Programma Systeemintegratie & MMIP13

Algemene informatie over het programma systeemintegratie.

Kennisuitwisseling

2022 – Video: Wet- en regelgeving
Technische innovaties zullen dé aanjager zijn van onze energietransitie. Maar zijn we er eigenlijk wel klaar voor? Om de doelen van het Klimaatakkoord te halen moeten we ook bestuurlijk en juridisch onze grenzen verleggen. De energietransitie vindt niet alleen op het land en het water plaats maar ook op papier.

2022 – Video: Techniek
We moeten onze wereld opnieuw inrichten in een relatief korte tijd. En dat stelt ons voor grote complexe vragen. Wat is de ideale energiemix, hoe dichten we de gaten tussen vraag en aanbod en hoe maken we met elkaar de juiste keuzes op elk niveau? Om deze vraagstukken op te lossen hebben we technologische oplossingen nodig en betrouwbare data, moeten we meer samenwerken en over traditionele grenzen heen kijken.

2020 - Werkconferentie Topsector Energie: Systeemintegratie: meer dan de som der delen?
Wat zijn de effecten op techniek, business modellen, besluitvorming en burgerparticipatie? Is Nederland klaar voor een systeemdoorbraak? Tijdens deze sessie van de Werkconferentie Topsector Energie 2020 kijken we naar een nieuwe visie voor een radicaal andere ordening van de energiewaardeketen. En horen we vanuit de praktijk wat nu al de impact is van deze nieuwe benadering.

Publicaties

 • 2021 Systeemintegratie: Naar een holarchisch energiesysteem? (pdf) - In deze brochure worden enkele gedachten en beelden over het toekomstige energiesysteem gepresenteerd. De energietransitie verandert fundamenteel onze energiehuishouding. Deze veranderingen zijn niet alleen technisch van aard, maar hebben ook economische, beleidsmatige, ecologische en sociale dimensies. De ontwikkeling van het energiesysteem vraagt daarom om een integrale aanpak met een adequate vorm van regie.
   
 • 2019 MMIP 13: Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem - In dit document wordt een toelichting gegeven op de missie van het programma en de kennis- en innovatie opgaven van de verschillende deelprogramma’s.
   
 • 2018 Kennis en Innovatie Agenda: Programma Systeemintegratie (pdf) - Voor het Programma Systeemintegratie zijn in 2018 drie innovatie roadmaps en Kennis en Innovatie Agenda’ s (KIA) ontwikkeld. Deze roadmaps zijn gebruikt voor de opzet van een Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma (MMIP) "Een robuust en maatschappelijk gedragen ennergiesysteem".

  De roadmaps en KIA geven een overzicht van de knelpunten en issues met betrekking tot systeemintegratiethema ’s in Nederland. Inclusief eventuele oplossingsrichtingen en opties, voor alle actoren die actief of betrokken zijn bij de energietransitie, zoals regio’s/gemeenten/ provincies die binnenkort hun energie- en klimaatplannen gaan opstellen. Voor bedrijven die hun processen en energie- voorziening willen verduurzamen, netbeheerders die hun infrastructuur moeten aanpassen en de Rijksoverheid ten behoeve van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. Partners: TNO, ECN.
   

 • 2018 Naar een flexibel en robuust energiesysteem (pdf) - Deze brochure is gemaakt ter ondersteuning van de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord. De brochure bestaat uit twee delen. In het eerste deel is de opgave rondom systeemintegratie in beeld gebracht. Het energiesysteem krijgt de maken met verschillende soorten veranderingen, zowel  technologisch als sociaal-maatschappelijk van aard, en dit heeft gevolgen voor de energietransitie. Ook wordt de flexibiliteitsbehoefte toegelicht en mogelijke bronnen aangedragen. Het tweede deel van de brochure is gewijd aan agendering van innovatievraagstukken. Deze ‘agenderingspunten’ zijn gerangschikt rond de thema’s: integrale afweging over verduurzamings- maatregelen, flexibiliteit ontsluiten en benutten, markt- ordening heroverwegen, digitalisering, inzet van bestaande infrastructuren en sociale en institutionele aspecten. Partners: Topsector Energie Programma Digitalisering, RvO, TNO, TU Eindhoven, TU Delft, RUG/Energy Academy Europe, Hogeschool Arnhem Nijmegen, TKI Urban Energy, Liander, Tennet.
   
 • 2016 Eindrapportage institutionele belemmeringen en oplossingsrichtingen (Berenschot) (pdf) Deze rapportage is gebaseerd op vier deelstudies die in de beknopte periode van een maand in opdracht van de Topsector Energie/RVO zijn uitgevoerd door EY, PwC, Loyens & Loeff en APPM. In elk van de vier deelstudies zijn belemmeringen gesignaleerd die spelen binnen één van de energiefunctionaliteiten zoals die zijn geïdentificeerd door het RLI (2015):
  - Kracht & Licht (PwC);
  - Transport & Mobiliteit (APPM);
  - Lage temperatuurwarmte (EY);
  - Hoge temperatuurwarmte (Loyens & Loeff)
  Berenschot heeft als vijfde partij de bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit deze studies bijeengebracht met als doel te komen tot een integraal beeld en een samenhangende rapportage. 
  Partner: Berenschot Groep B.V.