Sessies werkconferentie Topsector Energie 2018

  • The Energy Transition Game

Met de Energy Transition Game gaan we samen met u aan de slag. Wat gaan we doen? We gaan werken aan de energietransitie. Met elkaar gaan we kijken welke combinatie van technieken er mogelijk en nodig ia. Waar we die technieken kunnen inzetten? Welke bottlenecks kunnen we verwachten? Hoe urgent zijn die bottlenecks? Welke kansen biedt de transitie Nederland. En nog veel meer. Meedoen? We nodigen u uit om tijdens deze sessie de kennis en krachten uit de Topsector Energie te bundelen.

Door TKI Wind op Zee ism TKI Urban Energy, Systeemintegratie en Topsector Water

Meer weten?

Vaart maken met waterstof in de mobiliteit

TKI Nieuw Gas, TKI Dinalog en het H2 Platform organiseren een werksessie over bijna alle vormen van vervoer op waterstof. Aan bod komen: personenauto’s, bussen, vrachtwagens en speciale voertuigen zoals veegwagens en vuilniswagens. We praten u bij over de laatste stand van de techniek, welke modellen en uitvoeringen beschikbaar zijn of binnenkort beschikbaar komen. In een overzichtskaart tonen we u alle locaties waar u nu en in de komende jaren waterstof kunt tanken. Ook vertellen we u meer over de subsidiemogelijkheden. En over het voornemen om in groter verband voertuigen in te kopen om kostenbesparing en de introductie van waterstof te stimuleren. Dus laat u informeren over de laatste stand van zaken, deel uw ideeën met ons en stel al uw vragen.

Door TKI Nieuw Gas, H2 Platform en TKI-Dinalog

Meer weten?

Energietransitie: ontwerpen voor eindgebruikers

Als er te weinig aandacht is voor eindgebruikers, zal de energietransitie onnodig moeizaam verlopen en duur worden. ‘De eindgebruiker’ dient centraal te staan in ontwerpprocessen en visie- en planvorming. Dit heeft immers effect op betrokkenheid, draagvlak, eigenaarschap en last but not least: gedrag.

Tijdens de sessie ‘Energietransitie: ontwerpen voor eindgebruikers’ delen drie experts hun ervaring met het succesvol ontwerpen voor eindgebruikers en het uitlokken van bepaald gedrag bij eindgebruikers.
Na een drietal korte en inspirerende presentaties, gaat u in deze sessie in kleine groepen (3-5 personen) zelf aan de slag om interventies te ontwerpen die de eindgebruiker verleiden ander, gewenst gedrag te vertonen. Onder begeleiding van de experts past u  in deze casus direct de zojuist geleerde inzichten toe.

Sprekers:
  • Michiel Kirch (TKI Urban Energy)
  • Gerdien de Vries (TU Delft TBM)
  • Nathalie Waser (ClickNL)

Door TKI Urban Energy samen met CliCKNL

Meer weten?

De rol van energietransitiemodellen bij systeemintegratie

Voor het nemen van besluiten over verduurzamingsmaatregelen, noodzakelijk om de energietransitie te kunnen realiseren, zijn energietransitiemodellen onontbeerlijk. Diverse bedrijven en organisaties gebruiken en/of ontwikkelen deze modellen. Maar voldoen de huidige modellen en databronnen wel aan de eisen van vandaag en morgen? Kunnen ze het geïntegreerd energiesysteem en de juiste economische- en marktsituaties simuleren? Is het mogelijk modellen te koppelen? Zijn alle benodigde data beschikbaar? En zijn die data dan ook van voldoende kwaliteit?
De workshop gaat in op deze en andere vragen. De workshop stelt u in staat om samen met andere deelnemers antwoorden te formuleren, innovatievragen te identificeren en een actielijst te maken.

Door Topsector Energie, thema systeemintegratie

Meer weten?

Naar een klimaatneutrale industrie

De Nederlandse industrie staat voor een enorme uitdaging om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. De afgelopen 25 jaar heeft de Nederlandse industrie meer dan 31 Mton aan broeikasgasemissies gereduceerd (ca 35%) terwijl ze in deze periode substantieel is gegroeid. De Nederlandse industrie behoort nu al tot de wereldtop van de meest CO2-efficiënte industrie. Echter, de makkelijke opties zijn gerealiseerd. Nu volgen de moeilijke en duurdere maatregelen. Het is van belang om het transitiepad naar 2050 zodanig vorm te geven dat de opgave van bijna geen CO2-emissie wordt gehaald en tegelijkertijd de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven in de wereld behouden blijft.

Tijdens deze workshop gaan wij in op de plannen van een aantal industrieclusters en sectoren. Ook besteden wij aandacht aan specifieke innovaties.

Door TKI Energie & Industrie en Topsector Chemie

Meer weten?

