Subsidies

Dow Terneuzen

TKI Energie en Industrie faciliteert innovaties voor een duurzame en inclusieve industrie. Deze innovaties zijn vaak technologisch, maar bijvoorbeeld ook financiële, institutionele, of sociale innovaties worden steeds relevanter. Onze activiteiten bestaan uit consortiumvorming, kennisdeling en het uitzetten van subsidieregelingen, naast het verzamelen van innovatievragen bij de industrie. Voor consortiumvorming en kennisdeling zijn het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) en de kennisinstellingen belangrijke partners. Zij zijn de partijen die samen met bedrijven de innovaties tot stand brengen.

Subsidieregelingen

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

De MOOI-regeling ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen. De regeling richt zich op projecten voor Wind op zeeHernieuwbare elektriciteit op land, de Gebouwde omgeving en de Industrie. De MOOI-regeling van 2020 is gesloten. Binnenkort opent de MOOI 2022-regeling met € 21 miljoen subsidie voor industrie. Vooraanmelding is vereist en kan vanaf 1 april 2022 09:00 uur tot 19 april 2022 17:00 uur. Lees hier meer over de voorwaarden en het traject

PPS-toeslagregeling

Met de Publiek-Private Samenwerking-toeslag regeling (voorheen TKI-toeslag) stimuleert de overheid privaat-publieke samenwerking. Bij TKI Energie en Industrie kunt u de grondslag aanvragen wanneer u investeert in R&D naar verduurzaming van de industrie bij een onderzoeksorganisatie. Lees hier meer over de PPS-toeslagregeling

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

De HER+ kijkt naar CO2-reductie in plaats van alleen naar hernieuwbare energieproductie. De HER+-projecten moeten leiden tot CO2-reductie in 2030 en daarmee helpen de klimaatdoelstellingen te behalen. Ook moeten ze besparen op de toekomstige uitgaven aan subsidies, overeenkomstig het Besluit stimulering duurzame energietransitie (SDE++). Die besparing moet groter zijn dan de subsidie die u voor het project heeft aangevraagd. De subsidieregeling HER+ was open tot en met 31 maart 2021. Budget is € 30 miljoen.

Innovatiemakelaars

TKI Energie en Industrie ondersteunt startende en MKB-ondernemers door het meefinancieren van ‘innovatiemakelaars’. Deze helpt bijvoorbeeld bij het maken van een business case, vinden van de juiste partners, opzetten van consortia en marktrijp maken van een innovatie. Voldoet u aan de voorwaarden om van deze regeling gebruik te maken, dan geldt voor de regeling, die vanaf 24 januari 2022 weer open staat voor energie startups en scale-ups, dat de kosten voor de ondersteuning van een innovatiemakelaar tot 80% kunnen worden gefinancierd. Deze vergoeding kan oplopen tot maximaal € 10.000 subsidie (inclusief btw) per onderneming. De overige 20% dient de mkb-onderneming zelf te financieren. Lees hier meer over de mogelijkheden van een innovatiemakelaar.

Topsector Energiestudies Industrie

De Topsector Energie subsidieert projecten en onderzoek die kosteneffectief CO2-emissies gaan reduceren in 2030. Aanvragen waren mogelijk voor haalbaarheidsstudies, milieustudies en vergelijkbare studies binnen de programmalijnen:

  • Sluiting van industriële ketens
  • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem
  • Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwende processen
  • CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage)

Deze regeling is gesloten. Aanvragen was mogelijk tot en met 14 december 2021 17:00 uur. 

Subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie 2020 (DEI+)

Subsidie voor innovatieve pilot- en demonstratieprojecten kon u aanvragen binnen de regeling DEI+ 2020. Een demonstratieproject levert een productie-installatie op die ook na afloop van het project in gebruik blijft. De voor de industrie relevante thema’s binnen de DEI+ zijn onder andere energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) en overige CO2-reducerende maateregelen in de industrie of elektriciteitssector. Er was € 86,1 miljoen beschikbaar. Deze regeling kon tot 7 januari 2022 worden aangevraagd en is nu tijdelijk gesloten. 

Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

DE VEKI-regeling is bedoeld om ondernemers te ondersteunen die CO2-besparende maatregelen willen nemen. Voorwaarden zijn dat de werking al is bewezen, dat de investeringskosten te hoog zijn voor de ondernemer en de terugverdientijd langer is dan vijf jaar. U kon de VEKI aanvragen tot en met 14 december 2021. Deze regeling is tijdelijk gesloten. 

KIEM GoChem regeling

MKB'ers en kennisinstellingen die samen een verkennend onderzoek uitvoeren naar duurzame chemie of bijdragend aan de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’'s 6, 7 en 8 van de Missie Industrie konden subsidie aanvragen als KIEM GoChem project. De regeling KIEM GoChem bestaat sinds 2019 en werd voortgezet met een call voor 2020 en 2021. U kunt hier meer informatie vinden. De call is sinds december 2021 gesloten.

Prioriteiten voor de subsidieregelingen: MMIP's

In 2018 werd de Integrale Kennis en Innovatieagenda voor klimaat en energie (IKIA) opgesteld. Deze articuleert de benodigde kennis en innovatie voor de maatschappelijke opgave van het Klimaatakkoord en benoemt missies voor 2050 en tussendoelstellingen voor 2030. Deze missies vragen om een commitment en programmatische aanpak op langere termijn, en krijgen in deze agenda vorm in zogenoemde Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s). Deze MMIPs zullen de prioriteiten bepalen voor de subsdieregelingen vanaf 2020. Voor de industrie zijn de volgende MMIPs van belang:

  • MMIP 6: Sluiting van industriële kringlopen;
  • MMIP 7: CO2-vrij industrieel warmtesysteem;
  • MMIP 8: Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen.

En er is een sterke interactie met het MMIP voor systeemintegratie:

  • MMIP 13: Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem.