Notitie Versnelling Energietransitie Particuliere Woningen

De verduurzaming van de particuliere woningvoorraad is een belangrijke opgave in het klimaatakkoord. Vanuit de werkgroep versnelling energietransitie particuliere woningen is een advies geschreven aan de partners in het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. In dit advies worden concrete aanbevelingen gedaan voor de inrichting van een programmatische aanpak voor de verduurzaming van particuliere woningen.

De kernvraag aan de werkgroep was: wat zijn kansrijke grootschalige, collectieve aanpakken die de energietransitie in de gebouwde omgeving kunnen versnellen? De uitkomst van dit advies zijn drie kansrijke werkwijzen om de energietransitie voor collectieve particulieren te versnellen. In het kort komen de drie werkwijzen neer op het volgende:

  • Grootschalige toepassing van enkelvoudige maatregelen: woningeigenaren kunnen hun woningen stapsgewijs verduurzamen naar de standaard* door middel van collectieve acties. Deze collectieve acties worden georganiseerd en gecontroleerd door een intermediair, die in de regio actief is.
  • Opschaling via ‘totaalontzorgers’: woningeigenaren kunnen hun woning verduurzamen met behulp van een integraal aanbod van een ‘totaalontzorger’, die op basis van een woningopname een plan maakt voor de woning. Deze aanpak richt zich op de woningen die meer maatwerk vragen.
  • Gestandaardiseerde integrale oplossingen per contingent: marktpartijen ontwikkelen voor veelvoorkomende woningtypen een gestandaardiseerd en integraal aanbod dat de woning ineens naar de standaard* brengt. Deze standaardisatie maakt snelle en seriematige verduurzaming van woningen mogelijk.

* De standaard geeft aan wanneer een woning goed genoeg is geïsoleerd om aardgasvrij te worden.

Programma Versnelling Energietransitie Particuliere Woningen

Vanuit de werkgroep wordt voorgesteld een programma in te richten dat de verschillende onderdelen van het ecosysteem in samenhang stimuleert. Voor de programmatische aanpak zijn vijf programmalijnen met bijbehorende activiteiten uitgewerkt. Hierbij zouden de volgende uitgangspunten moeten worden gehanteerd:

  • Stabiel en voorspelbaar overheidsbeleid
  • Integrale vormgeving van instrumenten voor zowel vraag- als aanbodontwikkeling
  • Goede balans tussen stimulering en dwang
  • Beleid gericht op innovatie en opschaling
  • Inzet op bundeling van bouwstromen om kostenreductie mogelijk te maken
  • Zorgen voor financieel instrumentarium die de noodzakelijke investeringen bij particulieren en marktpartijen mogelijk maakt

Download hier de de rapportage, en de aparte managementsamenvatting.