Oproep tot MMIP-voorstellen

De energietransitie biedt een innovatie-opgave voor de gebouwde omgeving. Deze opgave bestaat uit het ontwikkelen van een betaalbaar en aantrekkelijk aardgasvrij alternatief voor de grote diversiteit aan gebouwen, alsook uit de ontwikkeling van een productiemethode waarmee een grote schaal bereikt kan worden (o.a. door digitalisering en industrialisering).

Om deze innovatie-opgave het hoofd te bieden is in het concept klimaatakkoord de ambitie opgenomen om te komen tot een omvangrijk innovatieprogramma. Onderdeel daarvan is het starten van meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s) gericht op het bereiken van een aardgasvrije gebouwde omgeving.

In 2019 wordt op MMIP 3 en MMIP 4 een subsidieregeling gericht op meerjarige samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen te stimuleren. Binnen deze MMIP’s richt deze subsidieregeling zich op de volgende deelopgaven:

MMIP 3. Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving

3.1. Energieconcepten (incl. optimalisatie in de keten)
3.2. Robotisering, digitalisering en integratie van installatietechniek in bouwelementen.
3.3. Enthousiasme van gebouweigenaren voor energierenovatie

MMIP 4. Duurzame warmte (en koude) in de gebouwde omgeving (inclusief glastuinbouw)

4.1. Stille, compacte, slimme, kostenefficiënte warmtepompen
4.3. Slimme compacte warmte-batterij
4.4. Slimme warmtenetten
4.5 Grootschalige thermische opslag

4.6 Ondiepe geothermie (<1500 m)

Merk op dat het onderwerp ‘afgifte-, ventilatie- en tapwatersystemen’ (deelprogramma 4.2 van MMIP-4) dit jaar geen onderdeel is van deze oproep van MMIP-voorstellen. Dit onderwerp valt in 2019 nog onder de Urban Energie Subsidieregeling. Merk verder op dat het onderwerp ‘diepe geothermie’ (>1500m) (onderwerp binnen deelprogramma 4.6 van MMIP-4) ook geen onderdeel is van deze regeling. Op dat onderwerp komt subsidie beschikbaar via de Subsidieregeling Nieuw Gas.4.6.

De Oproep tot MMIP-voorstellen biedt subsidie voor samenwerkingsverbanden die een programma voorstellen dat focus heeft en voldoende massa weet te creëren om in een periode van maximaal vijf jaar een aanzienlijke versnelling te creëren in het ontwikkelen van oplossingen voor verhuurders, woningeigenaren, gebouweigenaren en gemeentes om woningen, gebouwen en wijken aardgasvrij te maken.

De voorstellen die men zoekt:

  • zijn afkomstig van breed samengestelde consortia van bedrijven, onderzoeksorganisaties en maatschappelijke organisaties die significant budget willen inzetten om hieraan mee te werken.
  • zijn gericht op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe of aanmerkelijk verbeterde producten, processen en/of diensten.
  • kunnen bestaan uit een bundel van projecten (een programma) die elk hun eigen looptijd hebben.
  • kunnen gericht zijn op de invulling van een (deel van een) MMIP, maar kan ook een voorstel indienen om de invulling van beide MMIPs gezamenlijk op te pakken.
  • dient tijdens de looptijd (de eerste generaties van) producten, processen of diensten opleveren die daadwerkelijk beschikbaar zijn voor (grootschalige) toepassing in de gebouwde omgeving. Daarvoor zijn pilots of demo’s nodig. Pilotprojecten vallen daarmee eveneens binnen de bundel van projecten.
  • worden middels een open innovatiemodel uitgevoerd worden, waarbij er sprake is van multidisciplinaire teams, de eindgebruiker actief betrokken wordt in het innovatieproces en er veel nadruk is op kennisdeling, om zodoende brede en versnelde uitrol van de innovaties mogelijk te maken. Specifiek is daarbij aandacht nodig voor deelname door MKB-ondernemingen.

De definitieve versie van deze Oproep tot MMIP-voorstellen staat gepubliceerd op de website van RVO.nl.

Let op: Veranderingen binnen de Urban Energy Subsidieregeling in 2019

In 2019 wordt overgegaan van Programmalijnen (zoals tot op heden te doen gebruikelijk was) naar MMIP’s (die vanaf 2020 de basis van het TKI-innovatieprogramma zullen vormen). 2019 wordt een overgangsjaar waarbij RVO voor zijn subsidieregelingen voor een gedeelte nog gebruik maakt van de Programmalijnen en voor een gedeelte van de (voorlopige) MMIP-beschrijvingen (zie innovatieprogramma).

Op MMIP-3 en MMIP-4 wordt in 2019 door RVO al gebruik gemaakt van de huidige MMIP-beschrijvingen waar ook een aparte subsidieregeling voor wordt opgezet. Deze thema’s zijn in tegenstelling tot eerdere jaren geen onderdeel meer van de Urban Energy Subsidieregeling. Diverse andere innovatiethema’s uit de Gebouwde Omgeving worden in 2019 nog gesubsidieerd vanuit de Urban Energy Subsidieregeling. Op deze pagina vindt u meer specifieke informatie over de wijzigingen van de subsidieregelingen van Topsector Energie ten opzichte van 2018.

Twijfelt u over de keuze voor het juiste instrument dan kunt u doorlopend uw projectideeën toetsen bij TKI Urban Energy. Onze adviseurs helpen u bij het maken van een goede inschatting.