Innovatieprogramma MMIP13 'Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem"

Om de maatschappelijke opgave van het Klimaatakkoord uit te voeren, hebben we kennis en innovatie nodig. Dit staat in de Integrale Kennis en Innovatie Agenda (IKIA) voor klimaat en energie.

De kennis en innovatieopgaven vragen vaak een langjarig programmatische aanpak. Die hebben we uitgewerkt in de IKIA in 13 Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s). Het programma systeemintegratie sluit direct aan op MMIP13 voor 'Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem'.

Onze kerntaken zijn het initiëren, ontwikkelen, opzetten en begeleiden van kennis en innovatieprogramma’s en projecten. Dit gebeurt in samenwerking met kennisinstellingen, bedrijven en overheden. We ondersteunen deze Publiek-Private Samenwerkingen (PPS’en) waar we kennis en innovaties mee delen.

De 6 deelprogramma’s van MMIP 13

1. Kennis voor integrale besluitvorming

Deelprogramma 1 richt zich op de zaken die belangrijk zijn voor volledige besluitvorming. Het gaat hierbij over de opzet van complexe besluitvormingstrajecten. Daarnaast gaat het over duidelijke gegevens en modellen die er voor een complete besluitvorming belangrijk zijn.

2. Inclusieve energietransitie

Deelprogramma 2 richt zich op kennisontwikkeling en methoden die zorgen voor eerlijke besluiten. Ze hebben draagvlak en leiden tot goede ruimtelijke inpassing. Daarnaast besteden we binnen dit deelprogramma aandacht aan de gevolgen van de energietransitie. Wat is de invloed daarvan op het gedrag van eindgebruikers?

3. Geïntegreerde energie- infrastructuur

Deelprogramma 3 richt zich op onderzoek en ontwikkelingsprogramma’s voor een doelmatig en integraal ontwerp en beheer van kostenefficiënte duurzame geïntegreerde energie infrastructuur passend bij de behoefte aan voldoende flexibiliteit.

4. Flexibele energiemarkten

Deelprogramma 4 richt zich op onderzoek en kennisontwikkeling ten aanzien van economische aspecten van de energietransitie, zoals verdienmodellen en marktmechanismen voor lage maatschappelijke kosten en de juiste prikkels voor stakeholders.

5. Opslag en conversie

Deelprogramma 5 richt zich op onderzoek naar en ontwikkeling van technologie voor inpassing van grootschalige opslag en conversie faciliteiten voor het integrale energiesysteem

6. Operationeel management & Digitalisering

Deelprogramma 6 houdt zich bezig met innovatie die is gericht op het operationeel in control houden van het toekomstige energiesysteem. Het ontwikkelt hiervoor visie op operationele sturing, sturingsmechanismen en digitale technologieën, architecturen en standaarden.

Ben je professioneel betrokken bij één van deze thema’s? Of herken je de thema’s als een uitdaging in je werkzaamheden binnen de energietransitie? Dan biedt systeemintegratie oplossingen die onzekerheden en afhankelijkheden die horen bij dit proces het hoofd te bieden.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je in gesprek over hoe je van start kunt gaan? Neem contact op met Michel Emde, Programmamanager Systeemintegratie.