PPS-toeslagregeling

PPS-toeslagregeling

Met de PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag) stimuleert de overheid privaat-publieke samenwerking. Voor elke euro die bedrijven investeren in R&D bij een onderzoeksorganisatie, ontvangt het TKI € 0,30 PPS-toeslag van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bedrijven of publiek-privaat samenwerkingsverbanden kunnen grondslag voor de PPS-toeslag op het gebied van verduurzaming van de industrie aanmelden bij TKI Energie en Industrie. Missie C uit het IKIA Klimaatakkoord is hiervoor het kader.

 

Uitgangspunten voor de regeling

 • PPS-toeslag wordt programmatisch ingezet in nieuw te ontwikkelen samenwerkingsprojecten binnen een PPS.
 • De bedrijven (binnen het PPS), die de grondslag hebben gegenereerd met hun private bijdrage, hebben invloed op de onderwerpen van de projecten. Er is geen directe koppeling tussen de partij die grondslag aanbrengt en de partijen die een toeslagproject toegekend krijgen.
 • De PPS-toeslag wordt toegekend aan de projecten via een beoordelingsproces, waarbij een onafhankelijke adviescommissie de directeur van TKI Energie en Industrie adviseert.
 • TKI Energie en Industrie bepaalt of het project past binnen het innovatieprogramma.
 • Bij voorkeur wordt een Nederlandse kennisinstelling betrokken, om de kennispositie in Nederland te borgen.

 

Twee soorten PPS-toeslag

Er zijn twee soorten PPS-toeslag: programmatoeslag en projecttoeslag:

 

 • Programmatoeslag kunt u gebruiken om één of meerdere nieuwe TKI- samenwerkingsprojecten te starten. Dit kunnen projecten zijn op het gebied van industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, fundamenteel onderzoek of innovatie-activiteiten. Voor de verschillende typen projecten gelden verschillende percentages TKI-subsidie die maximaal mogen worden gebruikt. TKI Energie en Industrie maakt gebruik van de programmatoeslag.

 

 • Projecttoeslag kunt u gebruiken om subsidie verkrijgen op één PPS-onderzoeksproject, waarvoor al afspraken zijn gemaakt met het bedrijfsleven.

 

De grondslag voor PPS-toeslag

De grondslag voor de PPS-toeslag bestaat uit de bijdragen van de private sector aan onderzoeksorganisaties in het voorgaande jaar. De programma toeslag kan alleen worden aangevraagd door een TKI, niet door individuele organisaties.

Voor de aanvraag van de programmatoeslag kunnen de private bijdrage van het afgelopen jaar worden opgevoerd:

 • private bijdragen in privaat-publieke samenwerkingsprojecten, al dan niet met ANBI- bijdrage;
 • private bijdragen in TKI-relevante onderzoeksopdrachten. Dit zijn opdrachten voor contractonderzoek waarvan de kennis breder in het TKI toepasbaar is via bekendmaking resultaten in TKI-verband.
 • private in kind bijdragen in EU-projecten die in het werkpakket van de betrokken onderzoeksorganisatie zitten 

De private bijdrage kan zowel cash als in kind zijn. De in kind bijdrage kan tot een maximum van 20.000 euro per private partij op TKI-niveau worden opgevoerd als grondslag.

 

Indienen projectvoorstellen

Gedurende het gehele jaar kunnen voorstellen voor activiteiten en projecten worden ingediend bij TKI E&I. Voorstellen voor deze ‘inzetprojecten’ worden ter beoordeling voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie.

Deze adviescommissie adviseert de directie om de voorgestelde inzetprojecten al dan niet vast te stellen en op te nemen in het programma. De adviescommissie maakt een ranking van ieder ingediend voorstel en brengt advies uit aan de directie. Aan de hand van het advies van de commissie besluit de directeur TKI E&I over de goedkeuring. Bij akkoord tekent de directeur TKI E&I af namens TKI Energie. De adviescommissie komt vier keer per jaar bij elkaar. 

