Systeemintegratie

Systeemintegratie in het kader van de energietransitie betekent het op een gecoördineerde wijze integreren van ketens van verschillende energiedragers en gebruikssectoren tot één duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar en veilig energiesysteem, met een breed maatschappelijk draagvlak. Een energiesysteem omvat de hele energie-waardeketen, dus alles wat nodig is om energie van opwek naar gebruik te brengen.

Een energiesysteem heeft zowel een technische, economische, juridische, leefomgeving en sociale dimensie:

  • Onder technische dimensie verstaan we de gehele keten van opwek, transport, conversie, opslag en gebruik van verschillende vormen van energie.
  • De economische dimensie omvat marktmodellen, business cases en financieringsvormen.
  • De juridische dimensie bestaat uit wet­ en regelgeving, inclusief het onderliggende vergunningen­ en normenkader.
  • Binnen de leefomgeving dimensie valt onder meer ruimtelijke inrichting, klimaat en milieudoelen.
  • Onder de sociaal-maatschappelijke dimensie verstaan we gedrag en perceptie van burgers en bedrijven, de (rechtvaardigheid van de) verdeling van de consequenties van de energietransitie, participatieprocessen voor burgers en bedrijven, besluitvormingsprocessen enz.

Systeemintegratie koppelt al deze dimensies integraal aan het systeem waardoor het proces efficiënter wordt en het duurzame energiesysteem van de toekomst betrouwbaar, veilig en betaalbaar blijft. Dit geïntegreerde energiesysteem kent verschillende ruimte- en tijdschalen; van lokaal tot Noordwest Europese schaal en van seconden tot enkele decennia.

Systeemintegratie zorgt voor efficiënte, hoogwaardige en adequate besluitvorming in de energietransitie.

Meer weten?

Ontdek hoe het innovatieprogramma MMIP13 invulling geeft aan systeemintegratie.

Nieuws