Systeemintegratie: Wie zijn wij

Systeemintegratie brengt alle schakels, spelers en energiedragers samen in één flexibele energievoorziening.

Over grenzen heen denken

In het thema Systeemintegratie zijn alle TKI’s - Energie en industrieUrban EnergyGasWind op zee en Biobased Economy - vertegenwoordigd. Voor het slagen van een verbetering van de integratie van de diverse energiesystemen is het nodig over grenzen heen te denken.

De diverse TKI's leveren input, maar het programma wordt centraal gepositioneerd en aangestuurd. We willen voorkomen dat kansrijke initiatieven tussen wal en schip vallen. Met een centrale aansturing wordt de integraliteit bewaakt, de afstemming geborgd en is het duidelijk waar het centrale aanspreekpunt ligt. Dankzij de samenwerking met de TKI's kan maatwerk worden geleverd.

Kansen en kennis

Bij bedrijven, kennisinstellingen en overheden is steeds meer belangstelling om met systeemintegratie aan de slag te gaan. Zowel op technisch als economisch als op institutioneel en maatschappelijk vlak liggen er veel kansen als het gaat om een betere integratie binnen het energiesysteem.

Daarbij wil het kennisprogramma Systeemintegratie ondersteunen, vooral door kennis te genereren, te verspreiden en te laten toepassen door marktpartijen. Omdat kennis kan helpen de investeringsrisico’s te reduceren en een stimulans kan zijn voor de benodigde ontwikkeling van (nieuwe) beleidsinstrumenten in Nederland.

Energieopslag en conversietechnologie

Systeemintegratie besteedt aandacht aan energieopslag én aan conversietechnologie. Omdat zowel het één als het ander kan bijdragen aan de verbetering van de integratie tussen schakels en spelers in de energiewaardeketens en de vergroting van de flexibiliteit van het energiesysteem.

Het programma ondersteunt projecten waarmee wordt gezocht naar een efficiëntere en effectievere integratie van nieuwe toepassingen in het energiesysteem en projecten om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van innovatieve technische concepten en ideeën. Daarbij zijn allerlei cross-overs denkbaar tussen bijvoorbeeld energie en chemie, agro-food en energie, enzovoort.