 

De projecten worden op de volgende criteria worden beoordeeld:

 1. Verduurzaming en maatschappelijke relevantie.
 2. Bijdrage aan Nederlandse economie.
 3. Mate vernieuwing en versterking Nederlandse kennispositie.
 4. Projectkwaliteit én de mate van efficiënte en effectieve inzet van middelen.

 

Er kunnen vijf punten per criterium worden gegeven (1 voldoet nauwelijks – 5 voldoet uitstekend). Een voorstel moet minimaal 12 punten behalen om in aanmerking te komen voor PPS-toeslag. Naast de kwaliteit van de voorstellen beoordeelt de commissie ook de aansluiting van het project bij de het onderzoeksprogramma van de TKI en de categorie onderzoek waarin het project valt.

 

Uw voorstel kunt u indienen door het projectplan en de begroting (formats beschikbaar) in te vullen en per e-mail te sturen aan Rob Kreiter (@email). Ook is het uiteraard mogelijk uw idee voor een projectvoorstel te bespreken. 

 

Voorwaarden projectvoorstellen

Er zijn een aantal voorwaarden waar de projectvoorstellen aan moeten voldoen. Dit zijn de volgende:

 • De inzet van de PPS-toeslag moet een meerwaarde opleveren voor het TKI-programma.
 • Het project moet een bijdrage leveren aan de doelstellingen zoals vastgelegd in de missies voor Energietransitie en Duurzaamheid
 • Voorstellen moeten in lijn zijn met de regels van het kaderbesluit EZ subsidies en de O&O&I kaderregeling voor staatssteunpercentages.
 • De inzet van de toeslag op projectniveau is maximaal:
  • Fundamenteel onderzoek: 80 %
  • Industrieel onderzoek: 50%
  • Experimentele ontwikkeling: 25%
 • Deze grens geldt op projectniveau. Op deelnemersniveau kan dit afwijken. In geval van niet-economische activiteiten mag er op deelnemersniveau maximaal 80% subsidie worden toegekend. Op projectniveau blijven de bovenstaande vereisten van kracht. 
 • Er moet sprake zijn van daadwerkelijke samenwerking tussen private en publieke partijen. Dit moet blijken uit de samenstelling van het consortium en de rol van de deelnemers. Projecten met een aanzienlijke private bijdrage scoren hoger in de beoordeling. De industriële bijdrage mag zowel cash als in kind zijn. De kosten gemaakt door de onderzoeksorganisaties bedragen minimaal 10% van de kosten. 
 • Projectvoorstellen moeten bijdragen aan de kennisinfrastructuur in Nederland.
 • Projectconsortia sluiten na toekenning een samenwerkingsovereenkomst waarin financiële afspraken en afspraken over kennisbenutting worden vastgelegd.

 

Samenwerking met Institute for Sustainable Process Technology

Het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) verzamelt al enkele jaren grondslag voor de PPS-toeslag bij de aangesloten bedrijven. ISPT is op dit moment het enige PPS dat grondslag aanbrengt via TKI E&I. Alle PPS-en kunnen op vergelijkbare manier deelnemen aan de PPS-toeslag regeling bij TKI E&I.

 

Specifiek voor de grondslag die door ISPT is aangebracht geldt het volgende. Het project wordt uitgevoerd conform de ISPT-regelementen. ISPT is deelnemer in het project en voert hierbij de volgende activiteiten uit: penvoerder, kennis disseminatie en uitwisseling, biedt toegang tot het (industriële) netwerk, programma coördinatie, levert de intranet omgeving en de programma management tools. De subsidiabele activiteiten bestaan uit de inhoudelijke begeleiding. Deze kosten worden geraamd op 5.000 euro per jaar per project.

 

Meer informatie

Op de website van de topsector Energie is meer informatie beschikbaar over het programma van de TKI Energie en Industrie. 

Op de website van RVO.nl is actuele informatie te vinden over verschillende subsidiemogelijkheden, waaronder de PPS-toeslagregeling.