Subsidies

Dow Terneuzen

TKI Energie en Industrie faciliteert innovaties voor een duurzame en inclusieve industrie. Deze innovaties zijn vaak technologisch, maar bijvoorbeeld ook financiële, institutionele, of sociale innovaties worden steeds relevanter. Onze activiteiten bestaan uit consortiumvorming, kennisdeling en het uitzetten van subsidieregelingen, naast het verzamelen van innovatievragen bij de industrie. Voor consortiumvorming en kennisdeling zijn het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) en de kennisinstellingen belangrijke partners. Zij zijn de partijen die samen met bedrijven de innovaties tot stand brengen.

Subsidieregelingen

Topsector Energiestudies Industrie

De Topsector Energie subsidieert projecten en onderzoek die kosteneffectief CO2-emissies gaan reduceren in 2030. U kunt aanvragen indienen voor haalbaarheidsstudies, milieustudies en vergelijkbare studies binnen de programmalijnen:

  • Sluiting van industriële ketens
  • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem
  • Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwende processen
  • CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage)

U kunt subsidie aanvragen vanaf 15 januari 2020 tot en met 1 september 2020. Lees hier meer over de Topsector Energiestudies Industrie.

Subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie 2020 (DEI+)

Subsidie voor innovatieve pilot- en demonstratieprojecten kunt u aanvragen binnen de regeling DEI+ 2020. In een pilot test en verbetert u een nieuwe technologie in een testopstelling die de praktijk representeert. Een demonstratieproject levert een productie-installatie op die ook na afloop van het project in gebruik blijft. De voor de industrie relevante thema’s binnen de DEI+ zijn onder andere energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) en overige CO2-reducerende maateregelen in de industrie of elektriciteitssector. Er is € 86,1 miljoen beschikbaar. U kunt de DEI+ 2020 aanvragen van 15 januari 2020 tot en met 7 januari 2021. Naast de DEI+ 2020 loopt de in 2019 gestarte DEI+ Circulaire Economie door tot en met 22 september 2020. Budget: € 44 miljoen. Bij de DEI+-aanvragen hanteren we first come, first served.

Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

DE VEKI-regeling is bedoeld om ondernemers te ondersteunen die CO2-besparende maatregelen willen nemen. Voorwaarden zijn dat de werking al is bewezen, dat de investeringskosten te hoog zijn voor de ondernemer en de terugverdientijd langer is dan vijf jaar. U kunt de VEKI nog aanvragen tot 30 juni 2020. 

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

De MOOI-regeling ondersteunt samenwerkende partijen om met grote stappen de klimaatdoelen te realiseren. Om in aanmerking te komen voor de MOOI moeten projecten een integrale aanpak hebben met bij voorkeur organisaties uit verschillende disciplines in consortia. Er is € 65 miljoen beschikbaar. Tot 20 april kunt u een vooraanmelding indienen voor de MOOI. Na beoordeling kunt u een subsidieaanvraag doen tot en met 8 september 2020. 

PPS-toeslagregeling

Met de Publiek-Private Samenwerking-toeslag regeling (voorheen TKI-toeslag) stimuleert de overheid privaat-publieke samenwerking. Bij TKI Energie en Industrie kunt u de grondslag aanvragen wanneer u investeert in R&D naar verduurzaming van de industrie bij een onderzoeksorganisatie. Lees hier meer over de PPS-toeslagregeling

Innovatiemakelaars

TKI Energie en Industrie ondersteunt startende en MKB-ondernemers door het meefinancieren van ‘innovatiemakelaars’. Deze helpt bijvoorbeeld bij het maken van een business case, vinden van de juiste partners, opzetten van consortia en marktrijp maken van een innovatie. Lees hier meer over de mogelijkheden van een innovatiemakelaar.

Subsidie Circulaire ketenprojecten

De Subsidie Circulaire ketenprojecten is bedoeld om het Nederlandse bedrijfsleven extra te stimuleren circulair en in ketens te ondernemen. De regeling wordt vanaf 9 april opengesteld. Vanaf dan kunt u in consortia van minstens drie en maximaal zes bedrijven een aanvraag indienen. Lees hier meer over de Subsidie Circulaire ketenprojecten.

KIEM GoChem regeling

MKB'ers en kennisinstellingen die samen een verkennend onderzoek uitvoeren naar duurzame chemie of bijdragend aan de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’'s 6, 7 en 8 van de Missie Industrie kunnen subsidie aanvragen als KIEM GoChem project. De regeling KIEM GoChem bestaat sinds 2019 en wordt voortgezet met een call voor 2020 en 2021. U kunt hier meer informatie vinden en de subsidie aanvragen

Missiegedreven Meerjarige Innovatie Programma’s (MMIPs)

In 2018 werd de Integrale Kennis en Innovatieagenda voor klimaat en energie (IKIA) opgesteld. Deze articuleert de benodigde kennis en innovatie voor de maatschappelijke opgave van het Klimaatakkoord en benoemt missies voor 2050 en tussendoelstellingen voor 2030. Deze missies vragen om een commitment en programmatische aanpak op langere termijn, en krijgen in deze agenda vorm in zogenoemde Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s). Deze MMIPs zullen de prioriteiten bepalen voor de subsdieregelingen vanaf 2020. Voor de industrie zijn de volgende MMIPs van belang:

  • MMIP 6: Sluiting van industriële kringlopen;
  • MMIP 7: CO2-vrij industrieel warmtesysteem;
  • MMIP 8: Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen.

En er is een sterke interactie met het MMIP voor systeemintegratie:

  • MMIP 13: Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem.