Subsidies

Dow Terneuzen

TKI Energie en Industrie faciliteert innovaties voor een duurzame en inclusieve industrie. Deze innovaties zijn vaak technologisch, maar bijvoorbeeld ook financiële, institutionele, of sociale innovaties worden steeds relevanter. Onze activiteiten bestaan uit consortiumvorming, kennisdeling en het uitzetten van subsidieregelingen, naast het verzamelen van innovatievragen bij de industrie. Voor consortiumvorming en kennisdeling zijn het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) en de kennisinstellingen belangrijke partners. Zij zijn de partijen die samen met bedrijven de innovaties tot stand brengen.

Subsidieregelingen

Voor de industrie zijn in 2018 en 2019 de volgende subsidieregelingen van de Topsector Energie van belang:

Regeling Onderwerpen
DEI+ 1. Energie-innovatie (o.a. efficiency)
2. CO2-reductie in de industrie (o.a. CCUS, chemische recycling)
3. Flexibilisering elektriciteitssysteem (o.a. H2)
Topsector Energiestudies  1. Topsector Energiestudies Industrie (niet CCUS)
2. Topsector Energiestudies Industrie (CCUS)
Biobased Economy en Groen gas:
Innovatieprojecten
1. Thermochemische- en Chemisch katalytische conversietechnologie
2. Biotechnologische conversietechnologie
Waterstof Productie van klimaatneutrale waterstof, gebruik van waterstof als brandstof en grondstof
Geo-energie Ontwikkeling en productie diepe en ultradiepe geothermie
Joint Industry Projects (JIP) 1. CO2-neutraal industrieel warmtesysteem
2. Elektrificatie van processen
3. Circulaire grondstoffen, processen, producten

 

Missiegedreven Meerjarige Innovatie Programma’s (MMIPs)

In 2018 werd de Integrale Kennis en Innovatieagenda voor klimaat en energie (IKIA) opgesteld. Deze articuleert de benodigde kennis en innovatie voor de maatschappelijke opgave van het Klimaatakkoord en benoemt missies voor 2050 en tussendoelstellingen voor 2030. Deze missies vragen om een commitment en programmatische aanpak op langere termijn, en krijgen in deze agenda vorm in zogenoemde Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s). Deze MMIPs zullen de prioriteiten bepalen voor de subsdieregelingen vanaf 2020. Voor de industrie zijn de volgende MMIPs van belang:

  • MMIP 6: Sluiting van industriële kringlopen;
  • MMIP 7: CO2-vrij industrieel warmtesysteem;
  • MMIP 8: Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen.

En er is een sterke interactie met het MMIP voor systeemintegratie:

  • MMIP 13: Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem.