PPS-programmatoeslag

Wanneer een bedrijf en een onderzoeksinstelling samen willen werken aan onderzoek en ontwikkeling, kunnen ze mogelijk een beroep doen op PPS-toeslag. De PPS-toeslag is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om publiek-private samenwerkingsprojecten te stimuleren. Hierin hebben de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) een belangrijke rol.

Drie instrumenten voor PPS-toeslag

De PPS-toeslag kent drie instrumenten:

 1. PPS-projecttoeslag samenwerkingsverbanden – via RVO
 2. PPS-projecttoeslag – via het TKI
 3. PPS-programmatoeslag – via het TKI

Hier gaat het voornamelijk over de PPS-programmatoeslag. Voor de voorwaarden van de overige instrumenten verwijzen we u door naar de website van RVO.

Over de PPS-programmatoeslag

Het basisprincipe van de PPS-programmatoeslag is eenvoudig. Voor iedere euro die bedrijven uitgeven aan een onderzoeksorganisatie voor R&D activiteiten, betaalt het ministerie van EZK € 0,30 aan PPS-programmatoeslag aan de TKI’s. De TKI’s zetten deze toeslag in in nieuwe R&D-projecten in publiek-private samenwerking (PPS).

De twee fases van de PPS-programmatoeslag

De PPS-programmatoeslag is georganiseerd in twee fases:

 1. In de eerste fase wordt de PPS-grondslag opgehaald. Deze wordt bepaald door de (cash) bijdragen van bedrijven aan onderzoeksinstellingen in het vorige kalenderjaar. Deze PPS-grondslag bepaalt de hoogte van de PPS-programmatoeslag.
 2. In de tweede fase wordt de PPS-programmatoeslag ingezet in nieuwe innovatieprojecten via de TKI’s.

De PPS-grondslag

TKI-Energie vraagt jaarlijks aan de betrokken onderzoeksinstellingen en bedrijven om de PPS-grondslag van het voorgaande kalenderjaar aan te leveren. De PPS-grondslag is de bijdrage van bedrijven aan onderzoeksorganisaties in privaat-publieke samenwerkingsprojecten en in onderzoeksopdrachten. Het gaat hierbij niet alleen om projecten die eerder met PPS-programmatoeslag zijn gefinancierd, maar om alle projecten die inhoudelijk passen bij de Topsector Energie.

We hebben een checklist aan de hand waarvan u kunt toetsen of de projecten waar u bij betrokken bent aan de grondslagcriteria voldoen. Als u twijfels heeft, kunt u contact met ons opnemen (PPS-toeslag@TKI-Energie.nl).

Het TKI dient deze grondslag in bij RVO. RVO kan steekproefsgewijs documenten, zoals bijv. een projectovereenkomst, opvragen om te toetsen of de grondslag juist is. Op dat moment zal u door ons worden benaderd voor aanlevering van deze stukken.

Na akkoord kent RVO de PPS-programmatoeslag toe aan het TKI die dit inzet voor nieuwe R&D-projecten in publiek-private samenwerking. Hieronder kunt u meer informatie vinden hoe u gebruik kunt maken van de PPS-programmatoeslag.

Gebruikmaken van de PPS-programmatoeslag

Aanwending (inzet) van de PPS-programmatoeslag vindt plaats vanuit TKI-Energie. De hieronder genoemde TKI’s zijn het inhoudelijke aanspreekpunt voor projecten. Zij zijn primair ‘eigenaar’ van de missies en overkoepelende thema’s van de Topsector Energie. Hier vindt u meer informatie over de missies.

Bij de TKI’s kunt u terecht voor vragen over het inhoudelijke portfolio, bijvoorbeeld of bepaalde onderwerpen passend zijn. Ook kunt u hier vragen stellen over de PPS-programmatoeslag en wanneer u wilt weten of dit voor uw consortium van toepassing is.

