Deelprogramma 5. Energieopslag en conversie

 • 2021 Energie & Mobiliteit. Inventarisatie om een ontwikkelketen op te zetten voor batterijen in Nederland - Een inventarisatie om een ontwikkelketen op te zetten voor batterijen in Nederland. Wat zijn de mogelijkheden om in de behoeften te voorzien van zowel de mobiliteitssector als de energiesector? In de inventarisatie is ook een SWOT-analyse meegenomen. De studie richt zich op batterijtoepassingen voor drie HD-gebruiken: bussen, trucks en vaartuigen (binnenvaart en veerponten). Centraal staat ook de vraag hoe de batterijtoepassingen kunnen worden ingepast in het elektriciteitsnet en (via elektrolyse) in het energienet.
  Partners: RAI Automotive Industry NL, Topsector Hightech Systemen & Materialen, Topsector Water & Maritiem

 • 2020 The role of large-scale energy storage in the energy system of the Netherlands, 2030-2050: Large-Scale Energy Storage in Salt Caverns and Depleted Gas Fields (LSES) - This report presents and discusses the results of the activities performed in Work Package 1 of the research project LSES. It consists of an analysis of the role of large-scale storage in the future energy system: what will be the demand for large-scale storage, when in time will it arise, and where geographically in our energy system will it be needed?
  Partners: TNO, EBN, Gasunie, Gasterra, NAM and Nouryon.
   
 • 2020 Memo over Validatie businesscase O-PAC: waarde voor duurzaam elektriciteitsproductie - De memo is geschreven als aanvulling verkenning op de rapportage “Validatie businesscase O-PAC” van 27 februari 2019. In deze verkenning wordt de waarde van O-PAC voor duurzame elektriciteitsproductie onderzocht. 
  Partners: Berenschot Groep B.V.
   
 • 2018 CNES: Verkenning naar grootschalige opslag van energie door stikstofinjectie in gasvelden - Haalbaarheidsonderzoek naar duurzame energieopslag door middel van gecomprimeerde lucht of stikstof in zoutcavernes of gasvelden. Geschetst is op welke manier een betrouwbare en betaalbare faciliteit voor Compressed Nitrogen Energy Storage in een gasveld kan worden gerealiseerd, met aandacht voor technische, economische en maatschappelijke aspecten.
  Partners: Liandon, NAM, TNO
   
 • 2017 Eindrapportage CO2-vrije waterstof uit gas: fundamentele stap naar duurzaam energiesysteem - Eindpresentatie van het haalbaarheidsonderzoek naar de winning van CO2-vrije waterstof uit aardgas (methaan) waarbij het bijproduct CO2 meteen wordt afgevangen en opgeborgen in oude gasvelden.
  Binnen dit project zijn enkele systeemconfiguraties (onshore/offshore, verschillende afzetmarkten voor waterstof en CO2) geanalyseerd. De activiteiten focussen zich op de technische, economische en institutionele aspecten die hierbij komen kijken. Een begeleidingscommissie met verschillende belanghebbenden en ketenpartners is geformeerd om een breed gedragen beeld te ontwikkelen. Tot slot is een routekaart ontwikkeld om het verdere introductieproces te ondersteunen.
  Partners: Berenschot groep B.V.
   
 • 2017 Conversie van laag temperatuur restwarmte in elektriciteit
  Haalbaarheidsonderzoek of laagwaardige restwarmte, die bij het zout verdampingsproces vrijkomt, rendabel kan worden omgezet in elektriciteit. In de markt beschikbare restwarmte oplossingen werken niet met dermate laagwaardige warmte. Oplossingsrichting is het inbedden van een vernieuwende elektriciteitstechnologie, welke bedoeld is om zeer laagwaardige warmte uit de oceaan te converteren naar elektriciteit; een proces dat Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) heet, in een bestaande systeem.
  Partners: Bleurise B.V.