AgriFood & Energie: ruraal naar nul (of minder) op de meter

Voor een duurzame toekomst is het essentieel dat bedrijven steeds minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en steeds meer duurzame energie gebruiken. Zeker ook in de agrifoodsector. Het beste is als een onderneming zelf zoveel energie opwekt, dat zij er zelf meer dan genoeg aan heeft. En de overgebleven energie zelfs zou kunnen delen met anderen. Dat kan bijvoorbeeld met zonnepanelen.
Maar hoe bereik je die ideale situatie? Oftewel: hoe ga je als ruraal bedrijf naar nul (of minder) op de meter? Kán dat überhaupt al? Welke zijn er – en wat zou nog ontwikkeld moeten worden?

Door Topsector Agri & Food, Innovatiegroep Klimaattafel Landbouw

Meer weten?

Electrochemische Conversie & Materialen (ECCM): coördinatie in energie-innovatie

De adviescommissie voor Elektrochemische Conversie en Materialen (ECCM) gaat met de deelnemers in discussie over samenwerking aan een missie over alle TRL-niveau’s en met andere sectoren.

Hernieuwbare elektriciteit en elektrificatie zijn belangrijk in de overgang naar een CO2-arme energievoorziening. Er is ook in de toekomst behoefte aan brandstoffen (in de sectoren luchtvaart, scheepvaart, zwaar wegtransport), chemische producten en materialen. Productieprocessen zijn nu verantwoordelijk voor ruim 35% van de wereldwijde CO2 uitstoot. De uitdaging is om deze producten te maken via elektriciteit, biomassa en/of CO2. Daarnaast zijn er oplossingen nodig om het probleem van disbalans tussen productie en afname van elektriciteit aan te pakken. Dit heet ook wel intermittency (zowel over- als onderaanbod).

Door de oprichting van een ECCM-gemeenschap volgt de ECCM-commissie het advies van de regering op om te werken aan een kennisplatform over ECCM. De commissie werkt toe naar een portfolio over de hele ontwikkelingsketen.

Pitches:
-Introductie ECCM
-Bouwen aan een kennisbasis voor ECCM in NL (TRL 1-3)
-Faraday lab: Proeffaciliteit voor de ontwikkeling van PEM en vaste oxide brandstofcellen (TRL 3-5)
-MW testcentrum voor H2-productie: testcentrum, ter ondersteuning van technologische ontwikkeling van waterelektrolyse (TRL 4-7)
-De ontwikkeling van consortia die samenwerken (TRL 1-7) en aanpak op grond van de missie (TRL 1-9)

Meer weten?

Internet of Energy en AI: de maatschappelijke en technische potentie en haalbaarheid

Een wereld waarin iedereen energie uit een veelheid aan hernieuwbare bronnen kan halen en deze vrij met elkaar kan delen. Onafhankelijk van bron, onafhankelijk van vorm en onafhankelijk van landsgrenzen. Is dit het eindbeeld van onze energietransitie?

De zoektocht naar de maatschappelijke, economische en technische voorwaarden voor een ‘Internet of Energy’ (IoE) waarbij Artificial Intelligence een grote rol speelt, is in volle gang en roept vele vragen op. Technische vragen, maar ook ethische en maatschappelijke vragen. De Topsector Energie–programma’s Maatschappelijk Verantwoord Innoveren–Energie, Digitalisering, Systeemintegratie en Urban Energy nodigen u in deze workshop uit om mee te denken over de haalbaarheid en potentie van een IoE, en de toepassing van AI hierbinnen. Bepaalt Uber straks wanneer jij kan laden? Of worden digitale energieplatforms coöperatief bestuurd? Deze bijeenkomst borduurt voort op de resultaten van een 2,5 daagse strategische verkenning in Wageningen in juni 2018, maar is vrij toegankelijk voor iedereen met interesse in dit onderwerp.

Tijdens deze sessie: oa een korte demo op het gebied van AI toegepast in het energiedomein en een interactieve dialoog met ethicus Nanda Piersma en energie-visionair Arash Aazami (Kamangir).

Door Topsector Energie programma's MVI–Energie, Digitalisering, Systeemintegratie en Urban Energy

De Uitdaging voor mbo en hbo: de Human Capital Agenda voor het klimaatakkoord

Om het klimaatakkoord en de energietransitie te laten slagen is het van groot belang om de Human Capital Agenda prioriteit te geven. Om de klimaatdoelen te halen zijn goed opgeleide mensen nodig. Het mbo en het hbo werken daarom samen met bedrijven en de Topsector Energie aan een klimaat- en energieagenda. Deze agenda’s, onderdeel van de Human Capital Agenda van TSE, worden op 4 oktober aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Er gebeurt al veel bij de onderwijsinstellingen maar hoe versnel en versterk je bestaande initiatieven om mensen de juiste kennis en vaardigheden te bieden? Welke randvoorwaarden zijn nodig zodat het mbo en het hbo, samen met bedrijven, kunnen versnellen in het vernieuwen van het onderwijs en in het opleiden van mensen voor krapteberoepen? Tijdens deze workshop zullen ondernemers deze problematiek concretiseren en eigen ervaringen delen.