 • TKI Wind op Zee: Missie A. Een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem; hernieuwbare elektriciteit op zee (incl. integratie in het energiesysteem en in de omgeving.
 • TKI Urban Energy: Missie B. Een CO2-vrije gebouwde omgeving; hernieuwbare elektricteit op land (incl. integratie in het energiesysteem en in de omgeving), energierenovatie, duurzame warmte & koude, elektrificatie van de gebouwde omgeving, slimme energiediensten.
 • TKI Energie en Industrie: Missie C. Grondstoffen, producten en processen in de industrie netto klimaatneutraal, Missie CE. Circulaire economie: sluiting van industriële kringlopen, co2-vrij industrieel warmtesysteem, elektrificatie en radicaal vernieuwende industriële processen.
 • TKI Nieuw Gas: overkoepelende thema’s waterstof, groen gas, geo-energie en CCS.
 • TKI Biobased Energy: Missie E. Het systeem van landbouw en natuur netto klimaatneutraal.

Welke mogelijkheden zijn er om projectvoorstellen in te dienen?

Bij de aanwending van de PPS-programmatoeslag hanteert TKI-Energie verschillende methoden. Deze zijn als volgt:

 1. Binnen een specifiek innovatieprogramma.
 2. Naar aanleiding van een call op een specifiek onderwerp.
 3. Op basis van bepaalde afspraken met uw organisatie voor de inzet van PPS-programmatoeslag. 

Op de webpagina’s van de diverse TKI’s vindt u meer informatie over aanvullende voorwaarden. 

Projectvoorstel aanleveren

Heeft u een voorstel voor een nieuw project? U kunt het projectplan en de begroting aanleveren bij TKI-Energie. Download hier het format voor het projectplan en het format voor de begroting. Het TKI beoordeelt of het project inhoudelijk past binnen het programma. Vervolgens legt het TKI het voorstel voor aan een onafhankelijke adviescommissie of programmaraad. Bij positief advies kent het TKI de subsidie toe aan het consortium.

Wij adviseren om in een vroeg stadium contact op te nemen met TKI-Energie als u een voorstel in voorbereiding heeft. Hiervoor kunt u gebruik maken van het standaard projectideeformulier. Zo kunt u uw projecten en de mogelijkheden en voorwaarden van ondersteuning bespreken.

TKI-projecten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van een samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en private partijen. Op de website van RVO vindt u meer informatie, o.a. over de voorwaarden. Op een aantal punten heeft TKI-Energie dit verder ingevuld. Deze vindt u hieronder.

Subsidiepercentages: afhankelijk van de categorie onderzoek

De subsidiepercentages die in projecten gehanteerd worden, zijn afhankelijk van de categorie onderzoek dat wordt uitgevoerd. TKI-Energie hanteert de volgende maximale subsidiepercentages:

 • Fundamenteel Onderzoek 80%
 • Industrieel Onderzoek 50%
 • Experimenteel Onderzoek 25%
 • Niet-economische activiteiten van onderzoeksorganisaties 80%.

De definities van de onderzoekscategorieën zijn hier te vinden.

Binnen specifieke calls of op specifieke thema's kan ervoor gekozen worden om afwijkende subsidiepercentages te hanteren of een maximum subsidiebedrag op projectniveau te laten gelden.

TKI-bijdrage

Het TKI brengt een TKI-bijdrage in rekening bij de consortia waaraan PPS-programmatoeslag is toegekend. Het doel van de TKI-bijdrage is om (onverwachte) beheerkosten van de PPS-programmatoeslagprojecten op te vangen, het netwerk te versterken en inhoudelijke expertise beschikbaar te stellen.

Deze bijdrage is maximaal 3,5% van de totale toegekende PPS-programmatoeslag aan het project. Soms wordt er met een fixed fee gewerkt. Afhankelijk van het type deelnemer of onderwerp kan de bijdrage lager zijn.

Contact met de TKI's

Naast TKI-Energie zijn er binnen de Topsector Energie verschillende TKI’s die het aanspreekpunt zijn voor een specifiek deel van het innovatieprogramma:

Contact over de PPS-programmatoeslag

Voor vragen over het proces of de regeling van de PPS-programmatoeslag voor de Energie TKI’s kunt u contact opnemen met Ann Noë of Gaston Lafort via PPS-toeslag@TKI-Energie.nl.

Kijk ook eens op onze pagina met antwoorden op veel gestelde vragen.