Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met 49 tot 55 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990: de doelstelling van het Klimaatakkoord dat begin 2019 wordt uitgevoerd. Een heldere opgave, maar hoe gaat Nederland daar komen? Daarover praat het kabinet sinds begin dit jaar met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en medeoverheden.
  TKI Urban Energy
 • Sneller aardgasvrij? Dankzij de nieuwe aanpak van Smart Energy Cities zijn aardgasvrije wijken nu binnen handbereik voor alle gemeenten. De afgelopen jaren is door het samenwerkingsverband Smart Energy Cities een aanpak ontwikkeld om de omslag naar aardgasvrije wijken te versnellen.
  TKI Urban Energy
 • Overstappen van fossiele vormen van energie naar nieuwe vormen zoals wind, zon, of geothermie, vereist enorme investeringen. Niet alleen in technologie, maar vooral ook in mensen. Om de klimaatdoelen te halen, moet snel worden geïnvesteerd in scholing, aantrekken van mensen, en begeleiding van werk naar werk voor wie zijn functie ziet verdwijnen.
  Digitalisering, Human Capital Agenda, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, TKI Nieuw Gas
 • Voldoende én goed vakpersoneel opleiden voor de energietransitie en de innovaties die hiermee gepaard gaan. 20 ROC’s en AOC’s gaan samen met bedrijven aan de slag om het klimaat- en energieakkoord in het middelbaar beroepsonderwijs tot een succes te maken. Op dinsdag 17 april bekrachtigden zij hun afspraken met het ondertekenen van hun manifest.
  Human Capital Agenda, TKI Urban Energy
 • Het ministerie van VWS daagt start-ups en MKB-ers uit om mee te denken over innovaties voor het verduurzamen van sportterreinen en -accommodaties. Met de innovation challenge 'Energieneutrale Sportaccommodaties' zoekt VWS vooruitstrevende en innovatieve ideeën die bijvoorbeeld gaan bijdragen aan energiebesparing en -opwekking.
  TKI Urban Energy
 • Een consortium van marktpartijen en kennisinstituten, onder leiding van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, gaat een prototype ontwikkelen voor een betaalbare en kleine warmtepomp die draait op propaan. TKI Urban Energy steunt het onderzoek, dat valt binnen het innovatiethema ‘Warmte- en Koude-Installaties’.
  TKI Urban Energy
 • Om te komen tot een klimaatneutrale warmtevoorziening in 2050, gaan vanaf nu duizenden tot straks jaarlijks ruim 250.000 woningen en gebouwen over op een andere manier van verwarmen dan met aardgas. De bijkomende kosten voor woning- en gebouweigenaren kunnen deze overgang in de weg staan.
  TKI Urban Energy
 • Niemand kan tegen verduurzaming zijn. Zou je zeggen. Toch krijgen woningcorporaties hun maatregelen maar moeilijk doorgevoerd. Het Eindhovense Woonbedrijf boekte in een project wel succes dankzij Stemgever: een methode waarbij 60% van de bewoners duurzaamheid omarmden.
  Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, TKI Urban Energy
 • Een van de maatregelen van het Kabinet om tot fikse reductie van CO2-uitstoot te komen, is het aardgasvrij (of voorbereidend daarop ‘aardgasvrij-ready’) maken van 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar, voor het einde van de kabinetsperiode. Vanaf 2021 moeten dit 200.000 woningen per jaar zijn.
  TKI Urban Energy
 • De gebouwde omgeving is een complex veld waarin maatschappelijke, economische en technologische aspecten van de energietransitie samenkomen. Om recente ontwikkelingen en/of kennis opgedaan uit innovatieprojecten overzichtelijk te maken publiceert TKI Urban Energy kennisdossiers: informatie over specifieke onderwerpen, gebundeld in beknopte artikelen. 
  TKI Urban Energy