Door Topsector Energie Human Capital Agenda

Meer weten?

Kansen voor de energietransitie in de Rotterdamse Haven

We starten deze werksessie met een algemene presentatie over de aanpak om het industriecluster Rotterdam-Moerdijk in lijn te brengen met de Parijs-afspraken en de nationale klimaatdoelstellingen. Hierbij gaan we in op de onderzoeken van Wuppertal 1 en 2 en het rapport 'In drie stappen naar een duurzaam Industrieel Cluster'.

De weg naar 2050 vraagt om vergaande vernieuwing. Hierbij moeten de regionale economie en de werkgelegenheid op peil blijven. Ook is het belangrijk dat we nieuwe internationale concurrentiekracht verkrijgen voor de toekomst. We gaan aan de slag met 2 belangrijke vraagstukken:

  • Versterking internationale concurrentiekracht versterken: Hoe kunnen de BV NLD en het havengebied Rotterdam optimaal profiteren van een koploperspositie in de energietransitie en wat is daarvoor nodig?
  • Samenwerking: Welke bijdrage kun jij met jouw organisatie daaraan leveren?

 

Door Port of Rotterdam

Ontwikkelen van gebruikersgerichte energiediensten

De meeste energiediensten volgen op dit moment een ‘productgericht businessmodel’. Zij concentreren zich op technologische ontwikkelingen en zoeken steeds naar de nieuwste snufjes. Ook de meeste beleidsmakers, adviseurs, technologieontwikkelaars en onderzoekers gaan ervan uit dat energiediensten deze focus hebben. En dat terwijl een ánder model meer succes oplevert! In dit dienstgerichte model staat de relatie met eindgebruikers centraal. Als dienstgerichte ondernemer vraag je naar hun wensen, ervaringen en ideeën. En gebruik je hun antwoorden om je dienst zó aan te passen dat die extra waarde heeft voor hen.

Deze workshop gaat dieper in op de twee modellen. Vertelt je hoe energiediensten passender en effectiever kunnen worden. En toont je de vaardigheden die hiervoor nodig zijn.

Sprekers:
  • Ruth van Mourik van onderzoeks- en adviesbureau Duneworks
  • Renske Bouwknegt van adviesbureau Ideate

Meer weten?

 

Holland's Next Energy Elon 

Koppel uw kennis en ervaring aan de frisse ideeën van jonge entrepreneurs en hun teams die met hun creativiteit, visie en drive de duurzame-doorbraaktechnologieën ontwikkelen voor de energiesector!

Help deze teams van top talenten in een interactieve sessie en leer van ze. Ontmoet Team Solid (TU/e) die een revolutionaire energie opslag technologie gebaseerd op metaaloxides heeft ontwikkeld. Maak kennis met SpaakCS dat met hun CARE project hoogwaardige oliën wint uit citroenschillen met de rest warmte, kritische CO2 en elektriciteit op de campus van een energiecentrale. Of denk mee met Team Volta (HAN) dat mobiele solar opwekkings- en opslag installaties ontwikkeld. Het Eindhovense Taylor Solar is de globale solar markt aan het veroveren hun micro-electronica. 

Veel van deze teams zijn ontstaan op en rond de Nederlandse universiteiten, maar ook komen ook voort uit talentprogramma’s zoals de Energy Innovation Talks. Waar grote energiebedrijven beschikken over veel middelen, zijn teams beperkt in de middelen die ze tot hun beschikking hebben. Daarom doet de Topsector een beroep op u om deze Elon Musks van Nederlandse bodem te helpen in deze workshop sessie.

Door Start Up Mix

CO2 Serious Game

Ervaar zelf hoe een serious game kan helpen bij het behalen van je communicatiedoelstellingen: Speel de CO2 game!

Het doel van een serious game gaat verder dan alleen het vermaken van de spelers: het kan communiceren, werven of selecteren, onderwijzen of inzicht verstrekken. Bij TKI E&I ontwikkelen we verschillende spellen waarin de spelers ervaren hoe een probleem in elkaar zit en waar de oplossingen liggen. Zo verwerven ze op een leuke manier inzicht in complexe materie.

Tijdens de workshop spelen we samen een serious game en delen we graag onze kennis en ervaring in de ontwikkeling en gebruik van deze tool. In de CO2 Serious Game ervaart de speler tegen welke dilemma’s de industrie aanloopt op weg naar 0 C02 uitstoot in 2050. Verschillende mogelijke oplossingen komen aan bod en de impact hiervan wordt door de speler gevoeld en ervaren als gevolg van zijn acties in het spel.

Meld u nu aan!

Mis deze Werkconferentie Topsector Energie 2018 niet. Meld u aan via het aanmeldformulier.