Q&A GroenvermogenNL

Deze Q&A geeft antwoord op vragen die bij onder geïnteresseerden kunnen spelen. Staat je vraag er niet tussen, contacteer dan het Groenvermogen-secretariaat via: @email.

Deze Q&A wordt regelmatig bijgewerkt.

1. Wat is de status van GroenvermogenNL na de beoordeling door de Groeifondscommissie?

GroenvermogenNL heeft een toekenning ontvangen en een reservering:

 • Een toekenning van € 73 mln is bestemd voor de eerste fase van het programma en bestaat uit: eerste waterstofprojecten (€ 30 mln), onderzoek (€ 33,7 mln), human capital (€ 4,8 mln) en programmamanagement (€ 4,,5 mln);
 • Een reservering van € 265 mln is bestemd voor de tweede fase van het programma en bestaat uit: eerste waterstofprojecten (€ 70 mln), onderzoek (€ 134 mln), human capital (€ 42,6 mln) en programmamanagement (€ 18,0) mln. De verwachting is dat het programmabestuur najaar 2022 met de Groeifondscommissie in gesprek gaat om de reservering om te zetten in een toekenning.

Marjan Oudeman, Paulien Herder en Paul de Krom treden per 14 februari 2022 aan als programmabestuur voor het groeifondsprogramma GroenvermogenNL.

2. Wat zegt de beoordelingsadviescommissie Nationaal Groeifonds over GroenvermogenNL?

De gedetailleerde beoordeling van de commissie is hier terug te vinden. De expertrapporten die de commissie bij haar beoordeling heeft meegewogen, zijn hier terug te vinden.

3. Wat zijn de voorwaarden voor de reservering van € 265 miljoen?
 • Het plan dient te worden aangescherpt op basis van een evaluatie na het eerste jaar.
 • Er dient voldoende voortgang te zijn geboekt, onder andere op de vastgestelde KPI’s.
 • De indieners maken afspraken met de commissie over de volgende mijlpalen en evaluatiemomenten. Als onderdeel daarvan zal er twee jaar na aanvang van het programma een visitatie van internationale experts georganiseerd worden.
4. Wat betekent de toekenning voor de voorgestelde tenders voor opschaling?

De commissie heeft het kabinet geadviseerd om de 100MW elektrolysers (€ 200 mln) en de grootschalige waterstoftoepassingen (€ 200 mln) niet te bekostigen. De betrokken topsectoren hebben vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven gevraagd een aangescherpte aanvraag te schrijven. Deze nieuwe aanvraag, GroenvermogenNL, is met een gevraagd budget van € 500 mln in de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds ingediend. 

5. Hoe worden de toegekende middelen ingezet?
 • De tender voor kleinschalige pilot- en demonstratieprojecten van GroenvermogenNL zal binnen de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) worden uitgevoerd. Hiervoor wordt een apart compartiment GroenvermogenNL in de DEI+ aangemaakt waarmee de specifieke doelstellingen van het groeifondsprogramma effect krijgen in een aangepaste DEI+-regeling. Gehonoreerde DEI+-projecten krijgen een plek in het GroenvermogenNL-programma om samenwerking met het R&D-programma en HCA te bevorderen.
 • Voor het R&D programmaonderdeel gaat NWO ism RVO sandpitprocedures uitvoeren om met grote consortia één programmalijn meerjarig (8 jaar) te programmeren.
 • Voor het HCA-prorammaonderdeel zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van bestaande instrumenten bij NWO/SIA en RVO. De HCA-managers van de Topsectoren hebben begin 2022 een implementatieplan opgesteld in samenwerking met vertegenwoordigers van alle stakeholders (onder andere regionale kennisclusters, bedrijfsleven, nationale en regionale overheden).
6. Wat is een sandpitprocedure?
 • In het kort worden voor elk werkpakket/programmalijn relevante partners geselecteerd om een werkpakket uit te werken en in een meerdaagse workshop tot een overeenkomst te komen wie wat doet en wanneer. Vervolgens neemt het consortium, dat zich tijdens de workshop vormt, 2-3 maanden de tijd om een voorstel verder uit te werken. Een evaluatiecommissie beoordeelt de kwaliteit van het voorstel. NWO kent het voorstel toe. Er is geen concurrentie met andere voorstellen. Het bestuur van GroenvermogenNL adviseert over de deelname, procedure en de inhoudelijke focus van de sandpits. De procedure wordt uitgevoerd door NWO en RVO gezamenlijk.
 • In het najaar 2021 zijn er informatiesessies georganiseerd met vertegenwoordigers van de kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Het doel van deze sessies was om zowel bedrijven als kennisinstellingen voor te bereiden op de sandpitprocedures en tegelijkertijd input op te halen hoe deze in te richten. De presentaties van deze sessies zijn hier te vinden.
7. Wanneer gaat GroenvermogenNL van start?

De toegekende middelen worden naar verwachting begin maart 2022 beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Daarop vooruitlopend zijn de afgelopen voorbereidingen getroffen om zo spoedig mogelijk vanaf maart 2022 van start te kunnen. Dit betekent het volgende voor de verschillende programmaonderdelen:

 • De DEI+-regeling voor de kleinschalige pilot- en demonstratieprojecten van GroenvermogenNL gaat naar verwachting maart 2022 open.
 • De eerste sandpitprocedure voor het R&D-programma openen NWO/RVO naar verwachting in maart/april. Dit zou betekenen dat de meerdaagse workshop van de eerste sandpit plaats vindt voor de zomer.
 • Op basis van een implementatieplan bereidt NWO/SIA (het regieorgaan voor praktijkgericht onderzoek) en RVO financieringsinstrumenten voor die naar verwachting in het voorjaar 2022 gaan starten.
8. Tegen welke voorwaarden kan ik als bedrijf deelnemen aan het R&D-programma?

Tarieven, cofinancieringseisen, afspraken over IP etc. worden door NWO en RVO uitgewerkt in de sandpitprocedure. Daarbij worden ervaringen van bedrijven meegenomen met regelingen bij RVO en NWO. Uw vragen of suggesties kunt u sturen naar secretariaat@groenvermogen.org.

9. Hoe wordt GroenvermogenNL aangestuurd?

De dagelijkse leiding van GroenvermogenNL is in handen van een programmabestuur. De samenstelling is hier te vinden. Het programmabestuur zorgt zo spoedig mogelijk voor verdere invulling van de governance van GroenvermogenNL, conform het goedgekeurde groeifondsvoorstel. Ook wordt een ondersteunend office ingericht.

10. Hoe kan ik meedoen?

Alle aandacht gaat op het moment uit naar het ontwikkelen van de subsidieprocedures i.s.m. EZK, NWO en RVO. Middelen worden hoe dan ook via transparante en openbare procedures uitgezet, die de uitvoeringsorganisaties tijdig publiceren. GroenvermogenNL is een nationaal initiatief. Dat wil zeggen dat procedures toegankelijk zijn voor alle regio’s en nationale samenwerking wordt gestimuleerd.

11. Hoe blijf ik op de hoogte?

Zo spoedig mogelijk wordt een website gelanceerd (www.groenvermogenNL.org) voor centrale communicatie. Deze Q&A wordt regelmatig bijgewerkt aan de hand van vragen die wij krijgen. Uw vragen kunt u stellen via secretariaat@groenvermogen.org.

12. Kan ik het voorstel GroenvermogenNL ontvangen?

Voor alsnog niet. Over publicatie van de voorstellen besluit het ministerie van EZK. Lees de publiekssamenvatting (pdf) en de werkpakketten in het R&D-programma (pdf).