten op de Noordzee. Een van de plannen waarvoor een innovatie cluster wordt opgezet is de samenwerking met Offshore Wind. Oude olie en gas platforms kunnen worden ingezet voor verdere ontwikkeling van toekomstige wind parken op de Noordzee, bijvoorbeeld voor hergebruik voor transformatorstations of voor het opvangen van variabele belasting van het electriciteitsnet op zee. In dit cluster wordt samen met TKI Wind op Zee een innovatieprogramma ontwikkeld om technologische innovatiebelemmeringen weg te halen om de integratie en samenwerking tussen wind op zee en offshore olie en gas mogelijk te maken.

Om de kansen en belemmeringen in kaart te brengen, wordt in samenwerking met KPMG een Innovation Challenge Northsea Energy gestart, waarin via een app en sociale media ideeën kunnen worden gegenereerd die systeem integratie in offshore energie kunnen versterken. De challenge loopt van 1 september tot half oktober 2016. Parallel zal het innovatienetwerk worden opgebouwd waar kan worden samengewerkt om de innovatiekansen te benutten.